:: ธนบุรี ::

 1. อาณาจักรของไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนสุวรรณภูมิและความเจริญรุ่งเรืองยาวนานถึง 417 ปี คืออาณาจักรใด
  1. อยุธยา
  2.  ศรีวิชัย
  3. ธนบุรี
  4. สุโขทัย
 2. พระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยาก่อนจะเสียกรุงให้แก่พม่าครั้งที่ 2 คือใคร
  1. พระเจ้าอู่ทอง
  2. พระเจ้าปราสาททอง
  3. พระเจ้าเอกทัศน์
  4.  พระบรมไตรโลกนาถ
 3. สาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ไทยต้องเสียกรุงครั้งที่ 2 คือข้อใด
  1. คนไทยเกรงกลัวอำนาจของพม่า
  2. ความอ่อนแอของพระมหากษัตริย์
  3. ไทยขาดอาวุธ และเสบียงอาหาร
  4. การแย่งชิงความเป็นใหญ่ในหมู่ขุนนางไทย
 4. ตอนใกล้เสียกรุงครั้งที่ 2 พระยาตากตีฝ่าวงล้อมพม่าไปทางทิศตะวันออกเพราะเหตุใด
  1. สามารถหนีข้าศึกได้สะดวก
  2. ต้องการตั้งราชธานีใหม่ ที่เมืองจันทบุรี
  3. มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การรวบรวมไพร่พล
  4. พระยาตากมีไพร่พลสมัครพรรคพวกอยู่ตามหัวเมืองชายทะเลตะวันออก
 5. ไทยต้องเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ให้กับกษัตริย์พระองค์ใดของพม่า
  1. พระเจ้าปดุง
  2. พระเจ้ามังระ
  3. พระเจ้าบุเรงนอง
  4. พระเจ้าตะเบงชะเวตี้
 6. สาเหตุที่ทำให้พระยาตากแม่ทัพคนสำคัญของไทย ละทิ้งกรุงศรีอยุธยาในขณะที่พม่ากำลังล้อมพระนครคือข้อใด
  1. คิดจะแย่งชิงอำนาจจากพระเจ้าเอกทัศน์
  2. ต้องการตั้งราชธานีใหม่แทนกรุงศรีอยุธยา
  3. เห็นว่าไม่สามารถต่อสู้กับกำลังของทหารพม่าได้
  4. ไม่ได้รับความสะดวกและการสนับสนุนในการสู้รบจึงเกิดความท้อแท้ใจ

7.              ข้อใดไม่ใช่สภาพบ้านเมืองหลังเสียกรุงศรีอยุธยา

ก.      คนไทยตามหัวเมืองต่างๆ ตั้งตนเป็นอิสระ

ข.      ลาวซึ่งเป็นประเทศราชของไทยก่อการกบฏ

ค.      พม่าได้ให้สุกี้พระนายกองเป็นผู้ดูแลกรุงศรีอยุธยา

ง.      กรุงศรีอยุธยาถูกทำลาย จนไม่สามารถเป็นราชธานีได้อีก

8.              คนไทยที่พม่าตั้งให้ดูแลรักษาเมืองธนบุรี หลังเสียกรุงครั้งที่ 2 คือใคร

ก.      นายทองดี

ข.      นายทองอิน

ค.      นายทองดำ

ง.       นายทองด้วง

9.              ชุมนุมที่ตั้งขึ้นหลังกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าและมีหัวหน้าชุมนุมอยู่ในเพศบรรพชิต คือชุมนุมใด

ก.      เจ้าพิมาย

ข.      เจ้าพระยาพิษณุโลก

ค.      เจ้าพระฝาง

ง.       เจ้านครศรีธรรมราช

10.       ผู้ที่ก่อตั้งชุมนุมเจ้าพิมาย ซึ่งเป็นพระโอรสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศคือใคร

