:: แนวข้อสอบ ::

1. ช่วงเวลามีความสำคัญ­ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไร

 1.   ช่วยเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีต
 2.   ทำให้ทราบลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
 3.   เพื่อลำดับความสำคัญ­ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
 4.   ช่วยให้ทราบสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ในอดีต

2. “1214 ศกปีมะโรง พ่อขุนรามคำแหง เจ้าเมืองศรีสัชนาลัย สุโขทัยนี้ปลูกไม้ตาลนี้ได้สิบสี่เข้า จึงให้ช่างพันเขดานหินตั้งหว่างกลางไม้ตาลนี้” จากข้อความศักราช 1214 คือมหาศักราชตรงกับ พ.ศ.ใด

 1.       พ.ศ. 1835
 2.       พ.ศ. 2395
 3.       พ.ศ. 1756
 4.       พ.ศ. 1849

3.   ข้อใดเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมด

 1.     ภาชนะดินเผาลายเขียนสี ภาพวาดบนผนังถ้ำ
 2.     พระปรางค์สามยอด จดหมายเหตุ
 3.     พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ สมุดข่อย
 4.     ศิลาจารึก กลองมโหระทึก

4. หลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความสำคัญ­อย่างไร

 1.       เป็นหลักฐานที่มีค่าและราคาแพง
 2.       เป็นหลักฐานที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
 3.       เป็นหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาเหตุการณ์ในอดีต
 4.       เป็นหลักฐานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตได้อย่างครอบคลุม

5. ข้อใดเป็นลักษณะของการดำเนินชีวิตในยุคหินเก่า

 1.       อาศัยอยู่ตามถ้ำ ใช้เครื่องมือที่ทำด้วยหินแบบหยาบ ๆ ใช้ล่าสัตว์
 2.       สร้างที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง และเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้งาน
 3.       ประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำมาจากสำริด
 4.       ดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์โดยใช้เครื่องมือที่เป็นหินขัด

6. สมัยประวัติศาสตร์เริ่มต้นขึ้นเมื่อใด

 1.        การรู้จักใช้ไฟ
 2.        การประดิษฐ์ตัวอักษร
 3.        การรู้จักสร้างที่อยู่อาศัย
 4.        การรู้จักวิธีเพาะปลูกพืช

 7. การปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อให้เกิดสิ่งใดตามมา

 1.         การสื่อสารผ่านดาวเทียม
 2.         การแบ่งลัทธิการปกครอง
 3.         การคิดค้นเทคโนโลยีสมัยใหม่
 4.         การขยายอำนาจและการล่าอาณานิคม

 8. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของนักประวัติศาสตร์ที่ดี

 1.         สรุปข้อมูลที่ได้ตามความคิดเห็นของตนเอง
 2.          ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนำเสนอ
 3.         ใช้หลักฐานจากแหล่งข้อมูลเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
 4.          นำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจโดยการเพิ่มเรื่องราวให้สนุกสนาน

9. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์

 1.         ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ
 2.         ทำให้แก้ไขเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ได้
 3.         ทำให้ตระหนักถึงความสำคั­ญของเหตุการณ์ในอดีต
 4.         ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์

10. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการศึกษาเรื่องการทำสนธิสั­­ญญาเบาว์ริง

 1.        การรวบรวมข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา
 2.        ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลหลักฐาน
 3.        ตั้งประเด็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา
 4.        เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของหลักฐาน

 11. ข้อใดเป็นหลักฐานชั้นต้นที่ใช้ศึกษาเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112

 1.       อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
 2.       หนังสือวิทยานิพนธ์เรื่องวิกฤตการณ์ ร.ศ.112
 3.       พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์
 4.       พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ 5

12. ข้อใดไม่ใช่ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทย

 1.        ชนชาติไทยอพยพมาจากแหลมมลายู
 2.        บรรพบุรุษของไทยมีถิ่นกำเนิดอยู่บนเทือกเขาอัลไต
 3.         ชนชาติไทยมีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณมณฑลเสฉวนของประเทศจีน
 4.         ชนชาติไทยสืบเชื้อสายมาจากพวกเยวีโบราณ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจีน

 13. หลักฐานที่ขุดพบบริเวณจังหวัดใดทำให้เชื่อว่าคนไทยมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศไทย

 1.         นครพนม
 2.         ปัตตานี
 3.         กา­ญจนบุรี
 4.         เชียงใหม่

