:: ทดสอบวิธีการประวัติศาสตร์ ::

1. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญขององค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์

 1.     ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต
 2.      เห็นพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของมนุษยชาติ
 3.      ทำให้รู้ว่าชาติบรรพบุรุษของเรามีความโดดเด่นสำคัญ­กว่าชาติอื่น ๆ
 4.      ทำให้สามารถเชื่อมโยงความสำคัญ­ของเหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อปัจจุบัน

2. นักประวัติศาสตร์ที่ดีไม่ควรมีลักษณะเช่นใด

 1.       มีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล
 2.       มีความซื่อสัตย์ในการแสวงหาข้อเท็จจริง
 3.       มีความระมัดระวังในการใช้หลักฐาน
 4.       มุ่งสร้างผลงานและชื่อเสียงให้สาธารณชนรู้จัก

 3. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์

 1.        ทำให้เกิดความตระหนักในคุณค่าทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ
 2.        ทำให้ค้นพบโบราณวัตถุที่ล้ำค่าและเป็นมรดกที่ควรสะสม
 3.        ทำให้เห็นคุณค่าของอดีตที่ควรอนุรักษ์เป็นสมบัติของมนุษยชาติสืบไป
 4.       ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยชาติ

คำสั่ง      ตอบคำถามข้อ 4-7 องค์ประกอบของวิธีการทางประวัติศาสตร์

6   การคัดเลือกหลักฐาน 
5    การรวบรวมหลักฐาน 
4   การกำหนดประเด็น/การตั้งสมมุติฐาน 
3   การวิเคราะห์/ตีความ/ประเมินหลักฐาน 
2   การนำเสนอข้อเท็จจริง/การนำเสนอองค์ความรู้
1   การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของหลักฐาน

4. ข้อใดเรียงลำดับองค์ประกอบวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง

 1.       4              5              6              3              1              2          
 2.       4              6              5              3              1              2
 3.       4              5              6              2              1              3
 4.       4              3              5              6              2              1

5. ขั้นตอนการตรวจสอบหลักฐานชั้นต้น หลักฐานชั้นรองอยู่ในขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์

 1.       1
 2.       2
 3.       3
 4.       4

6. ข้อความว่า What? When? Where? Why? และ How? อยู่ในขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์

 1.       3
 2.       4
 3.       5
 4.       6

7. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนที่แสดงว่าการศึกษาองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว

 1.       4
 2.       3
 3.       2
 4.       1

8. ข้อใดไม่จัดอยู่ในขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์

 1.      การค้นหาและรวบรวมหลักฐาน
 2.      การตีความหลักฐาน
 3.      การทดลองใช้หลักฐาน   
 4.      การสรุปข้อเท็จจริง

9. การวิเคราะห์หรือตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง คือข้อใด

 1.       วิเคราะห์หรือตีความหลักฐานที่หลากหลายให้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
 2.       วิเคราะห์หรือตีความหลักฐานเพียงอย่างเดียวที่คิดว่าดีที่สุด
 3.       วิเคราะห์หรือตีความหลักฐานโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว
 4.        วิเคราะห์หรือตีความหลักฐานโดยอาศัยผู้มีความรู้เท่านั้น

10. วิธีการทางประวัติศาสตร์มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตอย่างไร

 1.        สอนให้ใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิต
 2.        สอนให้รู้จักเข้าสังคมได้อย่างถูกต้อง
 3.        สอนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 4.        สอนให้รู้จักสังเกตและพิสูจน์คุณค่าของตนเอง

2 Comments

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::

2 responses to “:: ทดสอบวิธีการประวัติศาสตร์ ::

 1. -.-

  This is The best

 2. pong

  ดีมากครับ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s