ก.      เจ้าพระยาจักรี

ข.      กรมหมี่นเทพพิพิธ

ค.      พระยาวชิรปราการ

ง.       กรมหมื่นเจษฏาบดินทร์

11.       ข้อใดกล่าวถึงการเตรียมการกอบกู้เอกราชของพระเจ้าตากสินได้ถูกต้องที่สุด

ก.      ใช้กรุงธนบุรีที่มั่นในการกอบกู้เอกราช

ข.      ใช้เวลาในการกอบกู้เอกราชยาวนานถึง 15 ปี

ค.      เจ้าตากจะยกทัพเจ้าโจมตีที่พม่าที่กรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรก

ง.       เตรียมต่อเรือรบที่จันทบุรี และยกทัพลัดเลาะตามชายฝั่งทะเล

12.       เมื่อทรงพระเยาว์พระเจ้าตากทรงเป็นบุตรบุญธรรมของขุนนางใด

ก.      เจ้าพระยาจักรี

ข.      เจ้าพระยาสุรสีห์

ค.      เจ้าพระยาพิชัย

ง.       เจ้าพระยาพระคลัง

13.       เจ้าตากได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงธนบุรี ทรงพระนามว่าอย่างไร

ก.      สมเด็จพระบรมราชาที่ 4

ข.      สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 4

ค.      สมเด็จพระมหาธรรมราชที่ 1

ง.       สมเด็๗พระบรมราชาธิราชที่ 2

14.       วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คือวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปีมีความสำคัญอย่างไร

ก.      เป็นวันสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี

ข.      เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ค.      เป็นวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ง.       เป็นวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

15.       ตำแหน่งสุดท้ายที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้รับในสมัยอยุธยา คือตำแหน่งใด

ก.      พระยาตาก

ข.      พระยาอนุชิตราชา

ค.      พระยาวชิรปราการ

ง.       พระยาอภัยรณฤทธิ์

16.       สมเด็จพระเจ้าตากสินถวายตัวเจ้ารับราชการครั้งแรกในสมัยกษัตริย์พระองค์ใด

ก.      พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

ข.      พระเจ้าทรงธรรม

ค.      พระเจ้าบรมไตรโลกนาถ

ง.       พระเจ้าเอกทัศ

17.       การที่พม่าเผาทำลายอยุธยาหลังจากตี เพราะเหตุใด

ก.      ต้องการให้ไทยย้ายราชานี

ข.      ต้องการให้ไม่สามารถฟื้นฟูได้อีก

ค.      ตอ้งการให้ไทยเป็นเมืองขึ้นของพม่า

ง.       ต้องการแสดงแสนยานุภาพให้ไทยประจักษ์ 

18.       ข้อใดเป็นเหตุผลสำคัญที่สุดในการย้ายราชธานีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ก.      กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองเก่าแก่ใช้เป็นราชธานีนานกว่า 400 ปี

ข.      พื้นที่ของกรุงศรีอยุธยาขาดความอุดมสมบูรณ์

ค.      กรุงศรีอยุธยาไม่มีแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านเหมือนกรุงธนบุรี

ง.       กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองขนาดใหญ่ และถูกทำลายทรุดโทรมมาก

19.       ข้อใดมิใช่เหตุผลที่สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานี

ก.      กรุงธนบุรีเป็นเมืองขนาดเล็ก

ข.      กรุงธนบุรีตั้งอยู่ใกล้ปากแม่น้ำ

ค.      กรุงธนบุรีเป็นเมืองเอกทางภาคตะวันออก

ง.       ถูกทั้ง 3 ข้อ

20.       ที่ตั้งของกรุงธนบุรีเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจอย่างไร