 14. หน่วยงานใดมีหน้าที่ผูกขาดการซื้อขายสินค้ากับประเทศตะวันตก

 1.         กรมเจ้าท่า
 2.         กรมอาสา
 3.         กรมพระคลังมหาสมบัติ
 4.         กรมพระคลังสินค้า

15. การค้าขายของกรุงศรีอยุธยากับประเทศจีนมีลักษณะอย่างไร

 1.        การค้าแบบพึ่งพาอาศัยกัน
 2.        รัฐบรรณาการ
 3.        การค้าแบบผูกขาด
 4.         การค้าแบบเสรี

 16. ประเทศที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาเป็นชาติแรกคือประเทศใด

 1.        สเปน
 2.       โปรตุเกส
 3.        ฮอลันดา
 4.        อังกฤษ

17. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองท่าที่เป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติ คือข้อใด

 1.        ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์
 2.        มีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นที่ต้องการของต่างชาติ
 3.        อยู่ไม่ไกลจากทะเลทำให้ติดต่อกับต่างชาติได้สะดวก
 4.        มีแม่น้ำล้อมรอบตัวเมืองถึง 3 สายทำให้การคมนาคมทางน้ำสะดวก

18. ข้อใดไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 1.         เพื่อต้องการติดต่อค้าขายกัน
 2.         ฝรั่งเศสต้องการเผยแผ่ศาสนาคริสต์
 3.         ฝรั่งเศสต้องการแสวงหาอาณานิคม
 4.         กรุงศรีอยุธยาต้องการติดต่อกับฝรั่งเศสเพื่อถ่วงดุลอำนาจกับฮอลันดา

 19. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสังคมในสมัยกรุงศรีอยุธยา

 1.         ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนา
 2.         ชาวต่างชาติจะต้องถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารหรือช่วยงานราชการ
 3.         ประชาชนในประเทศประกอบอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น
 4.         มีการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป

20. ข้อใดเป็นสาเหตุที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเจริ­ญพระราชไมตรีกับประเทศจีน

 1.        เพื่อให้จีนส่งกองทัพเข้ามาช่วยเหลือยามเกิดศึกสงคราม
 2.        เพื่อให้จีนยอมรับสถานภาพการเป็นกษัตริย์ของพระองค์
 3.        เพื่อให้จีนยอมรับในการขยายอำนาจไปยังบริเวณตอนเหนือของ­ญวน
 4.        เพื่อให้จีนช่วยขับไล่ชาติตะวันตกให้ออกไปจากดินแดน

21. พระราชกรณียกิจที่สำคัญ­ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคือเรื่องใด

 1.        การฟื้นฟูและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
 2.        การเจริญ­สัมพันธไมตรีกับประเทศจีน
 3.        การแก้ปัญ­หาข้าวยากหมากแพง
 4.        การกอบกู้เอกราชของชาติ

22. ข้อใดเป็นสาเหตุให้มีการว่าจ้างชาวต่างชาติเข้ามารับราชการในสมัยรัชกาลที่ 5

 1.       เป็นข้อตกลงจากการทำสนธิสัญญ­­ากับต่างชาติ
 2.       เพื่อสร้างเสถียรภาพของบ้านเมืองให้มั่นคง
 3.       ประชาชนในประเทศขาดความรู้ความสามารถ
 4.       เกิดการปฏิรูปการปกครองโดยให้ชาวต่างชาติมีสิทธิและเสรีภาพมากขึ้น

 23. ปัญ­หาสำคัญ­ที่เกิดจากการว่าจ้างชาวต่างชาติเข้ามารับราชการคือข้อใด

 1.       การใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
 2.       การติดต่อสื่อสารระหว่างข้าราชการไทยกับข้าราชการชาวต่างชาติ
 3.       ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างมีอัตราที่สูงกว่าข้าราชการไทย
 4.       เกิดความแตกต่างด้านศาสนา

24. ข้อใดเป็นลักษณะของพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยตอนต้น

 1.       ทรงเป็นเจ้าชีวิตของประชาชน
 2.       มีพระราชอำนาจเท่าเทียมกับเทพเจ้า
 3.       มีความใกล้ชิดกับประชาชนเสมือนพ่อดูแลลูก
 4.       ทรงมีฐานะเป็นสมมุติเทพที่ทรงสามารถอำนวยคุณและโทษให้แก่ผู้คนทั่วไป

25. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไร

 1.        มีพิธีกรรมที่เป็นหลักปฏิบัติในพระราชสำนัก
 2.        มีหลักทศพิธราชธรรมที่ผู้นำสามารถนำไปปฏิบัติได้
 3.        เป็นสิ่งที่สนับสนุนให้ผู้นำใช้อำนาจอย่างเด็ดขาด
 4.       เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้นำได้รับการยอมรับมากขึ้น

26. บทบาทหน้าที่สำคัญ­ด้านการเมืองของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูปประเทศ ข้อใดเด่นชัดที่สุด

 1.       การนำทัพไปทำศึกสงคราม
 2.       การเลือกทำเลที่ตั้งของราชธานี
 3.       การเจริญ­สัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
 4.       การขยายดินแดนไปตามหัวเมืองต่าง ๆ

27. การจัดระเบียบการปกครองครั้งสำคัญ­ในสมัยรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นในรัชสมัยใด

 1.       พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 2.       พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 3.       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 4.       พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

28. ปัญ­หาสำคัญ­ที่เกิดขึ้นในสมัยธนบุรีคือข้อใด

 1.        การถูกชาติตะวันตกรุกราน
 2.        การเกิดโรคระบาด
 3.        การเกิดภาวะฝนแล้ง
 4.        การขาดแคลนข้าว

29. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดเสด็จขึ้นครองราชย์โดยการปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์

 1.        พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
 2.        พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 3.        สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 4.        พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

 30. ข้อใดไม่ใช่พระราชพิธีที่แสดงถึงพระบรมเดชานุภาพ

 1.         พระราชพิธีศรีสัจปานกาลถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา
 2.          พระราชพิธีเสด็จเลียบพระนคร
 3.          พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 4.          พระราชพิธีสมโภชพระนคร

31. ข้อใดเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคั­ญของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1

 1.         ประกาศใช้กฎหมายตราสามดวง
 2.         สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
 3.         ทำศึกสงครามกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด
 4.          รวมกรุงสุโขทัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา

32. พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถข้อใดเด่นชัดที่สุด

 1.        การปฏิรูปการปกครอง
 2.        การทำสงครามกับพม่า
 3.        การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ
 4.        การขยายอำนาจไปยังหัวเมืองต่าง ๆ

33. สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านใด

 1.         ความกล้าหา­ญ
 2.         ความเมตตากรุณา
 3.         ความมีระเบียบวินัย
 4.         ความขยันหมั่นเพียร

34. การค้าขายกับต่างประเทศในรัชสมัยใดที่เจริญ­รุ่งเรืองมากที่สุด

 1.         สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์
 2.         สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 3.         สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
 4.         สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

35. พระกรณียกิจของเจ้านายสตรีพระองค์ใดที่เป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับพม่า

 1.        สมเด็จพระศรีสุริโยทัย
 2.        พระราชชายาเจ้าดารารัศมี
 3.        พระสุพรรณกัลยา
 4.        เจ้าฟ้าพินทุมวดี

36. โครงการศิลปินแห่งชาติของรัฐบาลจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ใด

 1.        เพื่อนำผลงานของศิลปินมาจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ศิลปิน
 2.        เพื่อรวบรวมผลงานของศิลปินในสาขาต่าง ๆ มารวมอยู่ในที่เดียวกัน
 3.        เพื่ออบรมคนรุ่นใหม่ให้เห็นความสำคัญ­ของศิลปวัฒนธรรมไทย
 4.        เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันล้ำค่า

37. บุคคลใดมีบทบาทสำคัญ­ในการนำความรู้ด้านศิลปกรรมตะวันตกเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย

 1.        ฟานฟลิต
 2.        ซิมง เดอ ลา ลูแบร์
 3.        ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
 4.        นิโกลาส์ แชรแวส

38. ข้อใดสรุปเกี่ยวกับภูมิปัญญ­­าไทยได้ถูกต้องที่สุด

 1.      สิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา
 2.      สิ่งที่ดัดแปลงมาจากวัฒนธรรมต่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย
 3.      เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่
 4.      สิ่งที่คิดค้นขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต

39. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดภูมิปัญญ­­าไทย

 1.       ความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต
 2.       ความเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
 3.       ความเกี่ยวเนื่องในการประกอบอาชีพ
 4.       ความแตกต่างกันระหว่างชนชั้นในสังคม

