:: ปฏิรูปประเทศ ::

1.              พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงริเริ่มการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยให้มากขึ้น ทั้งนี้เพราะอิทธิพลของสิ่งใด

ก.      อิทธิพลของระบบการศึกษา

ข.      อิทธิพลของสนธิสัญญาเบาริง

ค.      อิทธิพลของระบบการปกครอง

ง.       อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก

2.              เพราะเหตุใดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 จึงเปิดประตูการค้ากับชาติตะวันตก

ก.      เพื่อประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ

ข.      อังกฤษส่งทูตมาขอทำสัญญาการค้า

ค.      เห็นเพื่อนบ้านต่างก็ค้ากับชาติตะวันตก

ง.       ไทยถูกบีบบังคับโดยกองทหารต่างชาติ

3.              ข้อใดคือมาตรการสุดท้ายในการรักษาเอกราชของไทยไว้

ก.      ยอมเสียเอกราชทางการศาล

ข.      ยอมเสียดินแนดบางส่วนไป

ค.      ยอมทำสนธิสัญญาที่เสียเปรียบ

ง.       ยอมให้ต่างชาติยึดดินแดนใว้เป็นประกัน

4.              ไทยเริ่มมีการค้าขายแบบเสรีเมื่อใด

ก.      หลังสงครามโลกครั้งที่ 1

ข.      หลังสงครามโลกครั้งที่ 2

ค.      หลังการทำสนธิสัญญาเบาริง

ง.       หลังจากที่ไทยต้องเสียดินแดนให้แก่อังกฤษและฝรั่งเศส

5.              หลังการทำสนธิสัญญาเบาริงแล้ว สินค้าส่งออกที่มีมูลค่ามากที่สุดคืออะไร

ก.      ข้าว

ข.      ดีบุก

ค.      ไม้สัก

ง.       ยางพารา

6.              ตามสนธิสัญญาเบาริง ข้อใดจัดเป็นการเสียเปรียบอย่างใหญ่หลวงต่อไทย

ก.      การที่ไทยต้องยกเลิกภาษีปากเรือ

ข.      การที่ไทยต้องยกเลิกพระคลังสินค้า

ค.      การที่ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต

ง.       การที่ชาติตะวันตกเข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ได้

  • 7.              ไทยเริ่มเสียดินแดนให้ชาติตะวันตกในสมัยใด

ก.      รัชกาลที่ 1

ข.      รัชกาลที่ 2

ค.      รัชกาลที่ 3

ง.       รัชกาลที่ 4

8.              การสูญเสียดินแดนในครั้งใดที่กล่าวว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด

ก.      การสูญเสียเขมรส่วนใน

ข.      การสูญเสียแคว้นสิบสองจุไท

ค.      การสูญเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง

ง.       การสูญเสียไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู ปะลิส

9.              ข้อใดคือสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ไทยต้องยอมเสียดินแดนให้แก่ชาติตะวันตกเป็นจำนวนมากในสมัยรัชกาลที่ 5

ก.      ต้องการเป็นมิตรกับชาติตะวันตก

ข.      ไม่มีกำลังพอจะดูแลดินแดนเหล่านั้น

ค.      ถูกชาติตะวันตกบีบบังคับทั้งทางตรงและทางอ้อม

ง.       กองทหารชาติตะวันตกใช้กำลังเข้ายึดหัวเมืองต่างๆ หลายครั้งหลายหน

10.       ข้อใดเป็นสาเหตุให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ต้องทรงเร่งปฏิรูปการปกครองภายในประเทศ

ก.      การกระตุ้นของขุนนางไทยในราชสำนัก

ข.      การคุกคามของชาติมหาอำนาจตะวันตก

ค.      การประพาสยุโรปของพระองค์ถึง 2 ครั้ง

ง.       ความยากจนของประชาชนนับวันจะเพิ่มพูนขึ้น

11.       การปฏิรูปการปกครองครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีผลดีต่อประเทศไทยอย่างไร

ก.      ทำให้การเลิกทาสได้เร็วขึ้น

ข.      ทำให้คนไทยสามัคคีกันมากขึ้น

ค.      ทำให้การกบฏตามหัวเมืองลดน้อยลง

ง.       ทำให้ชาติตะวันตกไม่สามารถอ้างได้ว่าไทยล้าหลัง

12.       แนวพระราชดำริของการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 คือข้อใด