ก.      มีดินดี เหมาะแก่การปลูกข้าว

ข.      ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศได้สะดวก

ค.      ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า

ง.       ถูกทั้ง 3 ข้อ

21.       ข้อใดกล่าวถึงธนบุรีไม่ถูกต้อง

ก.      กรุงธนบุรีมีขนาดเล็กกว่ากรุงศรีอยุธยา

ข.      กรุงธนบุรีเป็นราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด

ค.      กรุงธนบุรีตั้งอยู่ 2 ฟากของแม่น้ำเจ้าพระยา

ง.       กรุงธนบุรีเคยเป็นเมืองหน้าด่านของกรุงศรีอยุธยา

22.       สิ่งแรกที่พระเจ้าตากทรงกระทำหลังจากกอบกู้เอกราชได้สำเร็จคืออะไร

ก.      ขยายอาณาเขตไปยังดินแดนลาวและเขมร

ข.      ยกกองทัพไปปราบชุมนุมต่างๆ ที่แข็งต่อธนบุรี

ค.      รวบรวมผู้คนที่หลบซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆ ให้เป็นปึกแผ่น

ง.       ยกกองทัพไปโจมตีพม่า เพื่อแสดงแสนยานุภาพของไทย

23.       ชุมนุมแรกที่พระเจ้าตากทรงยกทัพไปปราบแต่ไม่สำเร็จคือชุมนุมอะไร

ก.      เจ้าพิมาย

ข.      เจ้าพระฝาง

ค.      เจ้าพระยาพิษณุโลก

ง.       เจ้านครศรีธรรมราช

24.       ชุมนุมแรกที่ถูกปราบได้สำเร็จคือชุมนุมอะไร

ก.      เจ้าพิมาย

ข.      เจ้าพระฝาง

ค.      เจ้าพระยาพิษณุโลก

ง.       เจ้านครศรีธรรมราช

25.       สงครามครั้งสำคัญที่สุดระหว่างไทยกับพม่าที่ไม่มีฝ่ายใดชนะเด็ดขาดในสมัยธนบุรี คือสงครามใด

ก.      การรบพม่าที่ย่างกุ้ง

ข.      ไทยตีเมืองเชียงใหม่

ค.      พม่าตีเมืองสวรรคโลก

ง.       อะแซหวุ่นกี้ตีหัวเมืองเหนือของไทย

26.       ข้อใดเป็นการแสดงออกถึงอำนาจและความเข็มแข้งของไทยสมัยธนบุรี

ก.      การสร้างราชธานีใหม่ให้เป็นปึกแผ่น

ข.      การเปิดสัมพันธไมตรีกับชาวตะวันตก

ค.      การซื้อสินค้าจากต่างประเทศในราคาแพง

ง.       การได้ลาว และเขมรเป็นเมืองขึ้นของไทย

27.       ข้อใดกล่าวถึงการปกครองสมัยกรุงธนบุรีได้ถูกต้องที่สุด

ก.      ปกครองแบบพ่อปกครองลุก

ข.      ปกครองแบบเผด็จการ

ค.      ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช

ง.       ปกครองแบบธรรมราช

28.       ตำแหน่งสมุหนายกในสมัยธนบุรีเปรียบได้กับตำ แหน่งใดในปัจจุบัน

ก.      องคมนตรี

ข.      นายกรัฐมนตรี

ค.      ประธานรัฐสภา

ง.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

29.       ตำแหน่งผู้รั้งในสมัยธนบุรี ปกครองหัวเมืองใด

ก.      หัวเมืองชั้นใน

ข.      หัวเมืองชั้นนอก

ค.      หัวเมืองชั้นโท

ง.       หัวเมืองชั้นเอก

30.       หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปราบปรามโจรผู้ร้าย

ก.      กรมเวียง

ข.      กรมวัง

ค.      กรมคลัง

ง.       กรมนา

31.       ข้อใดกล่าวถึงการปกครองหัวเมืองประเทศราชของไทยสมัยธนบุรีได้ถูกต้อง

ก.      ส่งพระมหาอุปราชไปปกครอง

ข.      ให้ขึ้นตรงต่อหัวเมืองชั้นนอกของไทย

ค.      พระมหากษัตริย์ไทยเป็นผู้ปกครองโดยตรง

ง.       ให้ปกครองตนเองแต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการให้ไทย

32.       การขยายอาณาเขตของไทยไปยังดินแดนลาวในสมัยธนบุรี ทำให้ไทยได้พระแก้วมรกตมาจากเมืองใด

