:: ใบงานที่ 7 ::

 1. ในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
  • ต้องเรียบร้อย สำรวมและด้วยอาการอันแสดงความเคารพตลอดพิธี ระมัดระวังรักษากิริยามารยาท
 2. มารยาทเกี่ยวกับตนเอง ประกอบด้วยอะไรบ้าง
  1. กิริยา มีความประพฤติปฏิบัติมีกิริยามารยาทงามเรียบร้อย สำรวม ไม่ให้เกิดความเสียหายทั้งแก่ตนและผู้อื่น
  2. วาจา ต้องสุภาพ ไพเราะ ระมัดระวังการใช้เสียงในขณะเข้าร่วมพิธีกรรม
 3. มารยาทเกี่ยวกับผู้อื่น ประพฤติตนอย่างไร
  • ให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของบุคคลอื่น ทั้งด้าน คุณวุฒิ ชาติวุฒิ และวัยวุฒิ
 4. มารยาทเกี่ยวกับสถานที่ ชาวพุทธต้องปฏิบัติตนอย่างไร
  • ต้องมีมารยาทต่อสถานที่ด้วย เช่น การเวียนเทียนรอบศาสนสถาน ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นความเคารพในศาสนสถานนั้น ไม่ควรลบหลู่ศาสนสถานของศาสนาอื่น ๆ ด้วย
 5. หลักในการประกอบพิธีกรรม ควรปฏิบัติตนอย่างไร  
  1. ควรให้ถูกต้องตามหลักศาสนา
  2. ควรมีการประหยัด
  3. ควรคำนึงถึงประโยชน์
  4. ไม่ขัดกับประเพณีนิยม
 6. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คืออะไร  
  • การประกาศตนของผู้แสดงว่าเป็นผู้รับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นของตน เป็นการแสดงตนให้ปรากฎว่า ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาประจำชีวิตของตนนั่นเอง
 7. กรมการศาสนาได้ระบุถึงพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะอย่างไร
  1. ให้ผู้จะแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นุ่งขาว ห่มขาวหรือแต่งเครื่องแบบของตนเรียบร้อยแล้วแต่กรณี ไปยังบริเวณพิธีก่อนกำหนด นั่งรอเวลาในที่ที่ทางวัดจัดไว้
  2. ถึงเวลากำหนด พระสงฆ์ตั้งแต่ 4 รูปขึ้นไปเข้าสู่บริเวณพิธี
  3. ให้ผู้แสดงตนเข้าไปคุกเข่าหน้าโต๊ะหมู่บูชา จุดธูปเทียนและวางดอกไม้บูชาพระ ส่งใจระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย เปล่งวาจาบูชาพระรัตนตรัย
  4. เข้าไปสู่ที่ประชุมสงฆ์ตรงหน้าพระสงฆ์ผู้เป็นประธาน ถวายพานเครื่องสักการะแล้วกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ 3 ครั้ง ถ้าแสดงตนหมู่ ทุกคนคงนั่งคุกเข่าประนมมืออยู่กับที่ หัวหน้าหมู่คนเดียวนำสักการะที่เดียวเข้าถวายแทนทั้งหมู่แล้วกราบพร้อมกับหัวหน้า
  5. เปล่งคำปฏิญาณตนหน้าหน้าสงฆ์ทั้งคำบาลี และคำแปลเป็นตอน ๆ ไป
  6. เมื่อจบโอวาทแล้ว ให้ผู้ปฏิญาณรับคำว่า “สาธุ” แล้วนั่งคุกเข่าประนมมือน้อมตัวลงเล็กน้อย กล่าวคำอาราธนาเบญจศีล และสมาทานศีล ทั้งคำบาลีและคำแปล
  7.  เมื่อจบการสมาทานศีลแล้ว ผู้ปฏิญาณพึงกราบอีก 3 ครั้ง ถ้ามีเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ พึงนำมาประเคนในลำดับนี้ เสร็จแล้วนั่งราบตรงหน้าพระสงฆ์เตรียมกรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี
 8. การแต่งกาย และการปฏิบัติตนเมื่อไปวัดควรทำอย่างไร 
