:: หน่วยที่ 7 บทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์และมารยาทชาวพุทธ ::

กิจธุระที่สำคัญของพระสงฆ์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

 • การศึกษาอบรม
 • การปฏิบัติธรรมและเป็นนักบวชที่ดี

ไตรสิกขา ได้แก่อะไร

 • ศีล สมาธิ ปัญญา

ศิลของพระภิกษุมีกี่ประเภทอะไรบ้าง

 • 2 ประเภท ศีลในปาติโมกข์ คือ ศีลของพระสงฆ์ 227 ข้อ และศีลนอกปาติโมกข์  คือ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาทต่างๆ

การฝึกหัดจิตให้มีคุณภาพมี่กี่ประเภทอะไรบ้าง

 • สมถภาวนา
 • วิปัสสนาภาวนา

ปัญญามีกี่ระดับอะไรบ้าง

 • ปัญญาระดับสุตะ
 • ปัญญาระดับญาณ

การปฏิบัติธรรมและเป็นนักบวชที่ดี ได้แก่

 • ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี
 • อธิบายให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธและพระธรรม
 • สอนให้ละเว้นความชั่ว กลัวบาป และหมั่นทำความดี
 • สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้สืบทอดพระพุทธศาสนา

การรักษาศีลคืออะไร

 • การควบคุมกาย และจิตใจให้เป็นปกติ เช่น ศีล 5 ศีล 8

ทิศ 6 คืออะไร

 • การปฏิบัติตนต่อบุคคลที่อยู่รอบตัวเราให้มีความเหมาะสมทั้ง 6 ทิศ

การปฏิบัติต่อพระสงฆ์มี 2 ประการ ได้แก่

 • อามิสปฏิสันถาร คือ การต้อนรับด้วยสิ่งของ
 • ธรรมปฏิสันถาร คือ การต้อนรับด้วยธรรม เช่น บอกหนทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง

หน้าที่หลักของชาวพุทธที่มีต่อพระศาสนาได้แก่

 • การศึกษาในหลักธรรม
 • การปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอน ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา
 • การเผยแ่ผ่พระศาสนา
 • การป้องกันรักษาพระศาสนา

หน้าที่และมารยาทของชาวพุทธที่ดีได้แก่

 • การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่่ดี
 • การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และธรรมศึกษา
 • การปลูกฝังจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในสังคมชาวพุทธ

การกระทำสามี่จิกรรม หมายถึงอะไร

 • การแสดงออกที่สมควร หรือการแสดงความเคารพตามสมควรแก่สถานที่และโอกาส

การปฏิบัติต่อพระพุทธรูปด้วยความเคารพทำได้อย่างไรบ้าง

 • ไม่ยืนค้ำเศียรพระพุทธรูป ไม่เดินข้าม หรือเอื้อมมือไปหยิบของข้ามพระพุทธรูป
 • ไม่ตั้งภาพหรือพระพุทธรูปในสถานที่ไม่สมควร เช่น ทางเท้า เชิงบันได
 • ไม่พูดดูหมิ่นพระพุทธเจ้า หรือนำไปล้อเลียน
 • ไม่นำรูปหล่อหรือรูปภาพของภิกษุ มาวางเสมอกับพระพุทธเจ้า

การปฏิบัติต่อพระธรรมด้วยความเคารพ ได้แก่อะไร

 • ไม่นำบทสวดมนต์มาพูดล้อเลียน
 • ตั้งใจศึกษาหลักธรรมและไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างแท้จริง
 • ไม่นำหลักธรรมมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีอคติ
 • ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาด้วยความเคารพ
 • เก็บรักษาหนังสือพระไตรปิฏก หนังสือธรรมอย่างเหมาะสม

การปฏิบัติต่อพระสงฆ์ด้วยความเคารพได้แก่อะไร

 • ระลึกถึงท่านด้วยความเคารพ
 • ไม่นำเรื่องท่านมาพูดล้อเลียน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
 • แสดงความเคารพต่อท่านตามความเหมาะสมกับสถานที่และโอกาส
 • ใช้คำพูดต่อท่านอย่างสุภาพ ไม่ตีตัวเสมอท่าน และใช้คำศัพท์ที่ถูกต้อง
 • ไม่ควรนั่งเก้าอี้เสมอกับท่าน
 • พึงหลีกทางให้ท่าน เมื่อต้องเดินสวนกันในที่สาธารณะ

การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคมทำได้อย่างไรบ้าง

 • โดยการรักษาศีล 8 และการเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกขององค์กรชาวพุทธ

การเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกขององค์กรชาวพุทธทำได้อย่างไรบ้าง

 • เสียสละโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ โดยสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์กรของชาวพุทธต่างๆ เช่น มูลนิธิ หรือชมรมที่ถูกต้องตามกฏหมาย เช่น สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา เครือข่ายชาวพุธเพื่อพุทธศาสนาและสังคมไทย (คพส.) องค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์พระพุทธศาสนา (พสล.) เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นชาวพุทธที่่ดี  ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาสืบไป

