1. งานโยธาในสมัยอยุธยา ส่วนใหญ่รัฐบาลได้แรงงานจากแหล่งใด
  1. เกณฑ์แรงงานเชลยศึกและทาส
  2. เกณฑ์แรงงานไพร่สมและไพร่่ส่วย
  3. เกณฑ์แรงงานไพร่หลวง
  4. จ้างแรงงานชาวจีน
 2. เศรษฐกิจสุโขทัยและอยุธยาต่างกันอย่างไร
  1. สุโขทัยมีการค้าเสรี อยุธยาการค้าแบบผูกขาด
  2. สุโขทัยมีการผลิตแบบยังชีพ อยุธยาผลิตเพื่อส่งออก
  3. สุโขทัยไม่มีการเก็บภาษี แต่อยุธยาเก็บภาษีหลายประเภท
 3. ข้อใดไม่ใช่ความเปลีย่นแปลงอันเป็นผลสืบเนื่องจากสนธิสัญญาเบาริง
 4. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การค้าของไทยสมัยอยุธยาเจริญรุ่งเรืองคือ
 5. วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจสมัยรัชกาลที่ 7 มีสาเหตุจากข้อใด
 6. ระบบผูกขาดโดยพระคลังสินค้าในสมัยอยุธยาก่อให้เกิดผลสำคัญอย่างไร
 7. แผรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างไร
 8. รายได้หลักของไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้มาจากอะไร
 9. ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของระบบพระคลังสินค้า
 10. ข้อใดเป็นผลเปลี่ยนแปลงจากสนธิสัญญาเบาริงจากยังชีพมาเป็นการค้า
 11. เพราะเหตุใดไทยจึงร่ำรวยจากการค้ากับต่างประเทศจนเป็นรายได้หลักของแผ่นดิน
 12. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการกำหนดสินค้าต้องห้ามในการค้ากับต่างประเทศในสมัยอยุธยา
 13. สิบหยิบหนึ่ง เป็นการเก็บภาษีแบบใด
 14. นโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจของจอมพล ป.พิบูลสงครามก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างไร
 15. ระบบการค้าเสรีสมัยรัชกาลที่ 4 ก่อให้เกิดผลดีต่อไทยเรื่องใด
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s