:: การเมืองการปกครอง หน้า 1 ::

การปกครองสมัยสุโขทัย การแบ่งสมัยการปกครองของสุโขทัย แบ่งเป็น สมัยสุโขทัยตอนต้น มีลักษณะการปกครองที่สำคัญ ดังนี้

• หลักการปกครองแบบบิดาปกครองบุตร มีลักษณะสำคัญคือ เป็นแบบราชาธิปไตยที่ถือหลักการปกครองครอบครัว กษัตริย์เหมือนบิดาของประชาฃนและปกครองแบบทหารที่ยามปกติทำมาหากิน ยามสงครามชายฉกรรจ์ทุกคนเป็นทหาร

• หลักธรรมที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้ในการปกครอง เรียกว่า ทศพิธราชธรรม ได้แก่

 1. ทาน คือ การให้
 2. ศีล คือ ความประพฤติดีงาม  การสำรวมระวังกายและวาจา
 3. บริจาค การเสียสละ
 4. อาชชวะ ความซื่อตรง หรือความสุจริต
 5. มัททวะ คือ ความอ่อนโยน ความสุภาพเรียบร้อย
 6. ตบะ คือความเพียรเผากิเลส
 7. อักโกธะ คือ  ความไม่โกรธ
 8. อวิหิงสา คือ ความไม่เบียดเบียน คือ ความกรุณา
 9. ขันติ คือ ความอดทน
 10. อวิโรธนะ ความไม่คลาดจากธรรม

จักรวรรดิวัตร 12 คือธรรมอันเป็นพระราชจริยานุวัตร ทรงถือและอาศัยธรรมข้อนี้เป็นหลักสำหรับการปกครองประเทศ ดังนี้

 1. ควรอนุเคราะห์คนในราชสำนักและคนภายนอกให้มีความสุข ไม่ปล่อยปละละเลย
 2. ควรผูกไมตรีกับประเทศอื่น
 3. ควรอนุเคราะห์พระราชวงศานุวงศ์
 4. ควรเกื้อกูลพราหมณ์ คหบดี และคฤบดีชน คือเกื้อกูลพราหมณ์และผู้ที่อยู่ในเมือง
 5. ควรอนุเคราะห์ประชาชนที่อยู่ในชนบท
 6. ควรอนุเคราะห์สมณพรามณ์ผู้มีศีล
 7. ควรจักรักษาฝูงเนื้อ นก และสัตว์ทั้งหลายมิให้สูญพันธ์
 8. ควรห้ามชนทั้งหลายมิให้ประพฤติผิดธรรม และชักนำด้วยตัวอย่างให้อยู่ในกุศลสุตจริต
 9. ควรรเลี้ยงดูคนจน เพื่อมิให้ประกอบการทุจริตและอกุศลต่อสังคม
 10. ควรเข้าใกล้สมณพราหมณ์เพื่อศึกษาบุญและบาป กุศล และอกุศลให้แจ่มชัด
 11. ควรห้ามจิตมิให้ต้องการไปในที่ที่พระมหากษัตริย์ไม่ควรเสด็จ
 12. ควรระงับความโลภมิให้ปรารถนาในลาภที่พระมหากษัตริย์มิควรจะได้

ราชสังคหวัตถุ 4 ราชสังคหวัตถุ 4 คือ

1. ทาน แบ่งปันสิ่งของให้กัน
2. ปิยวาจา พูดจาดีต่อกัน
3. อัตถจริยา ทำประโยชน์ให้กัน
4. สมานัตตา วางตัวเหมาะสม

          พระราชจริยานุวัตรอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวนำใจประชาชน สำหรับเป็นแนวทางในการวางนโยบายปกครองบ้านเมือง ดังนี้ ทรงพระปรีชาในการบำรุงธัญญาหารให้บริบูรณ์ ทรงพระปรีชาในการสงเคราะห์บุรุษที่ประพฤติดี ทรงพระปรีชาในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎร และการตรัสพระวาจาที่อ่อนหวานแก่ชนทุกชั้นโดยควรแก่ฐานะ

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: เฉลยประวัติศาสตร์ ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s