:: GPA ::

เรียงลำดับผลการเรียน ม.1/7 เทอม2/55

GPA

เด็กหญิงมัลลิกา    วิรุณสาร

3.62

เด็กหญิงกนกวรรณ    เรืองณรงค์

3.30

เด็กหญิงปทิตตา    มาลัยศรี

3.28

เด็กหญิงฐิดาพร    มณีโชติ

3.25

เด็กหญิงธนัชพร    บุญฤทธิ์

3.12

เด็กหญิงบัลกิส    อับรู

3.10

เด็กหญิงภัทราพร    จาติเกตุ

3.10

เด็กชายอภินันท์    กันหาป้อง

3.08

เด็กหญิงอภิชญา    สุขเสงี่ยม

3.05

เด็กหญิงกมลเนตร    ขวัญสนิท

3.02

เด็กหญิงณัฐณิชา    อินทสมบูรณ์

3.01

เด็กชายนิธรธันต์    จันทร์กลับ

2.97

เด็กหญิงณัฐกานต์    โต๊ะหลาง

2.90

เด็กหญิงเนตรนภา    รัตน์น้อย

2.87

เด็กหญิงอาทิมา    กูลเกื้อ

2.82

เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    ทันประเสริฐ

2.81

เด็กหญิงภัสสร    โสภา

2.81

เด็กหญิงอามีนีน    สะมาแอ

2.78

เด็กชายคุรุเศรษฐ    ปาทาน

2.74

เด็กหญิงนวพรรษ    แก้วศรีอ่อน

2.71

เด็กหญิงคอยรูนนีซา    ธำรงทรัพย์

2.67

เด็กชายพัทธนันท์    บุญปาน

2.66

เด็กหญิงอรจิรา    แก้วทองประคำ

2.65

เด็กชายพชรพล    กุลสวัสดิ์

2.62

เด็กหญิงโรสนานี    หะยีสะมะแอ

2.54

เด็กหญิงณิชารีย์    ไชยลาภ

2.52

เด็กชายอามีน    สาและ

2.50

เด็กหญิงพิชญา    นราพงศ์

2.50

เด็กชายอาลัม    วิทยสวัสดิ์ศิริ

2.44

เด็กหญิงปรมพรรษ    โมลิโต

2.44

เด็กชายธนภวิศ    แก้วประดับ

2.38

เด็กชายศรนารายณ์    ปัตนราษฎร์

2.37

เด็กหญิงชลธิชา    อินทร์สำราญ

2.21

เด็กหญิงชนิตา    อภิรดีสิริพิบูลย์

2.11

เด็กหญิงดวงกมล    เต่งศิริธรรม

2.10

เด็กชายกุลวรรธน์    อินทร์แก้ว

2.04

เด็กหญิงนภัสสร    นวลละออง

2.00

เด็กชายธนากร    สิงห์สุวรรณ

1.98

เด็กชายศิรวิชญ์    หนูคง

1.95

เด็กชายอาฮัต    เบ็ญราฮีม

1.94

เด็กชายอูไนซซ์    สนิ

1.94

เด็กหญิงณัชชาพร    เสภู่

1.81

เด็กชายณัฐภูมิ    เซ่งลอยเลื่อน

1.78

เด็กชายธิปก    คำสุวรรณ

1.61

เด็กชายชลธัน    นกหนู

1.14

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s