:: ม 6/1 ::

ผลการเรียน 6/1

สอบอาณาจักรโบราณ ใบงาน4
(2 ชุด)
ใบงาน 5 กลางภาค ปลายภาค
นายอิลมีฮาฟีซี    เจ๊ะสารี  20  20  10  17
นางสาวศรสวรรค์    วิวัชนะ  20  20  10  14
นายคณิน    สุขแก้ว  –  –  –  –
นางสาวจุฑามาศ    หะยีสันติ์  –  –  –  –
นางสาวนูรอัยนีน    วามะ  –  –  –  –
นางสาววรรณอัฟนัน    โต๊ะตีเต  20  20  10  17
นางสาววิรุฬห์พร    ช้างแก้ว  20  20  10  17
นางสาวสุทธิมา    จุ่งสกุล  20  20  10  12
นางสาวชนัญชิดา    ดำเรืองศรี  20  20  10  15
นางสาวณิชนันทน์    หะยีลาเต๊ะ  –  –  –  –
นายเมธัส    ซีซ้าย  –  –  –  –
นายมะอารอฟาต    ลาเตะ  20  20  10  15
นายยุทธวี    เจ๊ะเละ  –  –  –
นางสาวกัญญ์วรา    วงศ์กระพันธุ์  20  20  10  14
นางสาวซาฟียะห์    จันทร์โหนง  20  20  10  16
นางสาวซูลีฮา    มะแซ  20  20  10  13
นางสาวณัฐนรี    สัทธาธรรมกุล  20  20  10  15
นางสาวนลินา    กระจ่างพัฒน์วงษ์  20  20  10  14
นางสาวนิรีนา    นิโมง  20  20  10  14
นางสาวนูรฟาตีฮะห์    โตะ  20  20  10  13
นางสาวอานิส    หะยีลาเปะ  20  20  10  12
นางสาวอามานะฮ์    อับดุลมานิ  –  –  –  –
นางสาวอิศราภรณ์    อภิวัฒน์  20  20  10  14
นางสาวฮุสนี    แวหะมะ  20  20  10  14
นางสาวนฤภร    ดวงจันทร์  20  20  10  15
นางสาวฟิรดาวส์    เบ็ญอาหลี  20  20  10  14
นางสาวฐานิกา    หนูคงแก้ว  20  20  10  15
นางสาวนัสรีน    เซะบากอ  20  20  10  16
นางสาวศศิวิมล    โสนมัด  20  20  10  14
นางสาวฮัสบีญา    เต๊ะมะสุ  20  20  10  13
นางสาวมูลีย่า    หะยีมา  20  20  10  13
นางสาวนูลีซา    บาเหม  20  20  10  14
นางสาวฟาติล    แวหามะ  20  20  10  15

3 Comments

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

3 responses to “:: ม 6/1 ::

  1. อาจารย์ ไม่ใส่คะเเนนให้หนูใหม่!!!

  2. Khunliliz

    หนูขออีก16คะแนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน

  3. Isza

    ใส่ใจเทคโนโลยี >///<

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s