:: ทดสอบบุคคลสำคัญ ::

1. พระมหากษัตริย์พระองค์ใด ไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรในประวัติศาสตร์ไทย

 1.       พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
 2.       สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
 3.       สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 4.       สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 2. ข้อใดกล่าวถึงประวัติศาสตร์ในสมัยรัตนโกสินทร์ได้ ไม่ถูกต้อง

 1.         รัชกาลที่ 1 ใช้กฎหมายตราสามดวงปกครองประเทศ
 2.         รัชกาลที่ 2 ทำสนธิสัญญาเบอร์นีกับประเทศอังกฤษเป็นชาติแรก
 3.         รัชกาลที่ 3 ได้บูรณะ และรวบรวมสรรพความรู้ไว้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
 4.         รัชกาลที่ 4 ทำสนธิสัญญาเบาว์ริงกับประเทศอังกฤษ

 3. วีรกรรมของท้าวเทพกษัตรี และท้าวศรีสุนทร เกี่ยวข้องกับสงครามเก้าทัพในสมัยรัชกาลใดแห่งรัตนโกสินทร์      

 1.          รัชกาลที่ 1
 2.          รัชกาลที่ 2
 3.          รัชกาลที่ 3
 4.          รัชกาลที่ 4

4. ครั้งรัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศในยุโรป พระองค์ได้สถาปนาสตรีท่านใดเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์

 1.         สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ
 2.         สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี
 3.          สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี
 4.          พระอรรคชายา พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์

 5. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีตรงกับวันสำคัญใด

 1.         วันสตรีไทย
 2.         วันศิลปินแห่งชาติ
 3.         วันงดสูบบุหรี่โลก
 4.         วันฉลองบุคคลสำคัญของสหประชาชาติ

 6. ผู้ที่มีความสามารถทางด้านการออกแบบก่อสร้างโดยการนำศิลปวัฒนธรรมไทยมาถ่ายทอดเป็นผลงาน หากได้รับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ ควรอยู่ในสาขาใด

 1.        สาขาทัศนศิลป์
 2.        สาขาศิลปะการแสดง
 3.        สาขาวรรณศิลป์
 4.        สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม

7. องค์การ UNESCO มีชื่อภาษาไทยว่าอย่างไร

 1.        องค์การศิลปวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
 2.        องค์การการศึกษา และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
 3.         องค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
 4.         องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

8. บุคคลใดที่ UNESCO ได้ประกาศยกย่อง และร่วมฉลองบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเป็นท่านแรก

 1.         พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 2.         พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 3.         สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
 4.         สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

 

9. บุคคลใดที่ได้รับยกย่อง เป็น “รัตนกวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” และเป็นพระภิกษุรูปแรกที่ได้รับยกย่องจาก UNESCO

 1.          สมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
 2.          สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
 3.          ท่านพุทธทาสภิกขุ (เงื่อม อินทปัญโญ)
 4.          พระพรหมคุณาภรณ์ (ปยุต ปยุตฺโต)

10. ข้อใดเป็นประวัติผลงานที่สำคัญของศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี หรือ Corrado Feroci ชาวอิตาลี

 1.         บันทึกประวัติศาสตร์อาณาจักรสยาม
 2.         ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร
 3.         ผู้ริเริ่มรักษาคนไข้ด้วยวิธีการผ่าตัดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
 4.         ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสำหรับเด็กชาย ต่อมาพัฒนาเป็นโรงเรียนกรุงเทพศริสเตียน

1 Comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::

One response to “:: ทดสอบบุคคลสำคัญ ::

 1. อ๋อมแอ๋ม

  มีเฉลยไหมคะ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s