:: ข้อสอบปลายภาคพระพุทธศาสนา ม.6 ::

 1. พุทธจริยา หรือการทรงบำเพ็ญประโยชน์ของพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มี 3 ประการคือ
  1. โลกัตถจริยา พระพุทธจริยาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่โลก
  2. ญาตัตถจริยา พระพุทธจริยาเพื่อประโยชน์แก่พระญาติ
  3. พุทธัตถจริยา ทรงประพฤติประโยชน์โดยฐานะเป็นพระพุทธเจ้า
 2. ปฏิจจสมุปบาท คือ สิ่งทั้งหลายย่อมอาศัยซึ่งกันและกัน ถ้าเป็นกฏธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบบางทีเรียกว่า อิทัปปัจจยตา ย่อมหมายถึง ความเป็นเหตุผลซึ่งกันและกัน
 3. หลักธรรมที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ อริยสัจ 4  ได้แก่  ความจริงอยู่ 4 ประการคือ
  1. การมีอยู่ของทุกข์  (ทุกข์)
  2. เหตุแห่งทุกข์ การวินิจฉัยเหตุปัญหา   (สมุทัย)
  3. ความดับทุกข์ (นิโรธ) และ 
  4. หนทางไปสู่ความดับทุกข์ (มรรค)
 4. อกุศลวิตก 3 คือ  คิดนึก ในเรื่องที่ไม่ดีของบุคคลผู้มีกิเลส  3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
  1. กามวิตก ความตรึกในทางกาม หมายถึง การนึกถึง รูป เสียง กลิ่น รสโผฏฐัพพะ
  2. พยาบาทวิตก ความตรึกในทางพยาบาท
  3. วิหิงสาวิตก ควมตรึกในทางเบียดเบียน
 5. โลกธรรม 8  โลกธรรม คือ ธรรมดาของโลก  หมายถึง ธรรมที่ครอบงำสัตว์โลกและสัตว์โลกต้องเป็นไปตามธรรมนี้ หรือทุกคนในโลกนี้ย่อมถูกโลกธรรมนี้กระทบทั้งนั้น ไม่มีใครพ้นไปได้เลย ยกเว้นพระอรหันต์ผู้อยู่เหนือโลกเท่านั้น โลกธรรมมี 8 ประการแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายแรกฝ่ายที่น่าปรารถนาและพึงพอใจ (อิฏฐารมณ์) และฝ่ายที่ไม่น่าปรารถนาหรือไม่พึงพอใจ (อนิฏฐารมณ์)   คู่ที่ 1 ได้ลาภ เสื่อมลาภ ลาภ   คู่ที่ 2 ได้ยศ เสื่อมยศ  คู่ที่ 3 สรรเสริญ นินทา  คู่ที่ 4 สุข ทุกข์  มีเพื่อป้องกันการลืมตัว
 6. ปาปณิกธรรม 3  คือ หลักของการเป็นพ่อค้า หรือคุณสมบัติของพ่อค้า ได้แก่

  1. จักขุมา คือ ตาดี หมายถึง การรู้จักสินค้า ดูสินค้าเป็น สามารถคำนวณราคา กะทุนเก็งกำไรได้อย่างแม่นยำ เป็นต้น

  2. วิธูโร คือ จัดเจนธุรกิจ หมายถึง รู้แหล่งซื้อแหล่งขาย รู้ความเคลื่อนไหวหรือความต้องการของตลาด มีความสามารถในการจัดซื้อจัดจำหน่าย รู้ใจและรู้จักเอาใจลูกค้า บริการตรงกับความต้องการของลูกค้า เป็นต้น

  3. นิสสยสัมปันโน คือ มีพร้อมด้วยแหล่งทุนเป็นที่อาศัย หมายถึง ทำตัวเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจใสหมู่แหล่งทุนใหญ่ (เครดิตดี) มีความสามารถหาเงินมาลงทุนหรือดำเนินกิจการได้โดยง่าย

 7. อปริหานิยธรรม 7 คืออะไร  อปริหานิยธรรมนี้เป็นหลักธรรมสำหรับใช้ในการปกครอง เพื่อป้องกันมิให้การบริหารหมู่คณะเสื่อมถอย แต่กลับเสริมให้เจริญ
 8. ขันธ์ 5 ได้แก่   
  1. รูปขันธ์    ได้แก่ ธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ 
  2.  เวทนาขันธ์      ได้แก่  ความรู้สึก  
  3. สัญญาขันธ์     ได้แก่  ความจำ (สัญญา) 
  4. สังขารขันธ์   ความคิดปรุงแต่ง      
  5. วิญญาณขันธ์  ได้แก่   การรับรู้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ 
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s