:: ม.6/9 ::

ชื่อ

งาน
50

กลางภาค
20

ปลายภาค

รวม

นายกันตวิชญ์    นินวน  50  12  16  78
นายจิรวัฒน์    ถ ถลาง  50  14  23  87
นายอัฐถาวุธ    รามจันทร์  50  15  20  85
นายธันยากร    ชุมนุมมณี  50  8  13  71
นายวรพงศ์    รัตนผล  45  14  14  63
นางสาวฐิติมา    วงศ์สวัสดิ์  50  17  21  88
นางสาวนราทิพย์    แวหะมะ  50  15  17  82
นางสาวนฤมล    พรหมศิริ  50  13  13  76
นางสาวพรนภา    ศรีรัตน์  50  15  20  85
นางสาววงวิลาศ    นวลนิล   50   14  21  85
นางสาวกชกร    เกษรมาศ  50  14  12  76
นางสาวฟิรดาว    อาแว   50  14  15  79
นายพงศ์ศักดิ์    แต้มแก้ว  50  12 16  78
นายวรภัทร    ยังอุ่น  50  10 16  76
นางสาวซอบรียะฮ์    เจ๊ะแต   50  14  17  81
นางสาวณชนก    ฤทธิสุนทร  50  16  18  83
นายนันทวัฒน์    หะยียูโซะ  50  12  13  75
นางสาวปาดีละห์    เจ๊ะมามะ  50  14  21  85
นางสาวฟาซียะ    แวสามะ   50  13  16  79
นายวันเกษม    แวสะแลแม  50  13  18  81
นายฮากีม    เศวตโศภิต  50  10  12  72
นางสาวซาฟีเราะฮ์    สะนิ  50  12  15  77
นางสาวต่วนโซฟียา    โต๊ะโซ๊ะ  50  13  15  78
นางสาวปาจรีย์    ใจหาญ  50  13  12  75
นายอารีฟ    สะมาแอ  50  13  13  76
นายอิลฮัม    สาแม  50  13  17  80
นางสาวปรีดาพร    เขื่อนขันธ์  50  16  19  85
นางสาวฐาปนิ    ทัศนา  50  17  18  85
นางสาวนัจมีย์    อาแวบือซา   50  13  13  76
นางสาวบุษกร    ทองดี *50  16  17  83
นายฉัตรบดินทร์    วาแม  50  11  16  77
นายตุลาการ    คงทอง  50  15  20  85
นายภาณุมาศ    พิริยพล
นายแวรุสลัน    หามะ  50  15  22  87
นางสาวอาลี    สนิง  50  14  19  83
นางสาวจัสมิน    เบญจตระกูล

 *50

 14  22  86
นางสาวฌัชฌา    หัดขะเจ (กุลรัสมี์)  50  13  14  77
นางสาวนุชวรา    มะเกะ  50  14  18  82
นางสาวบารีอ้น    ยีแหล่หมัน   50  11  17  78
นางสาวบุสริน    ละสุสะมา  50  14  15  79
นางสาวสรินนา    สนิเห  50  15  18  83
นางสาวสุกัณยา    มะหวีเอ็น  50  12  20  82
นางสาวนัสริน    กิตินัย  50  14  16  80
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s