:: หน่วยที่ 6 การบริหารจิตและการเจริญปัญญา ::

การบริหารจิต หมายถึง 

 • การฝึกอบรมจิตใจให้เจริญงอกงามหรือสมบูรณ์เต็มที่ ได้แก่ การฝึกสมาธิ ทำให้จิตได้รับการบริหารดีและมีปัญญาที่ได้รับการฝึกอบรมให้เจริญต้องเป็นบุคคลที่ผ่านมาฝึกสมาธิครบถ้วน

ประโยชน์ของการฝึกบริหารจิตและการเจริญปัญญา คือ

 • การศึกษาเล่าเรียนนำไปพัฒนาจนเป็นความเจริญแก่ตนเองและสังคม
 • การทำงาน ทำให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและประสบความสำเร็จ
 • สุขภาพกาย และจิตดี ทำให้เยือกเย็น สุขุม อ่อนโยน
 • การควบคุมกิเลส ผ่อนคลายความกังวล
 • ความสุขสงบในการดำเนินชีวิต หายเครียด ผ่อนคลายความรู้สึกกังวล

สติปัฏฐาน 4 ได้แก่อะไร

 • กายานุปัสสนา สติปัฏฐาน
 • เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐาน
 • จิตตานุปัสสนา สติปัฏฐาน
 • ธัมมานุปัสสนา สติปัฏฐาน

เราสามารถนำวิธีบริหารจิตและการเจริญปัญญาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพชีวิตและสังคมได้อย่างไรบ้าง

 • ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน สามารถควบคุมจิตใจเพื่อสุขภาพจิตที่ดี อารมณ์แจ่มใส

วิธีการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน กระทำได้โดย

 • การนั่งกำหนดหรือนั่งสมาธิ
 • การเดินจงกรม

ผลดีของการฝึกบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน คือ

 • เป็นผู้มีสมาธิดี
 • ช่วยให้มีความสุขในการดำเนินชีวิต
 • มีสุขภาพจิตทีี่ดี มั่นใจในตนเอง

วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ได้แก่

 • การคิดแบบสาวเหตุปัจจัย
 • การคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ
 • การคิดแบบรู้เท่าทัน
 • การคิดแบบอริยสัจ
 • การคิดแบบเชื่อมโยงหลักการและความมุ่งหมาย
 • การคิดแบบคุณโทษและทางออก
 • การคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม
 • การคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม
 • การคิดแบบเป็นอยู่ในปัจจุบัน
 • การคิดแบบแยกแยะประเด็น

อนุสสติ 10 ได้แก่  การระลึกถึงสิ่งอันเป็นอารมณ์กรรมฐานที่ดีสามารถใช้ยึดเหนี่ยวเพื่อเป็นอุบายให้จิตสงบ

 • พุทธานุสติ
 • ธัมมานุสติ
 • สังฆานุสติ
 • สีลานุสติ
 • จาคานุสติ
 • เทวตานุสติ
 • มรณัสสติ
 • กายคตาสติ
 • อานาปานสติ
 • อุปมาสุสติ

การฝึกปฏิบัติอานาปานสติทำได้อย่างไร

 • ตัดปลิโพธิ หรือความกังวล
 • นั่งขัดสมาธิ ตั้งกายตรง
 • กำหนดลมหายใจเข้าออก

การฝึกปฏิบัติมรณัสสติ ทำได้อย่างไร

 • ระลึกถึงความตาย พิจารณาความตาย เริ่มจากความตายของผู้อื่น สัตว์ที่เห็น ได้ฟัง ได้รู้มา แล้วน้อมนำเข้ามาพิจารณาถึงความตายของตน

การเจริญมรณํสสติ มีผลดีคือ

 • บรรเทาความมัวเมาในวัยว่าตนยังหนุ่มสาว ในความไม่มีโรค เห็นว่าตนยังแข็งแรง
 • เร่งเร้าให้ทำความดี บำเพ็ญกุศลด้วยการให้ทาน ศีล และภาวนา
 • เป็นผู้ไม่กลัวตาย
 • เมื่อถึงคราวตายจริง สติมั่นคง มีจิตใจไม่เศร้าหมอง ไม่หลงตาย
 • สามารถกำจัดนิวรณ์ กิเลสขวางกั้นไม่ให้บรรลุคุณวิเศษ

การฝึกปฏิบัติอุปสมานุสสติ คือ

 • การระลึกถึง อุปสมะ การเข้าไปสงบ หรือ การตามระลึกถึงคุณของนิพพาน ต้องใช้ปัญญาพิจารณาการเรียนรู้และประสบการณ์

จาคานุสสติ คือ

 • การระลึกถึงทานที่ตนได้บริจาคแล้ว ทำให้เกิดความอิ่มใจ ความโลภลดน้อยลงมาก ใจน้อมไปในจาคะมากขึ้น

สีลานุสสตื คือ

 • การตั้งสติตามระลึกถึงศีลของตน เป็นการย้อนกลับไปที่การกระำทำความดี ทำให้เกิดความภูมิใจ

สมาธิ คืออะไร มีกี่ระดับ

 • มี 3 ระดับ ได้แก่ ขณิกสมาธิ  อุปจารสมาธิ  และอัปปนาสมาธิ

ประโยชน์ของสมาธิ

 • ด้านจิตใจ มีสติสมบูรณ์กว่าเดิม มีความจำดี มีความคิดดีกว่าเดิม
 • ด้านร่างกาย ทำให้ใช้พลังงานลดลง  เกิดความผ่อนคลาย

การคิดให้ถูกวิธีประกอบด้วยกี่ประการ อะไรบ้าง

 • อุปายมนสิการ หมายถึง กาคิด หรือพิจารณาโดยอุบาย หรือการคิดอย่างมีวิธี ถูกวิธี
 • ปถมนสิการ หมายถึง การคิดเป็นทาง หรือคิดมีระเบียบ คิดเป็นลำดับขั้นตอน
 • การณมนสิการ หมายถึง การคิดตามเหตุ หรืออย่างมีเหตุผล
 • อุปปาทกมนสิการ หมายถึง การคิดให้เกิดผล หรือคิดเร้ากุศล
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ศาสนาช่วงชัันที่ 4 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s