การเป็นผู้มีมารยาทที่ดี ได้แก่อะไรบ้าง

 • มารยาทในการไหว้
  • การไหว้ผู้ใหญ่ การไหว้ให้ยกมือขึ้นประนมให้ปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้ว
  • การไหว้ผู้เสมอกัน ยกมือขึ้นประนมมือให้ปลายนิ้วชี้อยู่ที่ปลายจมูก ก้มศีรษะเล็กน้อย
  • การรับไหว้ผู้น้อย  ผู้ใหญ่ต้องรับไหว้โดยยกมือระหว่างอก ปลายนิ้วชี้จรดคาง
 • การเคารพศพ การเคารพศพทุกครั้ง ต้องกราบพระพุทธรูปก่อนจึงเคารพศพ  การไหว้พระพุทธรุปต้องจุดธูป 3 ดอกก่อน ปักที่กลางกระถางธูปแล้วก้มลงกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ 3 ครั้ง
  • การเคารพศพพระ ให้จุดธูป 3 ดอก ปักที่กระถางธูปหน้าศพแล้วกราบเบญจางคประดิษฐ์ 3 ครั้ง
  • การเคารพศพบุคคล ให้จุดธูป 1 ดอก ปักที่กระถางธูปหน้าศพ แล้วกราบหรือไหว้ 1 ครั้งตามแต่อาวุโส
 • การกราบ (อภิวาท) มี 2 ลักษณะ
  • การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ ให้กราบพระรัตนตรัย มี 3 จังหวะ คือ อัญชลี วันทา และอภิวาท
  • การกราบผู้ใหญ่ กราบเพียงครั้งเดียว นั่งพับเพียบ ทอดมือทั้ง 2 ลงพร้อมกัน ให้มือทั้ง 2 ค่อมเข่าข้างหนึ่ง มือประนมและค่อมตัวลง หน้าผากแตะพื้น ขณะกราบไม่ควรกระดิกนิ้วหัวแม่มือขึ้น รับหน้าผาก

การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในฐานะผู้ปกครองและผู้ที่อยู่ในปกครองตามหลักทิศ 6 ได้แก่อะไรบ้าง

 • ผู้ปกครองหรือนายจ้างควรปฏิบัติต่อลูกจ้างที่เหมาะสมตามหลักธรรมเรื่องทิศ 6 ดังนี้
  • การมอบหมายงานให้ทำตามความเหมาะสมแก่ความสามารถของลูกจ้าง
  • การจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในการทำงานแก่ลูกจ้างที่เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบลูกจ้าง
  • ดูแลสภาพความเป็นอยู่ของลูกจ้างให้มีสภาพการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม โดยจัดสวัสดิการตามสมควร
 • ผู้ที่อยู่ในปกครองหรือลูกจ้างควรปฏิบัติต่อนายจ้างดังนี้
  • การทำงานที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้างอย่างเต็มความสามารถของตน
  • การเข้าทำงานและการเลิกงานตามกำหนดที่ได้ตกลงไว้กับนายจ้่าง
  • การช่วยรักษาผลประโยชน์ของนายจ้างมีความซื่อสัตย์ต่อนายจ้าง
  • ยกย่องสรรเสริญความดีของนายจ้างให้ปรากฏต่อสาธารณชน

หน้าที่และบทบาทของอุบาสถ อุบาสิกาที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบันได้แก่อะไรบ้าง  อุบาสถธรรม 7

 • หมั่นไปวัดตามโอกาสที่เหมาะสม ไม่ขาดที่จะไปเยี่ยมเยือนพระสงฆ์
 • หมั่นฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอตามโอกาสที่เหมาะสม ฟังอย่างตั้งใจ
 • เสื่อมใสศรัทธาในพระภิกษุสงฆ์เท่าเทียมกัน
 • ตั้งจิตให้เป็นกุศลในขณะฟังธรรม
 • ทำบุญตามหลักและวิีการของพระพุทธศาสนา
 • ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในทุกๆ ด้าน

การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวตามหลักทิศ 6 ได้แก่อะไรบ้าง

 • สามีควรบำรุงภรรยาด้วย 5 สถาน คือ การยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาของตน  การไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม การไม่ประพฤตินอกใจภรรยาของตน การมอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้ การให้เครื่องแต่งตัว
 • ภรรยาควรอนุเคราะห์สามีด้วย 5 สถาน คือ การจัดการงานให้ดี การสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีที่ดี การไม่ประพฤตินอกใจสามี การรักษาทรัพย์ที่สามีหาได้มา การขยันไม่เกียจคร้านการงานทั้งปวง

ชาวพุทธที่ดีต้องบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและโลกอย่างไรบ้าง

 • การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว
 • การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
 • การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
 • การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อโลก

พุทธบริษัทมี่กี่ประเภทอะไรบ้าง 4 ประเภท

 • พระสงฆ์ หรือ นักบวช ประกอบด้วย พระสงฆ์ ภิกษุณี
 • คฤหัสถ์ ได้แก่ อุบาสถ และอุบาสิกา

เราสามารถปกป้องพระพุทธศาสนาได้อย่างไรบ้าง

 • ปกป้องพระพุทธ
 • ปกป้องพระธรรม
 • ปกป้องพระสงฆ์
 • ปกป้องพุทธวัฒนธรรม

พุทธมามกะ หมายถึง อะไร มีจุดมุ่งหมายอะไร

 • พุทธมามกะ หมายถึง บุคคลผู้ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง หรือเป็นคนของพระพุทธเจ้า นับถือพระพุทธศาสนา จุดประสงค์ คือ ต้องการให้เยาวชนมีสำนึกในความเป็นพุทธศาสนิกชน หรือให้คนต่างศาสนาที่ต้องการเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาได้เข้าร่วมพิธีประกาศตนเป็นพุทธมามกะ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ศาสนาช่วงชัันที่ 4 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s