:: ผลงานบุคคลสำคัญ ::

1.            ข้อใดคือบทบาททางการปกครองที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ก.    การทำสงครามกับพม่า

ข.    การสร้างป้อมรักษาพระนคร

        ค.    การใช้กฎหมายตราสามดวง

ง.    การให้ขุนนางมีตราประจำตำแหน่ง

2.            การที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงลดเวลาการรับราชการของไพร่ มีผลอย่างไร

ก.    ทำให้ไพร่มีความเป็นอยู่ดีขึ้น

ข.    ทำให้ไพร่มีเวลาสร้างงานศิลปะ

ค.    ทำให้ต้องจ้างชาวจีนทำงานแทนไพร่

ง.    ทำให้ชาวต่างชาติเข้ารับราชการเพิ่มขึ้น

3.            ข้อใดคือพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยด้านนาฏกรรม

ก.    การตั้งกรมโขนและละคร

ข.    การส่งเสริมให้คนไทยเล่นโขน

ค.    การใช้ซอในวงมโหรีของไทย

ง.    การปรับปรุงท่ารำโขนและละคร 

4.            จารึกที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มีความสำคัญต่อสังคมไทยอย่างไร

ก.    เป็นแหล่งเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย

ข.    เป็นแหล่งรายได้จากการท่องเที่ยว

ค.    เป็นสถานที่รักษาโรคด้วยการนวดแผนโบราณ

ง.    เป็นมรดกโลกตามประกาศขององค์การยูเนสโก

5.            ข้อใดคือผลงานด้านการแพทย์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท

ก.    ทรงนิพนธ์ตำรายาสมุนไพรไทย

ข.    ทรงนำเครื่องมือแพทย์สมัยใหม่มาใช้ในไทย

ค.    ทรงนำวิชาการแพทย์ตะวันตกมาเผยแพร่ในไทย

ง.    ทรงสนับสนุนให้มิชชันนารีเข้ามารักษาโรคให้คนไทย

6.            เพราะเหตุใดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ จึงได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย

ก.    สนับสนุนการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ไทย

ข.    เป็นผู้ริเริ่มให้มีการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

ค.    มีผลงานด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีจำนวนมาก เช่น ไทยรบพม่า นิราศนครวัด

ง.    รวบรวมของเก่าๆ เพื่อเก็บไว้เป็นสมบัติของชาติจำนวนมากและเป็นผู้จัดตั้งโบราณคดีสโมสร 

7.            ข้อใดคือบทบาทสำคัญของหม่อมราโชทัย

ก.    เป็นผู้ดูแลมิชชันนารีในไทย

  ข.    เป็นล่ามให้แก่คณะราชทูตของไทย

ค.    เป็นเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงลอนดอน

ง.    เป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้แก่ขุนนางไทย

8.            ข้อใดคือบทบาทสำคัญที่สุดของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์

        ก.    การเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน

ข.    การเจรจาทำสนธิสัญญาเบาว์ริง

ค.    การเจรจาแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112

ง.    การสนับสนุนรัชกาลที่ 5 เป็นพระมหากษัตริย์

9.           เหตุใดสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์จึงสนับสนุนให้รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต่างประเทศ

ก.    เพื่อลดความขัดแย้งภายในประเทศ

ข.    เพื่อให้ศึกษาการพัฒนาประเทศแบบตะวันตก

ค.    เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศโดยเฉพาะมหาอำนาจตะวันตก

ง.    เพื่อให้ชาติตะวันตกรู้จักรัชกาลที่ 5 และเกรงกลัวอำนาจของไทยมากขึ้น

10.  ข้อใดคือบทบาทสำคัญของบาทหลวงปาลเลอกัวซ์  ด้านอักษรศาสตร์

ก.    การตั้งโรงพิมพ์ในไทย

ข.    การแปลวรรณกรรมไทย

ค.    การจัดทำพจนานุกรมภาษาไทย

ง.    การเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศให้กับรัชกาลที่ 5

11.  ผลงานของบาทหลวงปาลเลอกัวซ์ที่มีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย คือข้อใด

ก.    การพิมพ์หนังสือสวดมนต์

ข.    การแต่งหนังสือเล่าเรื่องเมืองสยาม

ค.    การเสนอวิธีการเขียนพงศาวดาร

ง.    การวาดภาพเหมือนบุคคลสำคัญของไทย

12.  บาทหลวงปาลเลอกัวซ์ได้นำวิทยาการด้านใดเข้ามาเผยแพร่ในไทย

ก.    การพิมพ์

ข.    การทำแผนที่

  ค.    การถ่ายรูป

ง.    การใช้กล้องดูดาว

13.  บางกอกรีคอร์เดอร์มีความสำคัญต่อสังคมไทยอย่างไร

ก.    แจ้งข้อมูลข่าวสาร

ข.    ส่งเสริมประชาธิปไตย

ค.    สอนภาษาต่างประเทศ

ง.    เผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมตะวันตก 

14.  ข้อใดคือบทบาทที่สำคัญของพระยากัลยาณไมตรี

ก.    เป็นผู้แทนของไทยในการทำสนธิสัญญาแวร์ซาย

ข.    เป็นผู้แทนของไทยในการแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาค

ค.    เป็นราชทูตของสหรัฐอเมริกาที่มาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทย

ง.    เป็นที่ปรึกษาในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎร

15.  ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้วางรากฐานการเรียนศิลปะแบบใหม่ในไทยด้วยวิธีใด

ก.    การเปิดโรงเรียนสอนศิลปะสมัยใหม่ในไทย

   ข.    การวางหลักสูตรวิชาจิตรกรรมและประติมากรรม

ค.    การสร้างงานศิลปะเป็นแบบอย่างให้ชนรุ่นหลังทำตาม

ง.    การเป็นครูสอนศิลปะและประวัติศาสตร์ศิลปะในมหาวิทยาลัยศิลปากร

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s