40. ข้อใดเป็นภูมิปัญญ­­าไทยในการสร้างที่อยู่อาศัย

 1.       การสร้างบ้านโดยใช้ปูนเพื่อให้บ้านมีความทนทานแข็งแรง
 2.       การสร้างบ้านโดยใช้หลังคากระเบื้องเพื่อป้องกันแสงแดด
 3.       การสร้างบ้านโดยยกพื้นสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วม
 4.       การสร้างบ้านสองชั้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย

 41. การลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นภูมิปัญญ­­าไทยที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของคนไทยอย่างไร

 1.       ความขยันหมั่นเพียร
 2.       ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
 3.       ความเมตตากรุณา
 4.       ความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

42. พิธีกรรมในข้อใดเป็นภูมิปัญญ­­าที่ช่วยให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 1.        ประเพณีบุญ­บั้งไฟ
 2.        พิธีก่อปราสาท
 3.        พิธีบวชป่าสืบชะตาแม่น้ำ
 4.        พิธีบูชาแม่ย่านางเรือ

43. ข้อใดเป็นลักษณะของเรือนไทยในภาคเหนือที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่น

 1.        ยกพื้นสูงจากพื้นดิน
 2.        มีช่องหน้าต่างน้อยและแคบ
 3.        มีชานเรือนเพื่อใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ
 4.        ใช้ปูนหล่อเป็นฐานเพื่อรองรับเสาไม้

44. ข้อใดเป็นการรับประทานอาหารของคนไทยในภูมิภาคต่าง ๆ ที่เหมือนกัน

 1.        รับประทานข้าวเหนียวเป็นหลัก
 2.        รับประทานน้ำพริกเป็นอาหารหลัก
 3.        ใช้กะทิเป็นส่วนประกอบหลักในการปรุงอาหาร
 4.         รับประทานอาหารที่มีรสจัด

45. การประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์เพื่อรักษาโรคมีประโยชน์อย่างไรมากที่สุด

 1.       เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ป่วย
 2.       เพื่อให้ผู้ป่วยหายจากอาการป่วยอย่างรวดเร็ว
 3.       เพื่อลดอาการเจ็บป่วยจากร่างกาย
 4.       เพื่อไม่ให้กลับมาเป็นโรคนั้นอีก

46. ข้อใดเป็นการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยในสมัยรัชกาลที่ 5

 1.        การประกาศเขตรังวัดผู้ช่วยขุดวัด
 2.        การออกประกาศการจัดการรักษาของโบราณ
 3.        การประกาศใช้พระราชบัญญัติพิพิธภัณฑ์
 4.        การจัดตั้งหอพระสมุดวชิร­ญาณเก็บรักษาหนังสือและเอกสารโบราณ

47. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถานของนักเรียนข้อใดเหมาะสมที่สุด

 1.       ซ่อมแซมซากโบราณสถานที่ชำรุดในชุมชน
 2.       ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3.        ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเข้าชมโบราณสถานอย่างเคร่งครัด
 4.        ติดป้ายเชิ­ญชวนให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์โบราณสถานในชุมชน

48. หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการดูแลรักษาโบราณสถาน

 1.       กระทรวงวัฒนธรรม
 2.       กรมศิลปากร
 3.       กระทรวงมหาดไทย
 4.       กรมทรัพย์สินทางปัญญ­­า

49. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มีแนวทางการดำเนินงานอย่างไร

 1.     ส่งเสริมวัฒนธรรมระหว่างท้องถิ่นให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 2.      ปรับปรุงวัฒนธรรมให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน
 3.      นำวัฒนธรรมของต่างชาติมาปรับใช้เพื่อความสะดวกในการดำเนินชีวิต
 4.       เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในท้องถิ่นต่าง ๆ ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

50. การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อสิ่งใด

 1.      รวบรวมและเผยแพร่วัฒนธรรมของท้องถิ่น
 2.      จำหน่ายผลงานด้านวัฒนธรรมที่เป็นของท้องถิ่น
 3.     เป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่น
 4.      เป็นสถานที่พักผ่อนของคนในชุมชน
Advertisements

3 Comments

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::

3 responses to “:: แนวข้อสอบ ::

 1. ddd

  ทำไมไม่มีเฉลย!!!

 2. สายฝน ทองปลิว

  อยากได้เฉลยค่ะ มีไหม

 3. อยากได้เฉลย

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s