:: การเมืองการปกครองหน้า 5 ::

 • ผลที่ปรากฏในการปกครองสมัยอยุธยา ได้แก่
  1. วัฒนธรรมการปกครองแบบเจ้าปกครองข้า มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความเข้มแข้งให้แก่สถาบันกษัตริย์ ดังนั้นการมีกฏระเบียบที่เข้มงวด กวดขัน จำเป็นในการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม
  2. วัฒนธรรมการปกครองสมัยอยุธยาก่อให้เกิดระบบศักดินา คือ มีการแบ่งฐานะของบุคคลออกเป็นชั้นต่างๆ ตามตำแหน่งหน้าที่การงาน
  3. วัฒนธรรมการปกครองอยุธยาเป็นระบอบการปกครองที่พระมหากษัตริย์ และขุนนาง ข้าราชการร่วมกันใช้อำนาจการปกครอง ประชาชนอยู่ในฐาะนเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด
  4. การจัดระเบียบการปกครองแบบจตุสดมภ์สมัยอยุธยา และที่ไดรับการปรับปรุงในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ นับว่าเป็นการวางรากฐานการปกครองที่เป็นระเบียบ
  5. การปกครองสมัยอยุธยามีลักษณะที่เป็นระบบและเป็นสัดส่วนชัดเจน ทำให้เกิดความเป็นปึกแผ่นและความเจริญในชาติ ทำให้อยุธยาอยู่มั่นคงยาวนานถึง 417 ปี

การปกครองสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์

การปกครองสมัยธนบุรี (พ.ศ.2310-2325)

 • ลักษณะการปกครองสมัยกรุงธนบุรีที่สำคัญคือ รัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีสั้นมากเพียง 15 ปี มีปัญหาเรื่องการรวบรวมอาณาจักรใหม่ และต้องป้องกันราชธานี ทรงไม่มีเวลาพอทีวางรูปแบบการปกครองกรุงธนบุรีใหม่  จึงทรงใช้รูปแบบการปกครองเดิมที่ใช้สมัยอยุธยา
 •  การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-4) มีลักษณะสำคัญดังนี้
 1. ใช้รูปแบบการปกครองสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นส่วนใหญ่
 2. มีการเพิ่มอำนาจให้พระยาพระคลัง  โดยคุมหัวเมืองชายฝั่งทะเล
 3. ในสมัยรัชกาลที่ 4 ฐานะกษัตริย์ได้เปลี่ยนจากสมมติเทพมาเป็นอเนกนิกรสโมสรสมมติ คือ พระราชาที่ประชาชนพร้อมใจกันเลือกให้เป็นผู้ปกครอง
 • การปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะเด่นได้แก่
 1. เปลียนรูปแบบการปกครองจากเดิมไปเป็นแบบตะวันตก
 2. เป็นการปกครองแบบรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางอย่างสมบูรณ์
 • สาเหตุของการปฏิรูปการปกครอง คือ
 1. เพื่อดึงอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง
 2. เพื่อลดอำนาจขุนนางและเจ้านายท้องถิ่น
 3. การปกครองแบบเดิมล้าสมัยและขาดประสิทธิภาพ
 4. อิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยม และการล่าอาณานิคม
 5. ผลจากการเสด็จประพาสดูงานในยุโรป
 • การปฏิรูปการปกครองแบ่งได้เป็น 3  ส่วน คือ ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น
 • การจัดระเบียบบริหารส่วนกลางมีลักษณะสำคัญ ดังนี้
 1. การตั้งสภาที่ปรึกษา 2 สภา คือ สภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์และสดภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน
 2. การตั้งกระทรวง 12 กระทรวง
 • สภาที่ปรึกษามีกี่สภาอะไรบ้าง ถวายคำปรึกษาข้อราชการและข้อคิดเห็นต่าง ๆที่จะทรงนำเข้าเสนอต่อสภาที่ปรึกษาแผ่นดิน
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: เฉลยประวัติศาสตร์ ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s