:: ม.6/5 ::

6/5

สอบอาณาจักรโบราณ

ใบงาน 4
2 ชุด

ใบงาน 5

กลางภาค

ปลายภาค

นายจิรวัฒน์    รามศรี  20  0  0  14
นายณรงค์    อินทพรหม  20  20  10  15
นายบัณฑิต    แขวงเมฆ  20  20  10  14
นายพิธพงศ์    หนูด้วง  20  20  10  16
นายยุทธพิชัย    แย้มฉาย  20  20  10  17
นายสาเหะบุรฮาน    อัลยุฟรี  14  20  0  15
นายสุทธิศักดิ์    โอฬาริ  19  20  10  17
นางสาวณัฐธิดา    สังข์ศรีสังข์  18  20  10  18
นางสาวนูรฟาดีลา    สาเม๊าะ  20  20  10  18
นายกิตติศักดิ์    หน่อทอง  20  20  10  15
นายธนากร    พูลฉนวน  20  10  10  16
นายวีรยศ    แสงเมฆ  20  20  10  18
นส.อริสรา    แสงสุขชัยเจริญ  20  20  10  18
นายเชษฐคุณ    คงทน  19  20  10  15
นายอารียนันท์    วาแวนิ  20  20  10  15
นางสาวชิดชนก    แก้วประถม  20  20  10  16
นางสาวทิวลี    แก้วห่อทอง  19  20  10  17
นายรัชพงศ์    ยะโกะ  15  20  10  15
นายวีระยุทธ    อินทร์ช่วย  13  20  10  15
นส ต่วนอทิตา    ต่วนสุหลง  16  20  10  16
นางสาวพรพิมล    พรหมจันทร์  15  20  10  17
นายภานุพงศ์    ชนะกิจ  20  20  10  18
นายจิรวัฒน์    หมาดบากา  14  10  0  14
นายอดินันท์    ไวยวรรณจิต  13  20  10  16
นส นุชนาฏ    เฟื่องมงคลเดช  20  20  10  13
นายภคพณ    คงทอง  20  20  10  18
นส สุประภา    บุญจันทร์เพชร์  20  20  10  17
นางสาวซาเดียน่า    หวันปรัตน์  20  20  10  18
นางสาวทิพย์มณฑา    หนูญวน  18  20  10  15
นายจิรพงษ์    มณีราช  20  20  10  16
นายอาริฟ    ยูโซ๊ะ  20  20  10  16
นส เสาวลักษณ์    จอมเพ็ชร  19  20  10  18
นางสาวอัจจิมา    ยานยา  –  –  –  –
นายกูพาริฟ    นิแมเร๊าะ  15  20  10  17
นางสาวอารียา    สะหีมซา  19  20  10  16
นางสาวกูฟิรดา    รายอคำลี  19  20  10  15
นางสาวนูรซาบีลา    สือนิโฉง  18  20  10  16
นางสาวณัฐกาน    พรมนุชาธิป  20  20  10  14
นางสาวอรยา    พงค์รัตน์  20  20  10  16
นส ต่วนฟัตฮียะห์    โตะกูบาฮา  19  20  10  17
นายนิบัสรี    นิโว๊ะ  –  –  –  –
นายภัทรวัต    รัตนมา  17  20  10  14
นายสิทธิศักดิ์    สัมฤทธิ์  18  20  10  14
นายอาซิส    เจ๊ะโส๊ะ  –  –  –  –
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s