1. เจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระราชโอรสเมืองใด
  1. กรุงกบิลพัสดุ์
  2. กรุงเทวทหะ
  3. กรุงพาราณสี
  4. กรุงราชคฤห์
 2. เมื่อครั้งที่เจ้าชายสิทธัตถะมีประสูติกาลได้เกิดอภินิหารใด
  1. เกิดน้ำท่วมใหญ่
  2. เกิดแผ่นดินไหว
  3. มีดอกบัวรองรับ 7 ก้าว
  4. มีดอกบัวรองรับ 7 ดอกเพื่อรองนั่ง
 3. ผู้ที่ทำนายว่าเจ้าชายสิทธัตถะถ้าบวชจะได้เป็นศาสดาเอก คือใคร
  1. พระเจ้าสุทโธทนะ
  2. พระอัสสชิ
  3. พระอัญญาโกณฑัญญะ
  4. พระเจ้าอโศกมหาราช
 4. เหตุใดเจ้าชายสิทธัตถะจึงออกผนวช
  1. ทรงมีปัญหาในครอบครัว
  2. ไม่พอพระทัยพระบิดา
  3. ต้องการหาทางหลุดพ้นวัฏสงสาร
  4. ต้องการเป็นศาสดาผู้ยิ่งใหญ่
 5. เจ้าชายสิทธัตถะเริ่มศึกษาความรู้ด้วยวิธีการใด
  1. ศึกษาจากคำสอนของพราหมณ์
  2. ศึกษาจากสำนักดาบส
  3. ศึกษาด้วยตนอง
  4. ศึกษาจากผู้รู้ในสำนัก
 6. ข้อใดไม่ใช่การบำเพ็ญทุกรกิริยาของเจ้าชายสิทธัตถะเพื่อการตรัสรู้
  1. กลั้นลมหายใจ
  2. กัดฟัน
  3. อดอาหาร
  4. ทุบตีตนเอง
 7. แนวทางที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะสามารถตรัสรู้ได้คือ
  1. การศึกษาจากสำนักดาบส
  2. การบำเพ็ญทุกรกิริยา
  3. การบำเพ็ญเพียรทางจิต
  4. การศึกษาจากคัมภีร์
 8. การตรัสรู้ต้องใช้ระยะเวลากี่ปี
  1. 1 ปี
  2. 2 ปี
  3. 5 ปี
  4. 6 ปี
 9. เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้สำเร็จพระองค์ได้เสด็จไปที่ใดเป็นแห่งแรก
  1. กรุงกบิลพัสดุ
  2. กรุงเทวทหะ
  3. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
  4. แม่น้ำอโนมา
 10. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตรแก่ใครเป็นครั้งแรก
  1. พระเจ้าสุทโธทนะ
  2. พระนางพิมพา
  3. ปัญจวัคคีย์
  4. นางสุชาดา
 11. หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่เป็นความจริงอันประเสริฐคืออะไร
  1. ไตรสิกขา
  2. อริยสัจ 4 
  3. อิทธิบาท 4
  4. วุฒิธรรม 4
 12. แนวทางในการแก้ไขปัญหาชีวิตมีกี่แนวทาง
  1. 5
  2. 6
  3. 7
  4. 8
 13. เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแล้วได้เกิดพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาคือใคร
  1. พระอัญญาโกฎฑํญญะ
  2. พระวัปปะ
  3. พระภัททิยะ
  4. พระอัสสชิ
 14. พระพุทธเจ้าทรงเสด็จสั่งสอนพระธรรมอยู่กี่ปี
  1. 30
  2. 40
  3. 45
  4. 50
 15. พระเวสสันดรชาดก เป็นเรื่องราวในอดีตชาตที่เท่าใด
  1. 7
  2. 8
  3. 9
  4. 10
 16. พระเวสสันดรได้พระราชทานพระราชโอรสและพระราชธิดาให้กับใคร
  1. พระเจ้าสัญชัย
  2. พระเจ้าโกลิยะ
  3. เทวดา
  4. ชูชก
 17. พระเวสสันดรได้พระราชทานพระนางมัทรีให้แก่ใคร
  1. เทวดาที่แปลงร่างมา
  2. พระอินทร์
  3. ชูชก
  4. พระเจ้าสัญชัย
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s