::แนวข้อสอบ::

ปัจจัยที่ส่งผลทำให้สุโขทัยเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญคือสิ่งใด

 1. ฝนตกชุกตลอดปี
 2. แม่น้ำไหลผ่านหลายสาย
 3. ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ
 4. การใช้ีระบบชลประทานเข้าช่วยในหน้าแล้ง

สกุลเงินที่มีค่าน้อยที่สุดในสมัยสุโขทัยคือหน่วยงานใด

 1. สลึง
 2. พดด้วง
 3. บาท
 4. เบี้ยหอย

ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งเสริมเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัยให้เจริญก้าวหน้า

 1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์
 2. ทรัพยากรธรรมชาติ
 3. ความสามารถของผู้นำ
 4. การสนับสนุนจากจีน

หน่วยงานที่ทำหน้าที่ผูกขาดการค้าในสมัยอยุธยาคือหน่วยงานใด

 1. พระคลังข้างที่
 2. พระคลังสินค้า
 3. พระคลังมหาสมบัติ
 4. พระคลังวังหน้า

ประเทศตะวันตกที่เข้ามามีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจในสมัยอยุธยามากที่สุดคือ

 1. สเปน
 2. โปรตุเกส
 3. ฮอลันดา
 4. อังกฤษ

ยุคทองของการค้าของไทยในสมัยอยุธยาตรงกับรัชสมัยของพระมหากษัตริย์พระองค์ใด

 1. พระนเรศวรมหาราช
 2. พระเจ้าท้ายสระ
 3. พระนารายณ์มหาราช
 4. พระมหาจักรพรรดิ

การค้าขายของอาณาจักรอยุธยากับประเทศจีนดำเนินไปในรูปแบบใด

 1. รัฐบรรณาการ
 2. แบบเสรี
 3. แบบผูกขาด
 4. กึ่งผูกขาดกึ่งเสรี

สินค้าส่งออกของอยุธยาที่เป็นที่ต้องการของชาติตะวันตกมากที่สุดคือสินค้าประเภทใด

 1. สินค้าหัตถกรรม
 2. ผลผลิตทางเกษตรกรรม
 3. ของป่า
 4. สินค้าประติมากรรม

ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้ยกเลิกรูปแบบการค้าแบบผูกขาดเมื่อไทยทำสัญญาการค้ากับชาติใด

 1. ฝรั่งเศส
 2. จีน
 3. อังกฤษ
 4. สหรัฐอเมริกา

สินค้าส่งออกที่สำคัญที่สุดของสุโขทัยคือประเภทใด

 1. ของป่า
 2. ผ้าไหม
 3. เครื่องสังคโลก
 4. ข้าว

สิ่งที่แสดงถึงความเจริญทางด้านชลประทานในสมัยสุโขทัยมากที่สุดคือสิ่งใด

 1. ตระพังเงิน
 2. สรีดภงส์
 3. ตระพังทอง
 4. การขุดคลองเชื่อมต่อกับแม่น้ำ

ในสมัยสุโขทัยมีรูปแบบการค้าในลักษณะใด

 1. รูปแบบการค้าแบบเสรี
 2. การค้าแบบผูกขาด
 3. การค้าแบบยืดหยุ่น
 4. การค้าแบบพื้นบ้าน

ปสาน ในสมัยอยุธยาและสุโขทัย มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างใด

 1. เป็นรูปแบบการค้า
 2. สินค้าพื้นเมืองที่สำคัญ
 3. ตลาดซื้อขายสินค้า
 4. เมืองท่าขนส่งสินค้าที่สำคัญ

ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้มีความเจริญทางด้านการค้าสูงสุดตรงกับรัชกาลใด

 1. รัชกาลที่ 1
 2. รัชกาลที่ 2
 3. รัชกาลที่ 3
 4. รัชกาลที่ 4

เตาทุเรียง มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของสุโขทัยอย่างไร

 1. เตาสำหรับเผาถ่าน
 2. เตาหุงข้าว
 3. เตาเผาเครื่องสังคโลก
 4. เตาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา

ประเทศคู่ค้าที่สำคัญในสมัยสุโขทัยและอยุธยาตอนต้น คือชาติใด

 1. อินเดีย
 2. จีน
 3. อาหรับ
 4. ญี่ปุ่น

หลังการทำสนธิสัญญาเบาริง ส่งผลให้สินค้าใดกลายเป็นสินค้าออกที่สำคัญที่สุด

 1. งานฝีมือ
 2. ข้าว
 3. ของป่า
 4. เครื่องสังคโลก

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s