:: ชุดที่ 2 ::

 1. การจัดการปกครองไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป้นไปตามหัวข้อใด
  1. จันทบุรีอยู่ภายใต้กรมท่า
  2. นครศรีธรรมราชอยู่ภายใต้สมุหนายก
  3. พิษณุโลกอยู่ภายในสมุหกลาโหม
  4. โคราชอยู่ภายใต้สมุหเทศาภิบาล
 2. ข้อใดเป็นรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาค
  1. หัวเมืองชั้นในสมัยสุโขทัย
  2. กรมเมืองในสมัยอยุธยา
  3. ดุสิตธานีสมัยรัตนโกสินทร์
  4. เมืองพัทยาในปัจจุบัน
 3. ผู้รั้ง ทำหน้าที่คล้ายกับตำแหน่งใด
  1. ผู้ว่าราชการจังหวัด
  2. ปลัดจังหวัด
  3. รัฐมนตรี
  4. อธิบดี
 4. การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นต่างกับอยุธยาอย่างไร
  1. ระบบศักดินา
  2. ฐานะของพระมหากษัตริย์
  3. การจัดระบบการปกครองส่วนกลาง
  4. การจัดการปกครองส่วนภูมิภาค
 5. วังในการปกครองแบบจตุสดมภ์ทำหน้าที่คล้ายกับกระทรวงใด
  1. พาณิชย์
  2. มหาดไทย
  3. กลาโหม
  4. ยุติธรรม
 6. ยุคทองแห่งวรรณคดีในสมัยรัตนโกสิืนทร์ตรงกับรัชกาลใด 
  1. รัชกาลที่ 1
  2. รัชกาลที่ 2
  3. รัชกาลที่ 3
  4. รัชกาลที่ 4
 7. รูปแบบการปกครองตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือแบบใด
  1. การปกครองแบบธรรมราชา
  2. การปกครองแบบพ่อปกครองลูก
  3. การปกครองแบบเทวราชา
  4. การปกคอรงแบบปิตุลาธิปไตย
 8. รูปแบบการค้าของไทยในสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือแบบใด
  1. แบบผูกขาด
  2. แบบกึ่งผูกขาด
  3. แบบค้าเสรี
  4. แบบกึ่งเสรี
 9. การแบ่งชนชั้นของประชาชนในสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์
  1. ใช้ความรู้ความสามารถของบุึคคล
  2. การเกิดในชาติตระกูลที่ดี
  3. การใช้ศักดินาเป็นตัววัด
  4. ระดับการศึกษา
 10. ลักษณะด้านสังคมและวัฒนธรรมในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากประเทศใด
  1. อินเดีย
  2. ชาติตะวันตก
  3. จีน
  4. กลุ่มอาหรับ
 11. วิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ตรงกับปีใด
  1. พ.ศ.2525
  2. ค.ศ.1893
  3. d
  4. ฮ.จ.
 12. เหตุการณ์ใดทำให้ไทยตระหนักถึงภัยคุกคามจากประเทศตะวันตกเป็นครั้งแรก
  1. ฝรั่งเศสยึดครองอินโดจีน
  2. อังกฤษยึดครองพม่า
  3. ฮอลันดาเข้ายึดอินโดนีเซีย
  4. โปรตุเกสเข้ายึดครองมะละกา
 13. ปัจจัยข้อใดมีความสำคัญน้อยที่สุดของการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5
  1. ความกระตือรือร้นของประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
  2. กลุ่มขุนนางไทยรุ่นใหม่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตย
  3. การคุกคามจากชาติตะวันตก
  4. ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและวิทยาการ
 14. ปัจจัยข้อใดมีความสำคัญมากที่สุดของการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5
  1. ความกระตือรือร้นของประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
  2. กลุ่มขุนนางไทยรุ่นใหม่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตย
  3. การคุกคามจากชาติตะวันตก
  4. ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและวิืทยาการ
 15. หน้าที่ขององคมนตรีสภาในสมัยรัชกาลที่ 5 คือข้อใด
  1. เป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน
  2. เป็นผู้พิจารณาร่างกฏหมาย
  3. เป็นที่ปรึกษาราชการส่วนพระองค์
  4. เป็นผู้บริหารในกระทรวงต่างๆ
 16. สมุหเทศาภิบาลในสมัยรัชกาลที่ 5 เกี่ยวข้องกับข้อใด
  1. การปกครองส่วนกลาง
  2. การปกครองส่วนภูมิภาค
  3. การปกครองส่วนท้องถิ่น
  4. กรุงเทพมหานคร
 17. การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ก่อให้เกิดผลอย่างไร
  1. การกระจายอำนาจการปกครอง
  2. มีเอกภาพในการบังคับบัญชา
  3. เสมอภาคในสังคมไทย
  4. ลดขั้นตอนในการบริหารจัดการ
 18. การปฏิรูปการปกครองส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคในสมัยรัชกาลที่ 5 เกิดผลตามมาอย่างไร
  1. มีการกระจายอำนาจส่วนท้องถิ่น
  2. มีการรวมอำนาจสู่่ส่วนกลาง
  3. มีความเสมอภาคของประชาชน
  4. ขุนนาง เจ้านายมีอำนาจปกครองมาก
 19. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ได้วางรากฐานแบบประชาธิปไตยแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยวิธีใด
  1. จัดตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. จัดตั้งที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน
  3. จัดตั้งคณะที่ปรึกษาส่วนพระองค์
  4. จัดตั้งอภิมนตรีสภาและรัฐมนตรีสภา
 20. ในสมัยรัชกาลที่ 5 อะไรเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตย
  1. จัดตั้งกระทรวง
  2. จัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล
  3. ตั้งดุสิตธานี
  4. จัดตั้งสุขาภิบาล
 21. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
  1. เศรษฐกิจตกต่ำ ประชาชนเดือดร้อน
  2. ประชาชนเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตย
  3. การได้รับแนวคิดประชาธิปไตยจากตะวันตก
  4. ความขัดแย้งระหว่างข้าราชการและขุนนางเก่า
 22. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
  1. เศรษฐกิจตกต่ำ ประชาชนเดือดร้อน
  2. ประชาชนเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตย
  3. การได้รับแนวคิดประชาธิปไตยจากตะวันตก
  4. ความขัดแย้งระหว่างข้าราชการและขุนนางเก่า
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s