:: ประวัติศาสตร์ หน้า 1 ::

ใบงานที่ 4 พัฒนาการสังคมไทย

พัฒนาการสังคมไทยสมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

สังคมไทยสมัยสุโขทัย มีดังนี้

 • สภาพสังคม สังคมแบบระบบครอบครัวและเครือญาติ เริ่มตั้งแต่คนไทยตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย โดยมีลักษณะการรวมกลุ่มเพื่อช่วยตนเองในหมู่ญาติและอยู่กันเหมือนครอบครัวใหญ่
 • ลักษณะสังคมและการปกครอง พ่อบ้านกับลูกบ้าน หรือพ่อขุนกับลูกขุน ขนาดของชุมชนก็เป็นเพียงหมู่บ้าน ต่อมาจีงพัฒนาจากบ้านมาเป็นเมืองและขยายเป็นแคว้นในที่สุด
 • สถานะของคนในสังคม  ไม่มีการแบ่งชนชั้นอย่างชัดเจน การแบ่งชนชั้นแบบศักดินายังไม่เด่นชัด แต่ในตอนปลายสุโขทัยเริ่มมีการแบ่งชนชั้นในสังคม คือ แบ่งเป็นชนชั้นสูงและล่าง หรือผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครอง เพราะได้รับอิทธิพลการปกครองตามระบบเทวสิทธิ์หรือสมบูรณาญาสิทธิราช ทำให้สังคมการปกครองแบบพ่อกับลูกเสื่อมคลาย กลายเป็นสังคมแบบนายกับบ่าวหรือเจ้ากับข้า

สังคมไทยสมัยอยุธยาถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์

สังคมศักดินา

 • สังคมไทยสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สังคมไทยถือว่าเป็นสังคมศักดินา คือมีการแบ่งชนชั้นซึ่งกำหนดสิทธิและหน้าที่ของแต่ละบุคคลในสังคมอย่างชัดเจน
 • สภาพสังคมไทยเป็นสังคมศักดินา เพราะปัจจัยสำคัญคือ  ความต้องการกำลังคนหรือแรงงาน
 • ระบบศักดินาสมัยอยุธยาได้รับการจัดให้มีระเบียบและมั่นคงตั้งแต่ สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
 • การกำหนดศักดินาหรือกำหนดฐานะของคนในสังคม มีดังนี้
  • พระมหากษัตริย์             มีศักดินา        สูงสุดจนไม่อาจนับจำนวนได้
  • ขุนนาง                            มีศักดินา        เกินกว่า 400-1000 ไร่
  • ไพร่                                  มีศักดินา        ตั้งแต่ 10 ถึง 25 ไร่
  • ทาส                                 มีศักดินา        5 ไร่

การแบ่งชนชั้นในสังคม

 • การแบ่งชนชั้นสังคมไทยสมัยสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น แบ่งได้เป็น 2 ชนชั้นใหญ่

โดยชนชั้นผู้ปกครองประกอบด้วย กษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนาง

ส่วนชนชั้นผู้ใต้ปกครองประกอบด้วย ไพร่ ทาส

 • การแบ่งชนชั้นในสังคมไทยเห็นได้ชัดเจนในสมัย อยุธยา ตั้งแต่สมัย สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) และมีการออกกฎหมายศักดินาในสมัย  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

กฎหมายเกี่ยวกับศักดินาเรียกว่า พระอัยการตำแหน่งนาพลเรือนและพระอัยการตำแหน่งนาทหารหัวเมือง

ซึ่งข้อดีของระบบศักดินา คือ เป็นเครื่องมือในการวางหลักปฏิบัติของคนในสังคม

Leave a comment

Filed under :: เฉลยใบงานประวัติศาสตร์ ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s