:: 6/13 ::

ชื่อ

งาน
50

กลางภาค
20

ปลายภาค

รวม

นายกิติพงศ์    คำอ่อน

 50

 15

 17  82
นายชณาณัฐ    สุวรรณโชติ  50

 15

 17  82
นายธีรภัทร    เสมือนใจ  31

 3

 16  50
นายจักรินทร์    แซ่ปัง
นายพีรธัช    นวลศรี

 13

 19  32
นายเดชาวัต    โอสถวิสุทธิ์
นางสาวประกายแก้ว  กองสวัสดิ์

 50

 13

 17  80
นายธนพล    เอียดผอม
นายบรรณวิชญ์    ศิริเวช
นายเดชภณ    รุกขพันธุ์
นายพิเชฎร์    หนึ่งแสง

 50

 10

 13  73
นางสาวทิพย์นภา  เพชรยอดศรี
นางสาวนูรีดา    มะดีบิง
นางสาวพรกมล    กาเดร์  50

 13

 12  75
นางสาวสุธารักษ์    วิเศษสมบัติ  50

10

 13  73
นางสาวสุรัชดา    มณีอร่าม

 50

 13

 15  78
นายปฏิภาณ    ชุมพงศ์
นางสาวชญานิศ    แก้วอินทร์
นางสาวซูเฟีย    ซีเดะ

 +50

10

 18  78
นางสาวน้ำมนต์    พุทธโชติ  27

 8

 15  50
นางสาวสุชานาถ    บัวผิน

 50

 10

 15  75
นายธนรัตน์    คงศรี
นางสาวอนุสรา    ใหญ่ยิ่ง
น.สเบญจมาภรณ์ ทะประสิทธิ์จิต
นางสาวซูไบดะห์    เจ๊ะกอ

 50+

 15

 16  81
นางสาววิชชุดาพร    แสนละคร

 50

 12

 14  76
นายฤทธิพงศ์    เพชรขุนทอง
นางสาวกุลธิดา    พิณีรัตน์

 50

 7

 15  77
นางสาวนูรนี    สิเดะ
นายอันวัร    กามา
นางสาวยศวดี    คงเอียง

 50

 8

 10  68
นางสาวนุสรียา    สือแมง  25

 9

 16  50
นางสาวนิโลบล ศุกร์เพ็ง  25

 13

 16  54
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s