:: เรื่องที่ 1 การเมืองการปกครองสมัย ร.5-เปลี่ยนแปลงการปกครอง ::

 • จงอธิบายกำเนิดการเสด็จประพาสต้นและความสำคัญของการเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่ 5

มีสาเหตุจากการที่รัชกาลที่ 5 ทรงตรากตรำกับพระราชกรณียกิจมากเกินไป แพทย์จึงทูลให้พักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศ พระองค์จึงเสด็จแปรพระราชฐานไปที่พระราชวังบางปะอิน จ.นครศรีอยุธยา และมีพระราชประสงค์ไปยังเมืองราชบุรี ซึ่งเป็นการประพาสไปตามลำน้ำ เป็นการเสด็จอย่างไม่เป็นทางการ ไม่มีหมายกำหนดการใดๆ ถือเป็นการไปเพื่อทรงพักผ่อนอิริยาบถ

 • ความมุ่งหมายของการเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 คืออะไร

รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสต้น 2 ครั้ง มีความสำคัญต่อสังคมไทยดังนี้

 1. ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่นำไปสู่การพลิกแผ่นดินปฏิรูปบ้านเมืองซึ่งนับเป็นการวางรากฐานเพื่อการพัฒนาประเทศ
 2. ทำให้รัชกาลที่ 5 ได้ล่วงรู้ถึงทุกข์สุขของพสกนิกรด้วยพระองค์เอง 
 3. ทำให้พระองค์มีโอกาสทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง หลายวัดที่ทรงเสด็จก็ได้บริจาคเงินเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเหล่านี้
 4. ทำให้ทรงได้สหายใหม่ๆ และทรงกระชับความสัมพันธ์ในหมู่พระประยูรญาติที่ตามเสด็จ
 5. ทำให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
 • การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 ของรัชกาลที่ 5 มีจุดประสงค์อะไร

ทรงเสด็จประพาสยุโรป 2 ครั้ง เมื่อ พ.ศ.2440  2450
ครั้งที่ 1  พ.ศ.2440 นับเป็นครั้งแรกของของพระมหากษัตริย์ในภูมิภาคนี้ที่เสด็จประพาสยุโรป
โดยมีจุดประสงค์

 1. เพื่อทำความเข้าใจกับชาติที่คุกคามไทย
 2. เพื่อเจรจากับผู้นำของฝรั่งเศสเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งจากวิกฤติการณ์ ร.ศ.112 
 3. เพื่อแสวงหาชาติพันธมิตรมาช่วยส่งเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ
 4. เพื่อทอดพระเนตรความเจริญ โดยนำมาเป็นแบบอย่างในการปรับปรุงบ้านเมือง

        ครั้งที่ 2  พ.ศ.2450

 1. เพื่อรักษาพระอาการประชวร
 2. เพื่อเจรจาราชการบ้านเมืองกับชาติตะวันตก 
 3. ทรงให้สัตยาบันในสนธิสัญญาสยามกับฝรั่งเศส
 4. ทรงเจรจากับปลัดกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ
 5. ทรงรับปริญญา Doctor of Law ณ บ้านของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
 6. ทรงมีลายพระราชหัตถเลขาพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอนิภานภดล วิมลประภาวดี (หนังสือไกลบ้าน)
 • การเสด็จประพาสหัวเมืองมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร

เพื่อดูสภาพความเป็นอยู่ของราษฏรมัีทั้งที่เสด็จไปตรวจราชการอย่างเป็นทางการและเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ (เสด็จประพาสต้น) ทั้งทางเรือ ทางรถไฟอย่างสามัญชน ทรงแต่งพระองค์อย่างคนธรรมดา ทำให้ได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านอย่างใกล้ชิด ทำให้ทรงทราบทุกข์สุขและความเป็นไปของราษฏร ตลอดจนการปฏิบัติงานของข้าราชการในสว่นท้องถิ่น 

 • จงอธิบายเหตุการณ์สำคัญของคำกราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงระเบียบราชการแผ่นดิน ร.ศ.103 ( พ.ศ.2427)

     กลุ่มข้าราชการหัวใหม่กราบทูลขอให้รัชกาลที่ 5 เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตย โดยพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ แต่รัชกาลที่ 5 ทรงเห็นว่าคนไทยยังไม่พร้อม คำกราบบังคมทูลนี้ ถือว่าเป็นแผนพัฒนาการเมืองไทยฉบับแรก 

 • จงอธิบายกบฏ ร.ศ.130

     ในสมัยรัชกาลที่ 6 เกิดการกบฏจากกลุ่มทหารขั้นผู้น้อย ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตย แต่ไม่สำเร็จ เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นกบฏทหารครั้งแรก  และมีความสำคัญต่อกลุ่มปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ซึ่งได้อิทธิพลแนวคิดและแบบแผนไปใช้ 

 • ดุสิตธานีหรือเมืองประชาธิปไตย คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

   ดุสิตธานีหรือเมืองประชาธิปไตยของรัชกาลที่ 6 เป็นเมืองตุ๊กตาทดลองประชาธิปไตย โดยจัดเมืองทดลองประชาธิปไตย ซึ่งเริ่มในหมู่ขุนนางข้าราชบริพาร แต่ต่อมาได้ยกเลิกไป 

 • การปลูกฝังลัทธิชาตินิยมของรัชกาลที่ 6 มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

         เพื่อให้คนไทยมีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยทรงพระราชนิพนธ์บทประพันธ์แนวรักชาติไว้หลายเรือง เช่น หัวใจนักรบ ปลุกใจเสื่อป่า ภัยผิวเหลือง 

 • จงอธิบายการแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับต่างชาติในสมัยรัชกาลที่ 6

         การแก้ไขสนธิสัญญาไม่เป็นธรรมก้ับต่างชาติในสมัยรัชกาลที่ 6 ไทยร่วมราบในสงครามโลกครั้งที่ 1 สหรัฐอเมริกาเป็นชาติแรกที่ยอมแก้ไขและทำสนธิสัญญาฉบับใหม่ซึ่งมีความเท่่าเทียมกัน

 • การจัดระเบียบบริหารการปกครองสมัยรัชกาลที่ 6 มีลักษณะอย่างไร

  มี 2 ส่วน คือ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ส่วนกลางดำเนินงานเหมือนสมัยรัชกาลที่ 5 วางรากฐานไว้  ส่วนภูมิภาค ทรงรวมมณฑลเป็นภาค แต่ละภาคมีตำแหน่งอุปราชดูแล เปลี่ยนคำว่า เมือง เป็นจังหวัด  มีทั้งหมด 4 ภาค คือ ภาคพายัพ ภาคใต้ ภาคอีสาน และมณฑลบูรพา 

 • การจัดระเบียบบริหารการปกครองสมัยรัชกาลที่ 7 มีลักษณะอย่างไร

    คล้ายคลึงสมัยรัชกาลที่ 6 และมีการเตรียมการวางรากฐานประชาธิปไตย เช่น รูปแบบการปกครองแบบเทศบาล 

——————

การเรียนแม้เหนื่อยยาก ย่อมลำบากอย่าท้อแท้ สุดท้ายที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s