:: ภูมิปัญญาไทย ::

1.    ข้อใดคือภูมิปัญญาไทย

ก.    ผลงานของไทยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต

ข.      เอกลักษณ์เฉพาะและพื้นฐานการใช้ชีวิตของคนไทย

ค.      เอกลักษณ์ที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง

ง.       วิธีการและผลงานของคนไทยที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต

 

2.    วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเกิดขึ้นเพราะมีจุดประสงค์หลายประการ ยกเว้นด้านใด

ก.   ทำให้สังคมสงบสุข

ข.    ทำให้ผู้คนมีความสุข

ค.    ทำให้การประกอบอาชีพคล่องตัว

ง.    ทำให้ความสัมพันธ์กับต่างประเทศดีขึ้น

 

3.    ข้อใด ไม่ใช่ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ก.    สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

ข.    การลอกเลียนแบบธรรมชาติ

ค.    ความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติ

ง.    ความพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ

 

4.    ข้อใดเป็นภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ

ก.    การทอผ้า

ข.    การสร้างโบสถ์

  ค.    การใช้คันไถไถนา      

ง.    การปลูกบ้าน

 

5.    การแต่งกายของหญิงชาวอยุธยาที่นุ่งโจงกระเบนและห่มผ้าแถบ จัดเป็นภูมิปัญญาด้านใด

   ก.    การดำรงชีวิต       

ข.    การประกอบอาชีพ

ค.    การจัดระเบียบสังคม

ง.    การแสดงออกทางศิลปะ

 

6.    การจัดระบบไพร่โดยให้มีการเข้าเดือน – ออกเดือน และให้มีศักดินา จัดเป็นภูมิปัญญาด้านใด

ก.    การดำรงชีวิต

ข.    การประกอบอาชีพ

          ค.    การจัดระเบียบสังคม              

ง.    การแสดงออกทางศิลปะ

 

7.    การปลูกฝังให้คนเคารพเทิดทูนในองค์พระมหากษัตริย์ จัดเป็นภูมิปัญญาด้านใด

ก.    การดำรงชีวิต

ข.    การประกอบอาชีพ

   ค.    การจัดระเบียบสังคม     

ง.    การแสดงออกทางศิลปะ

 

8.    ภูมิปัญญาในอดีตที่ไม่มีแล้วในปัจจุบัน คืออะไร

ก.    การสร้างที่อยู่อาศัย

ข.    การประกอบอาชีพ

ค.    การแต่งกายและกินอาหาร

  ง.    การปกครองและระบบไพร่

 

9.    การนับถือพระพุทธศาสนา จัดเป็นภูมิปัญญาหรือไม่

  ก.    เป็น   เพราะเป็นการจัดระเบียบสังคม   

ข.    เป็น   เพราะได้รับอิทธิพลจากภายนอก

ค.    ไม่เป็น  เพราะไม่เกี่ยวกับธรรมชาติ

ง.    ไม่เป็น  เพราะไม่ใช่การประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่

 

 

10.      ข้อใดเป็นการแสดงออกที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อด้านจิตวิญญาณ

ก.    การปลูกบ้านอยู่ริมน้ำ

ข.    การทำบุญในวันออกพรรษา

ค.    การสร้างเจดีย์เพื่อบูชาผู้ล่วงลับ

ง.    การประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา

 

11.      ในอดีตของไทยที่มีการปลูกฝังความเชื่อด้านจิตวิญญาณ ทั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ใด

ก.    การดำรงชีวิต

ข.    การประกอบอาชีพ

           ค.    การจัดระเบียบสังคม        

ง.    การแสดงออกทางศิลปะ

 

12.      ข้อใดเป็นภูมิปัญญาในสมัยสุโขทัยเพื่อเอาชนะธรรมชาติ

ก.    การสร้างเตาทุเรียง

ข.    การสร้างถนนพระร่วง

ค.    การสร้างตระพังเงิน ตระพังทอง      

ง.    การนิมนต์พระจากนครศรีธรรมราช

 

13.      การตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีโดยตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแม่น้ำเจ้าพระยา ป่าสัก ลพบุรี

ไหลผ่าน จัดเป็นภูมิปัญญาของมนุษย์ในด้านใด

ก.    เอาชนะธรรมชาติ

ข.    แก้ปัญหาในชีวิต

ค.    เพื่อการจัดระเบียบสังคม

ง.    ปรับตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาติ

 

14.     หากจะศึกษาการใช้ยาตามแพทย์แผนโบราณ นักเรียนควรไปศึกษาที่วัดใด

ก.    วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ 

ข.    เจดีย์พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ค.    วัดถ้ำกระบอก จังหวัดสระบุรี

ง.    วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

15.     นักเรียนควรอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยอย่างไร

ก.    รวบรวมเขียนไว้เป็นตำรา

           ข.    สิ่งใดดี ก็ควรปฏิบัติต่อไป

ค.    เชิญชวนให้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้

ง.            ออกกฎหมายลงโทษผู้ไม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย

Advertisements

1 Comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::

One response to “:: ภูมิปัญญาไทย ::

  1. เอิง

    ขอบคุณค่ะ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s