:: พระมหากษัตริย์ ::

 • พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีสถานภาพแตกต่างจากพระมหากษัตริย์ในยุโรปอย่างไร
 1. ทรงเป็นสมมติเทพ
 2. ทรงเป็นประมุขของรัฐ
 3. ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก
 4. ทรงสืบสันตติวงศ์ตามโบราณราชประเพณี
 •  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติด้านใด
 1. ราษฏรอยู่ดีกินดี
 2. เศรษฐกิจขยายตัว
 3. ประชาธิปไตยเข้มแข็ง
 4. ความสามัคคีของคนในชาติ
 • คำเรียกพระนามของพระมหากษัตริย์องค์ใด หมายถึงทรงเป็นจอมทัพหรือนักรบผู้ยิ่งใหญ่
 1. ธรรมราชา
 2. พระเจ้าแผ่นดิน
 3. พระเจ้าอยู่หัว
 4. พระมหากษัตริย์
 • ฐานะของสถาบันพระมหากษัตริย์สมัยอยุธยาเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยสุโขทัยเพราะเหตุใด
 1. การทำสงครามกับพม่า
 2. การติดต่อค้าขายกับชาติตะวันตก
 3. รับวัฒนธรรมการปกครองจากเขมร
 4. ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา
 • ข้อใดเป็นรัชกาลแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยเริ่มเปลี่ยนฐานะเป็นกษัตริย์สมัยใหม่มิได้ทรงเป็นผู้นำกองทัพหรือบัญชาการรบกับประเทศเพื่อนบ้านเหมือนในอดีต
 1. รัชกาลที่ 3
 2. รัชกาลที่ 4
 3. รัชกาลที่ 5
 4. รัชกาลที่ 6
 • สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำเนินนโยบายการทูตและการเมืองระหว่างประเทศลักษณะใด เพื่อรักษาเอกราชของชาติ
 1. รวบอำนาจ
 2. แบ่งอำนาจ
 3. ถ่วงดุลอำนาจ
 4. กระจายอำนาจ
 • พระมหากษัตริย์ไทยทรงทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง เกิดประโยชน์ต่อประเทศข้อใด
 1. ราษฏรอยู่ดีกินดี
 2. สังคมร่มเย็นเป็นสุข
 3. รักษาอธิปไตยของชาติ
 4. เป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทย
 • ข้อใดไม่ใช่การทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาของพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์ที่ถ่ายทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสู่คนไทยในปัจจุบัน
 1. ตั้งธรรมยุติกนิกาย
 2. สร้างและปฏิสังขรณ์วัด
 3. ฟื้นฟูประเพณีวันวิสาขบูชา
 4. จัดให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
 • ข้อใดไม่ใช่การปฏิรูปบ้านเมืองสมัยรัชกาลที่ 5 ที่เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ
 1. ยกเลิกระบบไพร่
 2. จัดตั้งหอรัษฏากรพิพัฒน์
 3. ขุดคลองที่ราบเจ้าพระยา
 4. จัดทำประมวลกฎหมายใหม่
 • ศิลปวัฒนธรรมแขนงใด พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรืองอย่างมาก จนได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองของสมัยรัตนโกสินทร์
 1. วรรณคดี
 2. ประติมากรรม
 3. จิตรกรรม
 4. นาฏศิลป์ ดนตรีไทย
Advertisements

1 Comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::

One response to “:: พระมหากษัตริย์ ::

 1. po

  ไม่มีเฉลยเหรอค่ะ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s