:: สุชีพ ปุญญานุภาพ ::

สุชีพ ปุญญานุภาพ เดิมชื่อ บุญรอด สงวนเชื้อ เกิด ณ บ้านในตลาดบางไทรป่า ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางปลา (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบางเลน) จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2460 บิดาชื่อ อ่วม สงวนเชื้อ มารดาชื่อ ทองคำ แต่เดิมมีอาชีพเป็นชาวสวน อยู่ในเขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ภายหลังเปลี่ยนอาชีพไปประกอบการค้า ขายผ้า และของใช้ที่จำเป็นสำหรับชาวชนบท ณ ตลาดบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

มีพี่น้องร่วมบิดามารดา จำนวน 12 คน ท่านเป็นคนที่ 11 เหลือแต่เพียงท่านคนเดียว นอกนั้นถึงแก่กรรมตั้งแต่เยาว์วัย ท่านจึงได้ชื่อว่า “บุญรอด” จากนั้นเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา จบชั้นประถมปีที่ 5 จึงได้ศึกษาภาษาบาลีที่วัดกันมาตุยาราม อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร แล้วกลับไปบรรพชาที่วันสัมปทวน โดยมีท่านเจ้าคุณพระปฐมนคราจารย์ พระอาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้นศึกษาภาษาบาลี จนได้เปรียญธรรม 7 ประโยคโดยไม่ตกเลย เมื่ออายุครบ จึงได้อุปสมบท ณ อุโบสถวัดกันมาตุยาราม เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2480 โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) วัดเทพศิรินทราวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปฐมนคราจารย์ (วงศ์ โอทาตวณฺโณ) วันสัมปทวน จังหวัดนครปฐม เป็นกรรมวาจาจารย์ และพระครูธรรมานุกูล (กลิ้ง เกสโร) วัดกันมาตุยาราม เป็นอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่า “สุชีโว” ในนาม “พระมหาบุญรอด สุชีโว” หลังจากอุปสมบทได้ 3 พรรษา ก็สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค เมื่อ พ.ศ. 2482

ท่านได้ศึกษาภาษาบาลีจนได้เปรียญธรรม 9 ประโยคแล้ว จึงได้อุทิศตนให้กับงานการคณะสงฆ์ จนได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ “พระศรีวิสุทธิญาณ”และมีบทบาทสำคัญในการร่วมก่อตั้งสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในฐานะเลขาธิการสภาการศึกษาฯ

จากนั้นเมื่อ วันที่ 4 มกราคม 2495 ท่านได้ลาสิกขาบท ในตอนแรกท่านประกอบอาชีพส่วนตัวด้วยการศึกษาค้นคว้าและเชียนหนังสือทางพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ด้วยการที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถท่านได้รับเชิญจาก ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ให้ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อปี พ.ศ. 2495 ถึง พ.ศ. 2501 ในชณะที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีฯ ท่านได้รับคำสั่งบรรจุเป็น ว่าที่เรือตรี ในตำแหน่งอนุศาสนาจารย์กองทัพเรือ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2499 ต่อมาได้ปลดว่าที่โดยรับสัญญาบัตรยศเป็นเรือตรีเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2500 ต่อมาอีกระยะหนึ่ง ถึงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2500 ได้รับเลื่อนยศเป็น ว่าที่นาวาตรีสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารเรือและกระทรวงวัฒนธรรมได้ขอยืมตัวไปปฏิบัติราชการในสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี ในตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี ได้รับเงินเดือนจากกระทรวงวัฒนธรรม ท่านได้ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501

หลังจากที่ท่านได้พ้นจากตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี ก็ได้รับเชิญจากพลโท เฉลิมชัย จารุวัสตร์ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.) โดยได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของ อ.ส.ท. ใน พ.ศ. 2506 ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2507 ท่านได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของผู้อำนวยการ อ.ส.ท. พ.ศ. 2508 ตำแหน่งรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ พ.ศ. 2510 ตำแหน่งผู้ชช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ และ พ.ศ. 2519 ได้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายการส่งเสริม ของ อ.ส.ท. จนกระทั่งเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2520 ทางด้านครอบครัว เมื่อท่านได้ลาสิกขาได้ระยะหนึ่งแล้ว ก็ได้สมรสกับคุณเพ็ญสุข ศิวดิตถ์ ชาวกรุงเทพมหานคร มีบุตรธิดารวม 4 คน เป็นหญิง 2 คน ชาย 2 คน ตามลำดับ ปัจจุบัน บุตรธิดาทุกคนจบการศึกษา ประกอบอาชีพเป็นหลักฐานมั่นคง ท่านได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 สิริอายุได้ 83 ปี 21 วัน

เกียรติคุณ

– พ.ศ. 2525 – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
– พ.ศ. 2539 – ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– พ.สง 2540 – ได้รับเลือกเป็นคนไทยตัวอย่าง จากมูลนิธิธารน้ำใจ ในด้าน ผู้ส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
– พ.ศ. 2542 – ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์

ผลงานด้านวรรณกรรม

ผลงานด้านวรรณกรรมของท่านมีมากมายหลายประเภท ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างประกอบที่สำคัญ วิสาชบูชาคำฉันท์ มาฆบูชาคำโครง นิราศบางไทรป่า วิสาขสุภาษิต สุภาษิตสั้น ๆ หลักพระพุทธศาสนา วิธีคิดธรรมะ ศาสนาในธรรมชาติ พระพุทธศาสนากับปัญหาชีวิต สิ่งที่เรามักมองข้ามไป เรื่องให้โอวาทพระราหุล สหประชาชาติกับพุทธศาสนิกชน ใต้ร่มกาสาวพัสตร์ ลีลาชีวิต และประเภทตำราสำคัญคือ พระไตรปิฏกฉบับสำหรับประชาชน พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา ไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย ประวัติศาสตร์ศาสนา ศาสนาเปรียบเทียบ วัฒนธรรมวิทยา พระพุทธศาสนาในแง่ปรัชญาและวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

คุณธรรมที่เป็นแบบอย่าง

ท่านสุชีพ ปุญญานุภาพ ได้ทุ่มเทชีวิตให้กับพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง โดยการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนาจนแตกฉาน และวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงศึกษาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอื่นจนใช้การได้ เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา มุ่งมั่นผลิตวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งส่วนที่เป็นตำรา วิชาการ นวนิยายอิงหลักธรรม และเรื่องสั้น รวมกันแล้วเกินกว่าร้อยเรื่อง ผลงานด้านวรรณกรรมเหล่านั้นล้วนทรงคุณค่า เป็นมรดกของสังคมสืบไป

Advertisements

1 Comment

Filed under :: พุทธสาวก พุทธสาวิกา ::

One response to “:: สุชีพ ปุญญานุภาพ ::

  1. Pingback: :: หน่วยที่ 4 ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่าง :: | :: สั ง ค ม ศึ ก ษ า ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s