:: ทดสอบชนชาติไทย ::

1. แนวคิดของชาติตะวันตกเกี่ยวกับความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชนชาติไทยโดยส่วนให­ญ่ สรุปว่าอย่างไร

 1.   ชนชาติไทยมีถิ่นกำเนิดมาจากทางตอนใต้ของจีน
 2.    ชนชาติไทยมีถิ่นกำเนิดบริเวณรัฐอัสสัมประเทศอินเดีย
 3.    ชนชาติไทยมีถิ่นกำเนิดบริเวณรัฐมาลายูแล้วอพยพขึ้นทางเหนือ
 4.    ชนชาติไทยมีถิ่นกำเนิดอยู่กับพื้นที่บริเวณปัจจุบันของประเทศไทย

2. ข้อใดไม่ใช่ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยของนักวิชาการไทย

 1.     ชนชาติไทยมีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณมณฑลเสฉวน
 2.     ชนชาติไทยมีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณตอนใต้ของจีนและแคว้นอัสสัม
 3.     ชนชาติไทยมีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณประเทศไทยปัจจุบัน
 4.     ชนชาติไทยมีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณแหลมมาลายูมาก่อน

 3. หลักฐานใดไม่เกี่ยวข้องกับหลักฐานทางโบราณคดีที่สนับสนุนข้อสันนิษฐานว่าชนชาติไทยมีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณประเทศไทยปัจจุบัน

 1.      วัฒนธรรมบ้านเก่า
 2.      ตำนานพญาแถน
 3.     วัฒนธรรมบ้านเชียง
 4.      ภาพวาดผนังถ้ำผาแต้ม

4. ปัจจัยสำคั­ญใดที่ส่งผลให้อยุธยาเป็นเมืองท่านานาชาติมากที่สุด

 1.     มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์
 2.     มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมออกสู่ทะเล
 3.     มีชาวต่างชาติมาอาศัยทำการค้ามาก
 4.     มีสินค้าที่ให้ซื้อขายแลกเปลี่ยนจำนวนมาก

 5. ชาติตะวันตกใดเป็นชาติแรกที่เข้ามาทำการค้ากับอยุธยาเป็นชาติแรก

 1.      ฮอลันดา
 2.      สเปน
 3.      โปรตุเกส
 4.      อังกฤษ

 6. หลักฐานของชาวต่างชาติในข้อใดที่เป็นหลักฐานร่วมสมัยที่กล่าวถึงเหตุการณ์สมัยธนบุรี         

 1.      เอกสารจีนประวัติศาสตร์ราชวงศ์ชิง
 2.      เอกสารจีนประวัติศาสตร์ราชวงศ์ฮั่น
 3.      จดหมายเหตุบาทหลวงเอ็ดเวิร์ด
 4.      ประชุมพงศาวดารของพ่อค้าชาวอังกฤษ

 7. การสิ้นสุดพระราชอำนาจของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมาจากเหตุปัจจัยหลายประการ ยกเว้นข้อใด

 1.       พื้นฐานชาติตระกูลของพระองค์มาจากสามัญ­ชน
 2.       ขาดพระรัชทายาทสืบทอดราชบัลลังก์
 3.       ขาดฐานอำนาจในระบบเครือ­ญาติ
 4.       เจ้าพระยาจักรีทรงมีพระราชอำนาจมากกว่าพระองค์

 8. มูลเหตุใดไม่ใช่มูลเหตุสำคัญ­ที่รัชกาลที่ 5 ทรงว่าจ้างชาวต่างชาติเป็นที่ปรึกษาและเป็นข้าราชการในการบริหารราชการแผ่นดิน

 1.       เพื่อสร้างเสถียรภาพของบ้านเมือง
 2.       เพื่อป้องกันการตกเป็นอาณานิคมของลัทธิจักรวรรดินิยม
 3.       เพื่อสร้างและพัฒนาชาติไทยให้เป็นประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคนี้
 4.       เพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยตามแนวทางของชาติตะวันตก

 9. ชาติใดที่มีจำนวนเข้ามารับราชการในสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมากที่สุด

 1.        ฝรั่งเศส
 2.         อเมริกา
 3.         เยอรมัน
 4.         อังกฤษ

 10. ปั­ญหาใดที่เกิดจากการทำงานในหน่วยงานราชการระหว่างฝ่ายไทยกับชาวต่างชาติที่ทำให้ข้าราชการต่างชาติเกิดความท้อแท้เบื่อหน่าย       

 1.        การยึดระบบอุปถัมภ์มากกว่าการพิจารณาผลงาน
 2.        การแบ่งระบบงานไม่ลงตัวตามหน่วยงาน
 3.        การแบ่งแยกระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติ
 4.        การขี้เกียจของข้าราชการไทยที่ทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s