:: ม.6/1::

ชื่อ

งาน
50

กลางภาค
20

ปลายภาค

รวม

นางสาวนูรโซเฟีย    สีเดะ
น.ส.นูรอัยนีน วามะ  50  16 22  88
นายปัณณวิชญ์    ฉลองกุลศักดิ์  50  15  18  83
นายพิศิษฐ์    จิรสิทธิ์  25  14  24  53
นายภัทร    วิทยปรีชากุล  50  14  20  84
นายเนติวัฒน์    รัตนวรรณ์  25  15  13  53
นางสาวธณัญญา    พรหมแก้ว  50  17  21  88
นางสาวรติพร    เพ็ชร์สังฆาต  50  16  20  86
นางสาววิภารัตน์    เพชรคีรี  50  16  24  80
นางสาวสโรชา    มิตรบัญชาณรงค์  50  17  23  90
นายธนวัฒน์    เหมือนมาศ  50  15  13  78
นายศรัณยู    พรมแสงรัตน์  50  15  13  78
นางสาวปุณยนุช    พรหมนิมิตร
นางสาวรังสิมา    สง่าเนตร  50  13  19  82
นางสาววันโรสมาณี    ดอเลาะ  50  15  20  85
นางสาวสุปราณี    คงสกุล  50  15  17  82
นางสาวนาเดีย    ปะลาวัน  50  15  13  78
นางสาวอานิตา    เปาะซา  50  15  16  81
นางสาวธัญญารัตน์    แก้วเรือง

* 50

 15  25  80
นางสาวนัสรียะห์    ยามิน
นางสาวผกามาศ    บรรดาศักดิ์  40  15  16  71
นางสาววัชลาวลี    เหมสุริยา

*50

 15  18  83
นายไซฟุดดีน    หะยีมะสาแล  25  16  22  63
นายอัศรีย์    อุมาร์  45  14  17  76
นายอาดัมศักดิ์    ดาหะมิ  50  14  22  86
นางสาวอัสซุนตา    เต๊ะเจะ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s