:: การเมืองการปกครองหน้า 3 ::

• ผลที่ปรากฏในการปกครองสมัยสุโขทัย ได้แก่

  1. ฝ่ายปกครองและราษฏรมีความใกล้ชิดกัน ปัญหาช่องว่างระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองมีน้อยมาก
  2. เกิดความสามัคคีภายในชาติ เพราะการปกครองแบบพ่อปกครองลูก และการใช้หลักธรรมในการปกคอรง
  3. เป็นการวางรากฐานแบบประชาธิปไตยในด้านการให้สิทธิเสรีภาพประชาชน ความเสมอภาค และการปกครองโดยกฏหมาย
  4. ประมุขคือพ่อขุนมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับประชาชนในฐานะที่เป็นหลักของบ้านเมืองที่ช่วยสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนช่วยให้ราษฏรมีความสุข ให้ความคุ้มครอง ช่วยระงับข้อพิพาทระหว่างประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

การปกครองสมัยอยุธยา การแบ่งสมัยการปกครองของอยุธยา แบ่งเป็น

• สมัยอยุธยาตอนต้น เริ่มตั้งแต่สมัย พระเจ้าอู่ทองถึงก่อนสมัยพระบรมไตรโลกนาถ

• ลักษณะสำคัญของการปกครองสมัยอยุธยาตอนต้น คือ

  1. เป็นระบอบราชาธิปไตย
  2. พระมหากษัตริย์เป็ฯทั้งประมุขและผู้ปกครองที่มีอำนาจสูงสุด
  3. ลักษณะการปกครองราษฏร เป็นการปกครองของเจ้านายปกครองบ่าว ใช้ระบบศักดินา และระบบไพร่เพื่อควบคุมกำลังคน
  4. การจัดระเบียบการปกครองเป็นแบบจตุสดมภ์ คือ เวียง วัง คลัง นา

• สมัยอยุธยาตอนกลาง หรือสมัยปฏิรูปใหญ่ เริ่มตั้งแต่ พระบรมไตรโลกนาถถึงสมัยพระเพทราชา

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: เฉลยประวัติศาสตร์ ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s