:: การเมืองการปกครองหน้า 7 ::

• ผลของการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5 มีดังนี้

  1. การที่พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทรงใช้หลักการปกครองแบบผสมระหว่างบิดาปกครองบุตรในสมัยสุโขทัยและหลักการเทวราชาในสมัยอยุธยา ทำให้มีความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์และราษฏรใกล้ชิดกว่าสมัยอยุธยา
  2. การปฏิรูประเบียบการปกครองทุกระดับชั้น ทำให้เกิดการรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลาง
  3. การปรับปรุงกระทรวง ทบวง และกรม ส่วนกลางทำให้ประเทศมีระบบการบริหารที่ทันสมัย
  4. การปรับปรุงการบริหารส่วนภูมิภาคทำให้เกิดเอกภาพและความมั่นคงภายในชาติ
  5. การจัดให้มีการปกครองท้องถิ่นแบบสุขาภิบาล  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองมากขึ้น
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: เฉลยประวัติศาสตร์ ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s