ก.      จำปาศักดิ์

ข.      หลวงพระบาง

ค.      เวียงจันทน์

ง.      พระตะบอง

33.       ดินแดนใดที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของไทยในสมัยธนบุรี

ก.      ลาว

ข.      เขมร

ค.      ญวน

ง.       ล้านนา(เชียงใหม่)

34.       ข้อใดกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในสมัยธนบุรีได้ถูกต้องที่สุด

ก.      เป็นมิตรที่ดีต่อไทยทุกประเทศ

ข.      ขาดการติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

ค.      เป็นมิตรที่ดีกับลาวและเขมรแต่เป็นศัตรูกับพม่า

ง.       ทำสงครามกับเพื่อนบ้านเพื่อขยายและป้องกันดินแดนไทย

35.       ความเกี่ยวข้องระหว่างไทยกับอาณาจักรล้านนาข้อใดถูกต้อง

ก.      เป็นคู่ขายที่สำคัญของไทย

ข.      เป็นคู่สงครามที่สำคัญของไทย

ค.      เป็นดินแดนในอารักขาไทย

ง.       เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดีของไทย

36.       การที่ไทยกับพม่ามีการทำสงครามกันบ่อยครั้งที่สุดในสมัยธนบุรีเนื่องมาจากสาเหตุใด

ก.      เพื่อแย่งชิงผลประโยชน์ในการค้าขายกับจีน

ข.      เพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ในดินแดนสุวรรณภูมิ

ค.      เพื่อต้องการครอบครองดินแดนลาวและเขมร

ง.       เพื่อแก้แค้นที่พม่าเคยเผาทำลายกรุงศรีอยุธยาของไทย

37.       หน่วยงานใดที่ทำหน้าที่ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศสมัยธนบุรี

ก.      กรมเวียง

ข.      กรมวัง

ค.      กรมคลัง

ง.       กรมนา

38.       ประเทศคู่ค้าที่สำคัญที่สุดในสมัยธนบุรี คือประเทศ

ก.      จีน

ข.      มลายู

ค.      เขมร

ง.       อินเดีย

39.       พระเจ้าตากสินมหาราชทรงแก้ปัญหาเศรษฐกิจของบ้านเมืองโดยกระทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก

ก.      ส่งเสริมการค้าขายกับต่างประเทศให้มากกว่าเดิม

ข.      ขยายพื้นที่ทำการเกษตรให้กว้างขวางขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิต

ค.      เร่งรัดการทำนา เพื่อให้มีข้าวบริโภคเพียงพอแก่ความต้องการ

ง.       ซื้อสินค้าจากต่างประเทศในราคาแพง เพื่อแก้ปัญหาความอดอยากของราษฏร

40.       ข้อใดมิใช่เป็นการวางรากฐานทางเศรษฐกิจในสมัยธนบุรี

ก.      กู้เงินจากต่างประเทศมาลงทุน

ข.      เพื่อเนื้อที่ปลูกข้าวใกล้พระนคร

ค.      เน้นการผลิตเพื่อส่งเป็นสินค้าออก

ง.       ส่งสำเภาไปค้ายังต่างประเทศ

41.       การที่กล่าวว่าที่ตั้งของธนบุรีเหมาะสมในการติดต่อการค้ากับต่างประเทศ ข้อใดเป็นเหตุผลสนับสนุนได้ดีที่สุด

ก.      กรุงธนบุรีมีคลองภายในเป็นจำนวนมาก

ข.      มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านตอนกลางของกรุงธนบุรี

ค.      กรุงธนบุรีตั้งอยู่ใกล้ปากน้ำ เรือสินค้าจะจอดเทียบท่าได้สะดวก

ง.       กรุงธนบุรีตั้งอยู่เขตน่านน้ำที่มีเรือสินค้าต่างชาติผ่านเข้าออกเป็นจำนวนมาก

42.       สาเหตุสำคัญที่สุดที่พระเจ้าตากไม่สามารถฟื้นฟูทางด้านศิลปกรรมได้มากเท่าที่ควรเพราอะไร

