:: ม.6/11::

ชื่อ

งาน
50

กลางภาค

ปลายภาค

รวม
100

นายแรงรักษ์    เรืองรุ่งโรจน์  –  –  –  –
นายอดิศร    ชรินทร์  –  –  –  –
นางสาวณัฐมา    แซ่ตั้ง  50  15  15  80
นางสาวมาเรียม    หะมะ  50  16  19  85
นายปัญญพัฒน์    ลาพินี  –  –  –  –
นางสาวกชนุช    เบญจศิริ  50  14  16  80
นางสาวกมลทิพย์    มะโน  50  14  16  80
นางสาวทรรศวรรณ    ลาภเจือจันทร์  50  17  23  90
นางสาวธิติมา    ทิศพ่วน  50  17  21  88
นางสาววรัญญา    เสริมไชยพัฒน์  50  14  18  82
นางสาวสุดารัตน์    แววทองคำ  *50  16  24  90
นายภควัต    จินดารัตน์  13  16  29
นางสาวณัฐวดี    รัตนอุบล  *50  16  25  91
นางสาวกัญญาณัฐ    ขุนพินิจ  50  9  15  74
นางสาวอาอีซะห์    ดือราแม  50  10  16  76
นายมูฮำหมัดไซด์ดีน    วาแม  –  –  –  –
นางสาวมาสรียา    อูมาร์  50  12  13  75
นางสาววรรณพร    ไชยสาลี  50  14  13  77
นายเฉลิมวุฒิ    แก้วชื่น  50  14  13  77
นายนัสรณ    ตาเยะ  –  –  –  –
นายอัฎฮา    เบ็นเจ๊ะฮัสซัน  10  ลาออก
นางสาวนิติพร    ปราณีต  50  13  15  78
นางสาวนุชรดี    ชุมช่วย  50  14  14  78
นางสาวปาณิสรา    ขุนพิทักษ์  50  15  18  83
นางสาวศศิภา    หลวงใหญ่  50  13  11  74
นายอธิสิทธิ์    มุ่งหมายธนารักษ์  50  11  15  76
นายนูรดิน    ลาเตะ  50  10
 13  73
นายสมานชัย    เมืองสุข  25  16  16  51
นายอับดุลฮัรมาน    เจะแต  6  14  20
นายอิดริส    สะแอเต๊ะ  9  16  24
นางสาวกอรีเจาะ    ลีเด็ง  25  16  18  59
นางสาวเจ๊ะเปาซียะ    เจะแมเราะ  45  14  14  73
นางสาวซูไรดา    อุเซ็ง  50  14  13  77
นางสาวนิยตา    นิเต็ม  50  16  13  79
นางสาวนูรฮายาตี    ยูโซ๊ะ  50  13  14  77
นางสาวสาธินี    ซีเดะ  50  13  15  78
นางสาวสุเรวดี    ดอเลาะ  50  13  12  75
นางสาวฮาตีก๊ะ    บาโง
นายอัยยรัช    บือราเฮง  25  10  16  51
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s