::บทบาทสตรี ::

1. ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร เป็นผู้นำสตรีไทยในประวัติศาสตร์ที่มีบทบาทด้านใด
ก. การกอบกู้เอกราช
ข. การป้องกันประเทศ
ค. การบริหารบ้านเมือง
ง. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 5 ทรงมีบทบาทด้านการเมืองการปกครองข้อใด
ก. เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
ข. ร่วมเสด็จประพาสยุโรปกับรัชกาลที่ 5
ค. ระงับข้อพิพาทระหว่างวังหลวงและวังหน้า
ง. ริเริ่มประเพณีเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่ 5
3. ผู้นำสตรีในประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาข้อใด มีบทบาทด้านการบริหารราชการแผ่นดินแทนพระมหากษัตริย์ที่ยังทรงพระเยาว์
ก. เจ้าแม่วัดดุสิต
ข. ท้าวสุรนารี
ค. ท้าวศรีสุดาจันทร์
ง. สมเด็จพระศรีสุริโยทัย
4. วีรกรรมของสมเด็จพระศรีสุริโยทัย เป็นผลดีต่อการเมืองการปกครองสมัยอยุธยาข้อใด
ก. รักษาเอกราชของชาติ
ข. กอบกู้เอกราชจากพม่า
ค. รักษาหัวเมืองประเทศราช
ง. พม่าไม่มารุกรานไทยอีกนับร้อยปี
5. รัชกาลที่ 3 ท้าวสุรนารีเป็นแบบอย่างของวีรสตรีไทยในการรักษาบ้านเมืองอย่างไร
ก. นำกำลังชาวบ้านขับไล่พม่า
ข. ปราบหัวเมืองอีสานที่ก่อกบฏ
ค. ขับไล่กบฏนักองค์เองเจ้านายเขมร
ง. พม่าไม่มารุกรานไทยอีกนับร้อยปี
6. หญิงไทยที่มีฐานะดีในสมัยรัชกาลที่ 3มีบทบาทข้อใด ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ
ก. เป็นแม่ค้าคนกลาง
ข. เป็นเจ้าภาษีนายอากร
ค. เป็นต้นหนเรือสำเภาหลวง
ง. เป็นเจ้าหน้าที่ในพระคลังสินค้า
7. ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หญิงไทยส่วนใหญ่ต้องทำงานหนักมากกว่าผู้ชาย เพราะเหตุใด
ก. ผู้ชายถูกเกณฑ์แรงงาน
ข. ผู้ชายมี่ค่านิยมรักความสบาย
ค. ผู้หญิงมีจำนวนมากกว่าผู้ชาย
ง. ผุ้หญิงมีฐานะเป็นไพร่และทาส
8. สตรีชนชั้นสูงในสมัยรัชกาลที่ 4 มีโอกาสเจริญก้าวหน้าเหนือกว่าหญิงสามัญชนข้อใด
ก. มีบ่าวไพร่ไว้ใช้สอย
ข. เข้ารีตเป็นคริสเตียน
ค. เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ง. เข้าเรียนโรงเรียนนายร้อยหญิง
9. สมเด็จเจ้าฟ้าวไลอลงกรณ์ พระธิดาในรัชกาลที่ 5 ทรงสนับสนุนให้โรงเรียนสตรีจัดการเรียนการสอนวิชาใดเป็นพิเศษ
ก. เย็บปักถักร้อย
ข. ศิลปะดนตรีและละคร
ค. ตำราแพทย์แผนโบราณ
ง. วิทยาศาสตร์และวิทยากรสมัยใหม่
10. ภรรยาประเภทใด ตามกฎหมายสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ไม่มีสิทธิรับมรดกใดๆ จากสามีที่ถึงแก่ความตาย
ก. ภรรยากลางเมือง
ข. ภรรยากลางนอก
ค. ภรรยาพระราชทาน
ง. ภรรยากลางทาสี
11. กฎหมายสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น กำหนดให้ทาสหญิงมีความสัมพันธ์กับนายเงินเจ้าของทาสอย่างไร จึงจะเป็นไทแก่ตัว
ก. เป็นเจ้าหนี้
ข. เป็นลูกหนี้
ค. เป็นภรรยา
ง. เป็นบุตรบุญธรรม
12. รัชกาลที่ 4 โปรดฯ ให้ยกเลิกธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการข้อใด เพื่อเคารพในสิทธิมนุษยชนของ หญิงไทย
ก. บังคับให้บวชชี
ข. บังคับให้ฝึกหัดละคร
ค. บังคับให้เป็นนางกำนัล
ง. จับมาเป็นไพร่โรงครัวหลวง
13. การปฏิรูปสังคมสมัยรัชกาลที่ 5 ข้อใด เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศและทำให้สตรีมีสิทธิความเป็น พลเมืองโดยสมบูรณ์
ก. เลิกระบบไพร่และทาส
ข. จัดตั้งสภาวัฒนธรรมหญิง
ค. ตรากฎหมายลักษณะผัวเมีย
ง. จัดทำประมวลกฎหมายอาญา
14. สมัยใดที่รัฐประกาศนโยบายให้ความสำคัญต่อสตรี ให้ผู้ชายยกย่องให้เกียรติผู้หญิงและส่งเสริมให้มี บทบาทและสถานภาพเท่าเทียมกับชาย
ก. หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
ข. หลังรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
ค. ช่วงเวลาที่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1
ง. สมัยประชาธิปไตยเบ่งบาน หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516
15. ระยะแรกที่ประเทศไทยเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรม ฐานะและสิทธิของแรงงานสตรีด้อยกว่าชายข้อใด
ก. ได้ค่าจ้างแรงงานต่ำกว่า
ข. มีอัตราการว่างงานต่ำกว่า
ค. มีวันลาป่วยลากิจน้อยกว่า
ง. มีชั่วโมงการทำงานต่อวันมากกว่า

Advertisements

5 Comments

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::

5 responses to “::บทบาทสตรี ::

  1. เฉลยอยุ่ไหนอ่าค้ะ

  2. เฉลยอยุ่ไหนค่ะ????

  3. Daw

    อยากได้เฉลย

  4. 6654654654

    เฉลยยยย

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s