:: ประวัติศาสตร์ไทย ::

1.            ทฤษฎีที่ว่าคนไทยมาจากตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของจีนใช้หลักฐานอะไรสนับสนุน

ก.    โครงกระดูกมนุษย์สมัยโบราณ

ข.    เอกสารทางประวัติศาสตร์

ค.    ฮีโมโกบิน อี ในเลือด

ง.    หนังสือหลักไทย

2.            เหตุใดทฤษฎีที่ว่าชนชาติไทยอยู่ในประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตจึงยังไม่เป็นที่ยอมรับทั้งที่มีการพบโครงกระดูกและเครื่องใช้ของมนุษย์โบราณในไทย

ก.    บริเวณที่พบอยู่ห่างไกลจากแหล่งที่ตั้งชุมชนในปัจจุบัน

ข.    เครื่องใช้ที่พบไม่เหมือนกับเครื่องใช้ของคนไทยในปัจจุบัน

ค.    โครงกระดูกที่พบไม่มีลักษณะที่เหมือนกับคนไทยในปัจจุบัน

ง.    ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าโครงกระดูกและเครื่องใช้ที่พบเป็นของชนชาติไทย

3.    อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทยมีอิทธิพลต่อสังคมไทยในเรื่องใดมากที่สุด

ก.    ศาสนา

ข.    ศิลปกรรม

ค.    เศรษฐกิจ

ง.    การปกครอง

4.    ปัจจัยทางการเมืองในการสถาปนากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์เหมือนกันอย่างไร

ก.    สร้างเมืองหลวงที่มีแม่น้ำผ่ากลาง

ข.    การทำสงครามกอบกู้อิสรภาพจากพม่า

ค.    มีไพร่พลจำนวนมากทำให้สร้างเมืองได้รวดเร็ว

ง.    เกิดปัญหาทางการเมืองภายในและความวุ่นวายขึ้นในอาณาจักรก่อน

5.    ข้อใดคือจุดประสงค์สำคัญในการปฏิรูปประเทศ

ก.    เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากชาติตะวันตก

ข.    เพื่อสร้างความมั่นคงและพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ค.    เพื่อสร้างความมั่นคงและจัดระเบียบการบริหาร

ง.    เพื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจและความสะดวกสบาย

6.    การปฏิรูปการปกครอง มีจุดประสงค์สำคัญในเรื่องใด

ก.    ลดค่าใช้จ่ายของรัฐ

     ข.    การรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง

ค.    กระจายอำนาจการปกครอง

ง.    ป้องกันการรุกรานของต่างชาติ

7.    ข้อใดคือวิธีการเลิกทาสของไทย

ก.    ให้ทาสมารับราชการทหารแทน

ข.    ให้ทาสทำงานใช้หนี้ไปจนหมดค่าตัว

ค.    ประกาศเลิกทาสพร้อมกันทั่วราชอาณาจักร

ง.    ให้ลูกทาสมีค่าตัวลดลงไปเรื่อยๆ ตามพระราชบัญญัติพิกัดอายุลูกทาสลูกไท พ.ศ. 2417

8.    สาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การยกเลิกระบบไพร่ คือข้อใด

ก.    ขัดขวางการปฏิรูปประเทศ

ข.    เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม

ค.    ไพร่ไม่มีงานทำเพราะสังกัดมูลนาย

ง.    ไพร่หลบหนีไปเป็นคนในบังคับต่างชาติ

9.    ข้อใดคือพระราชกรณียกิจสำคัญในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของรัชกาลที่ 5

ก.    การแสวงหาพันธมิตรจากชาติในยุโรป

ข.    การศึกษาความเจริญของชาติในยุโรป

ค.    การเจรจาแก้ไขความขัดแย้งกับชาติในยุโรป

ง.    การแสดงฐานะของไทยให้ชาติในยุโรปได้รู้จัก

10.  ข้อใดคือประโยชน์สำคัญที่สุดที่ได้รับจากการเสด็จประพาสต้น

ก.    ประหยัดรายจ่าย

     ข.    ทราบความเป็นอยู่ของราษฎร

ค.    ได้พูดคุยอย่างใกล้ชิดกับราษฎร

ง.    ทราบการทำงานของข้าราชการท้องถิ่น

11.  ปัจจัยใดที่ช่วยสนับสนุนการก่อการของคณะราษฎร

   ก.    ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ

ข.    การคุกคามของต่างชาติ

ค.    พระมหากษัตริย์อ่อนแอ

ง.    ได้รับความช่วยเหลือจากต่างชาติ

12.  ข้อใดคือผลจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน

ก.    ทหารมีบทบาทสำคัญต่อการปกครองของไทย

ข.    พระมหากษัตริย์ไม่มีพระราชอำนาจในการปกครอง

ค.    ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ

ง.    ผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศมีบทบาทสำคัญต่อการปกครอง

13.  ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระมหากษัตริย์มีความสำคัญต่อประเทศอย่างไร

ก.    เป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำการทำงานให้แก่รัฐบาล

ข.    เป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ค.    เป็นตัวแทนของชาติในการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างชาติ

ง.    เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติและเป็นสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์ควรแก่การเคารพ

14.  ข้อใดคือบทบาทสำคัญของท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร และท้าวสุรนารี

ก.    ทำสงครามปกป้องบ้านเมือง

ข.    แต่งตำราการเรือนสำหรับสตรีไทย

ค.    นำคนไทยหลบหนีข้าศึกกลับไทย

ง.    แต่งตำราสอนขนบธรรมเนียมของสตรีไทย

15.  การแต่งตั้งพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 เป็นผู้สำเร็จราชการ สะท้อนถึงเรื่องใด

ก.    ผู้ชายควรไว้วางใจภรรยาของตน

ข.    พระมหากษัตริย์ไม่ไว้วางใจบุคคลอื่น

ค.    ผู้หญิงควรช่วยเหลืองานของสามีให้มาก

        ง.    สตรีมีความสามารถในการปกครองบ้านเมือง

Advertisements

1 Comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::

One response to “:: ประวัติศาสตร์ไทย ::

  1. นายสุรนันท์ อินทร์คำ

    ทำไมหลักฐานที่พบเห็น จึงไม่สามารถหาความมจริงหรือพิสุตความจริงได้

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s