:: ทดสอบอนุรักษ์ภูมิปัญญา ::

1. มรดกศิลปวัฒนธรรมในข้อใดที่ไม่สัมพันธ์กัน

 1.      วัฒนธรรมด้านวัตถุ : วรรณคดี พงศาวดาร
 2.       วัฒนธรรมทางจิตใจ : ความเชื่อ ศาสนา
 3.       วัฒนธรรมทางจารีต : ขนบธรรมเนียมประเพณี
 4.       วัฒนธรรมทางสุนทรีย์ : ทัศนศิลป์ ศิลปการแสดง

 2. มีปราชญ์ทางด้านภูมิปั­­ญญาไทยกล่าวว่า “สังคมไทยมีมรดกทางปัญญ­­าสั่งสมไว้มาก_______จากภายนอกได้ครอบงำต่อเนื่องกันมาหลายศตวรรษ จนทำให้คนไทยเพิกเฉยต่อมรดกทางปั­­ญญาของตนเอง” ข้อความในช่องว่างควรเป็นข้อใด

 1.       อิทธิพลมืด
 2.       เทคโนโลยี
 3.       ชาวต่างประเทศ
 4.       อิทธิพลเศรษฐกิจการเมือง

3. พระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติมีการประกาศใช้ในสมัยรัชกาลใด

 1.       รัชกาลที่ 6
 2.       รัชกาลที่ 7
 3.       รัชกาลที่ 8
 4.       รัชกาลที่ 9

4. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมีการจัดตั้งขึ้นในสมัยรัฐบาลใด

 1.      จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
 2.      จอมพลถนอม กิตติขจร
 3.      พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
 4.      พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

5. เดิมกรมศิลปากรสังกัดอยู่ใน_________ต่อมาโอนมาสังกัด__________ตั้งแต่ พ.ศ. 2545    ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

 1.       กระทรวงธรรมการ กระทรวงศึกษาธิการ
 2.       กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
 3.       กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม
 4.       กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

6. ข้อใดกล่าวถึงบทบาทหน้าที่กรมศิลปากรไม่ถูกต้อง

 1.       ปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ​์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
 2.       บริหารจัดการมรดกศิลปวัฒนธรรม
 3.        ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุของชาติ
 4.        ก่อสร้างพัฒนาโบราณสถานที่ชำรุดแทนโบราณสถานเดิม

7. การมีส่วนร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของภาคประชาชนส่งผลดีต่อประเทศทางด้านใด

 1.       เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ดีขึ้น
 2.       เป็นการรักษาและสืบทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
 3.       เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมให้ดีขึ้น
 4.       เป็นการทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เกิดขึ้น

8. สนับสนุนให้ประชาชนมีค่านิยม และพฤติกรรมที่เหมาะสม มีความภาคภูมิใจ และสืบทอดวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง และชุมชน สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานใด

 1.       กระทรวงศึกษาธิการ
 2.       กรมศิลปากร
 3.       สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 4.       สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

9. กระทรวงวัฒนธรรมประกาศให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาติเพราะเหตุผลข้อใด

 1.        ตรงกับวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม
 2.        ตรงกับวันก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 3.        ตรงกับวันเกิดสุนทรภู่ซึ่งเป็นบรมครูทางกวีแห่งรัตนโกสินทร์
 4.        ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 2 องค์ปฐมบรมอัครศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

10. พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่ได้รับการถวายพระราชสมั­­ญญาว่า “องค์เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย”

 1.         สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร
 2.         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
 3.         สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
 4.         ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

1 Comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::

One response to “:: ทดสอบอนุรักษ์ภูมิปัญญา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s