:: หน่วย 1 ::

 1. การนับเวลาในประวัติศาสตร์ไทยมีความสำคัญอย่างไร
  1. ทำให้จัดลำดับความคิดได้ถูกต้อง
  2. มองเห็นความสัมพันธ์ของอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
  3. สามารถบอกเหตุการณ์ได้ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน-หลัง
  4. ถูกทุกข้อ
 2.  ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับเวลา
  1. คิมหันต์ วสันต์
  2. ดอกโสนบานเช้า ดอกสะเดาบานเย็น
  3.  เที่ยงตรง เที่ยงธรรม
  4. ผึ้งบินหาน้ำหวาน นกบินกลับรัง
 3. ข้อใดกล่าวถึงศักราช ไม่ถูกต้อง
  1. พ.ศ.ของไทยเร็วกว่าศรีลังกา 1 ปี
  2. ร.ศ. เป็นศักราชในรัชกาลที่ 5
  3.  ค.ศ. ใช้กับการเกิดของพระเยซู
  4. จ.ศ. เป็นศักราชของไทยในพงศาวดาร
 4.  เรียงลำดับการใช้ศักราชในการบันทึกประวัติศาสตร์ไทยให้ถูกต้อง
  1. ร.ศ. พ.ศ. ค.ศ. จ.ศ. ม.ศ.
  2. จ.ศ. ม.ศ. พ.ศ. ร.ศ. ค.ศ.
  3. ม.ศ. จ.ศ. พ.ศ. ร.ศ. ค.ศ.
  4. ม.ศ. จ.ศ. ค.ศ. พ.ศ. ร.ศ.
 5. การเกิดศักราชเกี่ยวเนื่องข้อใด
  1. เศรษฐกิจ
  2. การเมือง
  3. ศาสนา             
  4. เหตุการณ์สำคัญ
 6. ข้อใดถือว่าเป็นศักราชสากล
  1. ฮิจเราะห์ศักราช
  2. คริสต์ศักราช
  3. พุทธศักราช
  4. รัตนโกสินทร์ศักราช
  5.  ข้อใดไม่ถูกต้อง
  6. พ.ศ. – การปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
  7.  ค.ศ. – การตรึงไม้กางเขนของพระเยซู
  8. ฮ.ศ. – การอพยพของนบีและสาวก
  9. ร.ศ. – การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
 7. การนับศักราชในข้อใดถูกต้อง
  1. พุทธศักราช –จันทรคติ
  2. คริสต์ศักราช- จันทรคติ
  3. ฮิจเราะห์ศักราช – จันทรคติ
  4. รัตนโกสินทร์ศก-จันทรคติ
 8. การเทียบศักราชในข้อใดไม่ถูกต้อง
  1. ฮิจเราะห์ศักราชช้ากว่าคริสต์ศักราช
  2. คริสต์ศักราชเร็วกว่ารัตนโกสินทร์ศก
  3. พุทธศักราชเร็วกว่าคริสต์ศักราช
  4. มหาศักราชช้ากว่าจุลศักราช
 9. ข้อมูลใดไม่ถูกต้อง
  1. กรุงเทพฯ สถาปนาเมื่อ พ.ศ. 2325 ตรงกับรัตนโกสินทร์ศก 1
  2. ปัจจุบันกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงมา 229 ปี
  3. ศาสนาพุทธเกิดมา 2552 ปี ขณะที่ศาสนาคริสต์เกิดมานาน 2009 ปี
  4. ไทยเสียกรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2112 ตรงกับ ค.ศ.1969
 10. ข้อใดเป็นหลักเกณฑ์ในการแบ่งยุคประวัติศาสตร์เป็น 2 ยุคใหญ่
  1. วัสดุทำเครื่องมือเครื่องใช้
  2. การตั้งชุมชน
  3. คำบอกเลาสืบต่อกันมา
  4. การบันทึกเรื่องราว
 11. หลักฐานประวัติศาสตร์ข้อใดไม่เข้าพวก
  1.  ตำนานอุสา-บารส
  2. จารึกอักษรสยาม
  3. พงศาวดารเหนือ
  4. ขวานหินขัด
 12. ยุคสมัยในข้อใดที่มนุษย์ ยังใช้ชีวิตเร่ร่อนด้วยการเก็บของป่า ล่าสัตว์
  1. ยุคหินกลาง   
  2. ยุคหินใหม่
  3. ยุคสำริด
  4. ยุคเหล็ก
 13. ในการศึกษาเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยจะไม่พบหลักฐานในข้อใด
  1. กำไลสำริด
  2. เครื่องปั้นดินเผา
  3.  โครงกระดูกมนุษย์
  4. แผ่นจารึกอักษรโบราณ
 14. เพราะเหตุใด วัสดุที่ทำเครื่องมือเครื่องใช้นิยมใช้เหล็กมากกว่าสำริด
  1. หาได้ง่าย
  2. ผลิตได้ง่าย
  3. มีความทนทานกว่า         
  4. นำมาใช้ได้ง่ายกว่า
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s