  1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ทำจิตใจให้สะอาด ปราศจากความโลภ โกรธ หลง อิจฉา ริษยา ตั้งใจคิด พูด และทำแต่สิ่งที่ดีงาม
  2. เมื่อไปถึงวัด ถ้าพระอุโบสถเปิดให้เข้าไปกราบพระประธาน ถ้าพระอุโบสถไม่เปิดก็ไหว้ข้างนอกได้
  3. เมื่อพบพระสงฆ์ ยกมือไหว้ก่อนจึงสนทนากับท่านด้วยกิริยาวาจาสำรวม
  4. ไม่ส่งเสียงเอะอะอึกทึกภายในวัด
  5. ไม่ทำให้สิ่งของ ต้นไม้ หรือสิ่งก่อสร้างในวัดเสียหาย เมื่อเห็นสิ่งใดชำรุดเสียหายควรช่วยดูแลซ่อมแซม
  6. ไม่ทำอันตรายสัตว์หรือทำให้สัตว์ในวัดหรือบริเวณวัดตื่นตกใจเพราะวัดเป็นเขตอภัยทาน คือเขตที่ไม่เบียดเบียนสัตว์
  7. เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาของวัด เช่น ฟังพระธรรมเทศนา หรือ ร่วมงานบุญกุศลที่ทางวัดจัดขึ้น
  8. หากจะปฏิบัติธรรมที่วัดควรแจ้งให้เจ้าอาวาสทราบก่อน ท่านจะได้เข้าใจเจตนาของการอยู่วัด และอำนวยความสะดวกให้
  9. การบริจาคเงินบำรุงวัดตามสมควร เช่น ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ไฟฟ้า น้ำประปา การดูแลเสนาสนะ เป็นต้น
 9. การเข้าพบพระภิกษุควรปฏิบัติตนอย่างไร
  • ควรปฏิบัติพระภิกษุด้วยความเคารพบูชา รักษากิริยามารยาททางกาย ทางวาจา ตลอดถึงใจให้เรียบร้อยอันแสดงออกถึงความมีศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่างดียิ่ง
 10. ผู้ที่ไปหาพระภิกษุควรปฏิบัติอย่างไร 
  • ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สีไม่ฉูดฉาด ถ้าเป็นหญิงเสื้อกระโปรงควรเป็นแบบสุภาพ ไม่สั้นบางและรัดรูปเกินไป
  • การไปพบพระภิกษุเพื่อประสงค์จะอาราธนาไปประกอบพิธีควรนำเครื่องสักการะบูชา ไปถวายเพื่อเป็นเครื่องแสดงความเคารพบูชาด้วย
  • ก่อนพบท่านควรติดต่อถามพระภิกษุสามเณร หรือศิษย์วัดว่าท่านอยู่หรือไม่ และขออนุญาตเข้าไปพบเมื่อท่านอนุญาตจึงเข้าพบ ถ้าไม่พบผู้ใดที่จะติดต่อถามได้ ก่อนที่จะเข้าพบ ควรเคาะประตูให้เสียงก่อน ท่านอนุญาตแล้วจึงเข้าไปได้เฉพาะชาย ส่วนหญิงไม่ควรเข้าไปหาพระภิกษุในห้องตามลำพัง ควรมีเพื่อนไปด้วยจึงจะเข้าไปได้
  • เมื่อพบท่านถ้ามีพระพุทธรูปตั้งอยู่ ต้องกราบพระพุทธรูปก่อนแล้วจึงกราบพระภิกษุแบบเบญจางคประดิษฐ์ แล้วนั่งพับเพียบแบบเก็บปลายเท้า ไม่นั่งบนอาสนะเสมอกับท่านหรือเสื่อผืนเดียวกัน หรือนั่งเก้าอี้เสมอกับพระภิกษุ การนั่งควรเว้นระยะห่างพอสมควร
  • ในการสนทนาให้ใช้คำพูดที่เหมาะสม สุภาพ ไม่หยอกล้อ ไม่พูดจาหยาบคาย ไม่ควรตีเสมอท่านคล้ายเพื่อนเล่นหรือยกตนสูงกว่าท่าน สำหรับหญิงไม่ควรพูดกับพระภิกษุสองต่อสองในที่ลับตาคนทั้งภายในและภายนอกห้อง ถ้าพระภิกษุรูปนั้นเป็นพระเถระผู้ใหญ่ควรประนมมือพูดกับท่าน
  • เมื่อเสร็จธุระแล้วควรรีบลากลับ ไม่ควรสนทนาอยู่นานเกินควร เพราะเป็นการรบกวนเวลาท่าน ก่อนกลับให้กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ แล้วเดินเข่าออกไป
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.1 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s