ก.      พระองค์ไม่มีความสามารถด้านนี้

ข.      พระองค์ต้องทำศึกสงครามตลอดรัชกาล

ค.      พระองค์ทรงเห็นว่าของเดิมในสมัยอยุธยาดีอยุ่แล้ว

ง.       พระองค์จะฟื้นฟูทำนุบำรุงทางด้านศาสนเพียงอย่างเดียว

43.       อุปสรรคในการสร้างสรรค์ ผลงานด้านศิลปะสมัยธนบุรีคืออะไร

ก.      ช่างฝีมือของไทยต้องสร้างสรรค์ผลงานอย่างเร่งรีบ

ข.      ช่างฝีมือของไทยสมัยอยุธยาถูกพม่าฆ่าตายไปเกือบหมด

ค.      ช่างฝีมือในสมัยธบบุรี ไม่ยอดถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น

ง.       ช่างฝีมือและช่างศิลป์ของไทยถูกพม่ากวาดต้อนไปเป็นจำนวนมาก

44.       พระแท่นบำเพ็ญวิปัสสนาของสมเด็จพระเจ้าตากสินประดิษฐานอยู่ ที่ใด

ก.      วัดอินทาราม

ข.      วัดหงส์รัตนาราม

ค.      วัดอรุณราชวราราม

ง.       วัดระฆังโฆสิตาราม

45.       ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในสมัยธนบุรี

ก.      มีการรวบรวมพระไตรปิฏก

ข.      มีการจัดระเบียบสังฆมณฑล

ค.      มีการบูรณะและปฏิสังขรณ์วัด

ง.       มีการส่งสมณทูตไทยไปยังประเทศลังกา

46.       วิกฤติการณ์ตอนปลายสมัยธนบุรี เริ่มจากเหตุการณ์ใดเป็นอันดับแรก

ก.      พระยาสรรค์ก่อกบฏ

ข.      สมเด็จพระเจ้าตากสินออกผนวช

ค.      บรรดาเมืองขึ้นไทย แยกตัวเป็นอิสระ

ง.       สมเด็จพระเจ้าตากทรงมีพระสติฟั่นเฟือน

47.       สาเหตุสำคัญที่ทำให้พระเจ้าตากพระสติฟั่นเฟือนเนื่องจากเหตุผลใด

ก.      พระองค์เข้าพระทัยว่าทรงบรรลุโสดาบัน

ข.      เกิดจากการทำสงครามตลอดรัชกาลของพระองค์

ค.      เกิดการแย่งชิงความเป็นใหญ่ในราชสำนัก

ง.       ถูกแย่งชิงราชสมบัติจากเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก

48.       ในตอนปลายสมัยธนบุรีไทยส่งกองทัพไปตีเขมรแต่ต้องยกทัพเกลับเพราะอะไร

ก.      เกิดการกบฏ และจลาจลในธนบุรี

ข.      พระยาสรรค์ เรียกทัพไทยกลับจากธนบุรี

ค.      เขรมรมีกำลังเข้มแข็งไทยไม่สามารถปราบได้

ง.       สมเด็จพระเจ้าตากถูกสำเร็จโทษ

49.       ผู้ที่บังคับให้พระเจ้าตากออกผนวชคือใคร

ก.      พระยาพิชัย

ข.      พระยาสรรค์

ค.      เจ้าพระยาจักรี

ง.       เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก

50.       นักเรียนคิดว่าความเสื่อมสลายของกรุงธนบุรี เนื่องมาจากสาเหตุข้อใด

ก.      ความขัดแย้งของขุนนางชั้นผู้ใหญ่

ข.      ชาวต่างชาติเข้ามาแทรกแซงการเมืองไทย

ค.      ระยะเวลาในการก่อร่างสร้างชาติมีเพียง 15 ปี

ง.       พระมหากษัตริย์ไม่อยู่ในภาวะที่จะคุมอำนาจไว้ได้

1 Comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

One response to “:: ธนบุรี ::

 1. หาเฉลยได้ทางไหนครับ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s