ม.6/5 ภาคเรียนที่ 2/55

:: ม.6/5 ::

6/5  ประวัติ
25
 ศาสนา
25
 กลางภาค
20
 ปลายภาค
30
 100
คะแนน
นายจิรวัฒน์    รามศรี  ขส
นายณรงค์    อินทพรหม  25  25  10  16  76
นายบัณฑิต    แขวงเมฆ  25  24  15  16  80
นายพิธพงศ์    หนูด้วง  25  25  15  14  79
นายยุทธพิชัย    แย้มฉาย  25  25  14  14  78
นายสาเหะบุรฮาน    อัลยุฟรี  25  11  12  12  60
นายสุทธิศักดิ์    โอฬาริ  25 25  12  17  79
นางสาวณัฐธิดา    สังข์ศรีสังข์  25  25  13  16  79
นางสาวนูรฟาดีลา    สาเม๊าะ 25  24  14  14  77
นายกิตติศักดิ์    หน่อทอง 25  25  14  13  77
นายธนากร    พูลฉนวน  25  25  12  18  80
นายวีรยศ    แสงเมฆ  25  25  13  14  77
นส.อริสรา    แสงสุขชัยเจริญ  25  25  11  16  77
นายเชษฐคุณ    คงทน  25 25  10  14  74
นายอารียนันท์    วาแวนิ  25  25  11  19  80
นางสาวชิดชนก    แก้วประถม  25  25  13  18  81
นางสาวทิวลี    แก้วห่อทอง  25  25  12  19  81
นายรัชพงศ์    ยะโกะ  25  25  17  15  82
นายวีระยุทธ    อินทร์ช่วย  25  25  9  15  74
นส ต่วนอทิตา    ต่วนสุหลง  25  24  13  19  81
นางสาวพรพิมล    พรหมจันทร์  25 25  13  20  83
นายภานุพงศ์    ชนะกิจ  25  25  16  16  82
นายจิรวัฒน์    หมาดบากา  25  0  11  11  
นายอดินันท์    ไวยวรรณจิต  25  24  16  16  85
นส นุชนาฏ    เฟื่องมงคลเดช  25  25  6  9  65
นายภคพณ    คงทอง  25  25  13  15  78
นส สุประภา    บุญจันทร์เพชร์  25  25  12  16  78
น.ส.ซาเดียน่า    หวันปรัตน์  25  25  10  20  80
น.ส.ทิพย์มณฑา    หนูญวน  25  25  10  20  80
นายจิรพงษ์    มณีราช 25  25  13  15  78
นายอาริฟ    ยูโซ๊ะ  25  22  9  17  73
นส เสาวลักษณ์    จอมเพ็ชร  25  25  15  20  85
นายกูพาริฟ    นิแมเร๊าะ  25  24  15  14  78
นางสาวธนัญณัฐ  สะหีมซา  25  22  12  14  73
นางสาวกูฟิรดา    รายอคำลี  25  25  16  18  84
นางสาวนูรซาบีลา    สือนิโฉง  25  24  11  18  78
นางสาวณัฐกาน    พรมนุชาธิป  25  25  9  11  70
นางสาวอรยา    พงค์รัตน์  25  25  12  18  80
นส ต่วนฟัตฮียะห์    โตะกูบาฮา  25  24  15  18  82
นายภัทรวัต    รัตนมา  25  25  8  16  74
นายสิทธิศักดิ์    สัมฤทธิ์  25  25  11  19  80
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s