:: การเมืองการปกครองหน้า 6 ::

• สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินหรือเสนาบดีสภาประกอบด้วย พระราชวงศ์ ข้าราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิ มีหน้าที่ถวายคำปรึกษาและความคิดเห็นต่าง ๆ ถ้าหากว่าคำปรึกษาหรือความคิดเห็นนั้นๆ ที่ประชุมเห็นเห็นก็จะตราเป็นกฏหมายใช้บังคับได้

• กระทรวงที่จัดตั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 มี 12 กระทรวงได้แก่

 1. กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ บังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายเหนือและเมืองลาว ประเทศราช
 2. กระทรวงกลาโหม มีหน้าที่ บังคับบัญชาหัวเมิองปักษ์ใต้ ฝ่ายตะวันตก ตะวันออก และเมืองมลายูประเทศราช
 3. กระทรวงต่างประเทศ มีหน้าที่ จัดการเกี่ยวกับการต่างประเทศ
 4. กระทรวงวัง มีหน้าที่  รับผิดชอบเกี่ยวกับในพระราชวังและกรมซึ่งใกล้เคียงกับราชการในพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 5. กระทรวงเมือง หน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับ กิจการตำรวจ และราชฑัณฑ์
 6. กระทรวงเกษตราธิการ หน้าที่รับผิดขอบ  เกียวกับการเพาะปลูก และการค้าขาย การป่าไม้ และเหมืองแร่
 7. กระทรวงพระคลังมหาสมบัตื มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับ ภาษีอากร รายจ่ายของแผ่นดิน
 8. กระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ศาล ชำระคดี
 9. กระทรวงยุทธนาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการทหาร
 10. กรทรวงธรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านพระสงฆ์ การศึกษา สาธารณสุข
 11. กร่ะทรวงโยธาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการก่อสร้าง ทำถนน การไปรษณีย์ โทรเลข รถไฟ
 12. กระทรวงมุรธาธร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การรักษาพระราชลัญจกร  หรือตราแผ่นดิน

• ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ยุบรวมคงเหลือ 10 กระทรวง ได้แก่ มหาดไทย /กลาโหม นครบาล /ต่างประเทศ /และธรรมการ

• การจัดการบริหารส่วนภูมิภาคมีลักษณะสำคัญ ได้แก่

 1. ให้บรรดาหัวเมืองต่างๆ ที่เคยแยกกันอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานทั้งสาม คือมหาดไทย กลาโหม และกรมท่า มารวมอยู่ภายใต้ มหาดไทยแต่กระทรวงเดียว
 2. ตั้งมณฑลเทศาภิบาล เป็นหน่วยการปกคอรงสว่นภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุด
 3. หัวหน้าผู้บังคับบัญชามณฑลเทศาภิบาล คือ สมุหเทศาภิบาล หรือข้าหลวงเทศาภิบาล ทำหน้าที่ด้านการปกครองและการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค

• การจัดระเบียบบริหารส่วนท้องถิ่น มีลักษณะสำคัญ คือ

 1. การจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพ
 2. การจัดการสุขาภิบาลหัวเมือง เริ่มจากตำบลท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร

Leave a comment

Filed under :: เฉลยประวัติศาสตร์ ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s