ก.      การกระจายอำนาจออกสู่ภูมิภาค

ข.      การรวมอำนาจการปกครองเข้าสู่ส่วนกลาง

ค.      การให้อำนาจแก่เจ้าเมืองต่างๆ ให้มากขึ้น

ง.       การให้เสนาบดีมีอำนาจตัดสินปัญหาต่างๆ แทนพระองค์

  • 13.       ใครเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปการศาลไทยในสมัยรัชกาลที่ 5

ก.      กรมหลงงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ข.      กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

ค.      กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ง.       กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ

14.       ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการยกเลิกกฏหมายที่ล้าหลังหลายอย่าง การยกเลิกในข้อใดที่ชาวตะวันตกเห็นด้วยมากที่สุด

ก.      การยกเลิกศาลกงสุล

ข.      การยกเลิกจารีตนครบาล

ค.      การยกเลิกกฎหมายตราสามดวง

ง.       การยกเลิกศาลที่กระจายอยู่ตามกรมต่างๆ

15.       ข้อใดคือเหตุผลที่รัชกาลที่ 5 ต้องทำการปฏิรูปการศาลและกฏหมายไทย

ก.      ประชาชนต้องการให้ปฏิรูป

ข.      ปฏิรูปตามประเทศเพื่อนบ้าน

ค.      ต่างชาติตั้งข้อรังเกียจกฎหมายไทย

ง.       กฎหมายไทยมีบทลงโทษที่รุนแรงมาก

16.       พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงกระทำสิ่งใดเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้า

ก.      ริเริ่มกิจการสหกรณ์

ข.      จัดเก็บภาษีให้รัดกุมขึ้น

ค.      ตั้งคลังออมสินเก็ฐออมทรัพย์จากราษฏร

ง.       แยกเงินส่วนพระองค์จากเงินของแผ่นดิน

17.       หน่วยงานที่เรียกว่าหอรัษฏากรพิพัฒน์ ทำหน้าที่อะไร

ก.      ค้าขายกับต่างประเทศ

ข.      เก็บรักษาพระไตรปิฏก

ค.      เก็บและดูแลผลประโยชน์ของแผ่นดิน

ง.       ดูแลผลประโยชน์ของพระมหากษัตริย์

18.       ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการกระทำอะไรเพื่อให้เงินตราของไทยเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากชาวต่างประเทศ

ก.      จัดทำงบประมาณแผ่นดิน

ข.      เลิกใช้เหรียญและให้ใช้ธนบัตรแทน

ค.      กำหนดให้สตางค์เป็นหน่วยย่อยของบาท

19.       นายกรัฐมนตรีท่านใดของไทยที่ได้มีการฟื้นฟูและปรับปรุงวัฒนธรรมไทยอย่างกว้างขวางที่สุด

ก.      นายชวน หลีกภัย

ข.      จอมพลถนอม กิตติขจร

ค.      พอเอกเปรม ติณสูลานนท์

ง.       จอมพลแปลก พิบูลสงคราม

20.       การฟื้นฟูพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราได้เริ่มในสมัยใด

ก.      นายปรีดี พนมยงค์

ข.      จอมพลถนอม กิตติขจร

ค.      จอมพล ป.พิบูลสงคราม

ง.       พลเอกสุจินดา คราประยูร

21.       สิ่งที่เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่า รัชกาลที่ 7 ทรงสนับสนุนการศึกษาเป็นอย่างยิ่งคือข้อใด

ก.      ให้ยกเลิกการเก็บเงินศึกษาพลี

ข.      ให้มีการศึกษาถึงขั้นอุดมศึกษาเป็นครั้งแรก

ค.      ให้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อการศึกษา

ง.       ตัดรายจ่ายทางการศึกษาเพียงเล็กน้อยผิดกับกรมกองอื่นๆ

22.       มหาวิทยาลัยของรัฐ คือข้อใด

ก.      มหาวิทยาลัยพายัพ

ข.      มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ค.      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ง.       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

23.       ข้อใดไม่ใช่ผลอันเกิดจากแผนการศึกษาแห่งชาติปี 2503 ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

ก.      ส่งเสริมกาศึกษานอกโรงเรียน

ข.      ให้ยึดการศึกษาภาคบังคับจาก 4 ปีเป็น 7 ปี

ค.      ให้เอกชนจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้เป็นครั้งแรก

ง.      ขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังภูมิภาคเป็นครั้งแรก

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s