Monthly Archives: July 2012

:: ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน ::

1.    ประเทศที่จัดให้มีการเลือกตั้งในเกาหลีใต้คือประเทศใด

ก.      อังกฤษ

ข.      เกาหลีเหนือ

ค.      สหรัฐอเมริกา

ง.       สหภาพโซเวียต

2.    การเลือกตั้งในเกาหลีใต้ส่งผลกระทบอย่างไร

ก.      ปิดหนทางรวมเกาหลีเหนือ-ใต้

ข.      เกาหลีเริ่มเปิดประเทศเป็นที่รู้จัก

ค.      ชาติตะวันตกมีโอกาสแทรกแซงมากขึ้น

ง.       เกาหลีเหนือเข้าไปมีอิทธิพลเหนือเกาหลีใต้

3.    พื้นที่เกาหลีที่อยู่ในการสนับสนุนของสหภาพโซเวียตคือคือบริเวณใด

ก.      ใต้เส้นขนานที่ 27

ข.      ใต้เส้นขนานที่ 38

ค.      เหนือเส้นขนานที่ 27

ง.       เหนือเส้นขนานที่ 38

4.    ประธานาธิบดีอเมริกาที่สั่งเคลื่อนกำลังไปช่วยเกาหลีใต้คือใคร

ก.      ริชาร์ด นิกสัน

ข.      เฮนรี่ เอส ทรูแมน

ค.      จอหน์ เอฟ เคนเนดี้

ง.       แฟรงคลิน ดี รุสเวลส์

5.   ข้อใดไม่ใช่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

ก.      จีน

ข.      อังกฤษ

ค.      ฝรั่งเศส

ง.       สวิสเซอร์แลนต์

6.   ตัวแทนสมาชิกถาวรสหประชาชาติชาติใดที่คัดค้านการช่วยเหลือเกาหลีใต้

ก.      สหรัฐอเมริกา

ข.      สหภาพโซเวียต

ค.      สาธารณรัฐประชาชนจีน

ง.       ข้อ  ก และ ค ถูก 

7.    กองกำลังของสหรัฐอเมริกาเข้าไปยึดพื้นที่ในเกาหลีเหนือได้ถึงแม่น้ำสายใด

ก.      แม่น้ำฮัน

ข.      แม่น้ำยาลู

ค.      แม่น้ำนักดง

ง.       แม่น้ำซุนคารี

8.     นายพลแมกอาร์เธอร์ต้องการปิดล้อมชายฝั่งของจีนและทำลายกองทัพรัสเซียบริเวณใด

ก.      เกาหลี

ข.      กัมพูชา

ค.      แมนจูเรีย

ง.       เวียดนาม

9.   ประธานาธิบดีทรูแมนไม่เห็นด้วยกับนายพลแมกอาร์เธอร์เพราะเหตุใด

ก.      สหประชาชาติไม่ให้การสนับสนุน

ข.      กองทัพสหรัฐอเมริกาไม่เข็มแข็งพอที่จะสู้กับเกาหลี

ค.      เกรงว่าเป็นการดึงสหภาพโซเวียตเข้าสู่สงคราม

ง.       เปิดโอกาสให้เกาหลีได้ปกครองกันเอง

10.    จากสงครามเกาหลีส่งผลกระทบอย่างไร

ก.      สูญเสียชีวิตไม่น้อยกว่า 2.5 ล้านคน

ข.      ทำให้เกาหลีถูกแบ่งแยกเป็น 2 ประเทศ

ค.      ชาวเกาหลีเหนือต้องอพยพลี้ภัยเป็นจำนวนมาก

ง.       ถูกทุกข้อ

11.      กองทัพจีนคอมมิวนิสต์ภายใต้การนำของใคร

ก.      หั่วกั่วฟ่ง

ข.      หลิวเซ่าฉี

ค.      เจียงไคเชก

ง.       เหมาเจ๋อตุง

12.      องค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือซีโตมีวัตถุประสงค์ใด

ก.      ป้องกันลัทธิคอมมิวนิสต์

ข.      เผยแพร่แนวคิดคอมมิวนิสต์

ค.      ป้องกันแนวคิดประชาธิปไตย

ง.       เผยแพร่แนวคิดประชาธิปไตย

13.      สหรัฐอเมริกามองว่าประเทศที่เป็นพันธมิตรกับสหภาพโซเวียตคือประเทศใด

ก.      จีน

ข.      คิวบา

ค.      อังกฤษ

ง.       ฝรั่งเศส

14.      นโยบายปิดล้อมเป็นนโยบายของสหรัฐอเมริกาซึ่งประกาศใช้เมื่อใด

ก.      ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1

ข.      หลังสงครามโลกครั้งที่ 1

ค.      ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2

ง.       หลังสงครามโลกครั้งที่ 2

15.  ข้อใดแสดงให้เห็นบทบาทของสหรัฐอเมริกาในการประกาศใช้นโยบายปิดล้อมได้ดีที่สุด

ก.      สงครามญี่ปุ่น

ข.      สงครามเกาหลี

ค.      สงครามเวียดนาม

ง.       ข้อ ข และ ค ถูก

16.      ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเวทีความขัดแย้งระหว่างประเทศใด

ก.      ฝรั่งเศส อังกฤษ สเปน

ข.      จีน เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้

ค.      ญี่ปุ่น เยอรมัน สหรัฐอเมริกา

ง.       สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต จีน

17.      เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ประเทศที่พยายามเข้ามายึดอำนาจปกครองในเวียดนามอีกคือ

ก.      สเปน

ข.      อังกฤษ

ค.      ฝรั่งเศส

ง.       ฮอลันดา

18.      การเจรจาสงบศึกสงครามเวียดนามได้จัดขึ้นที่ใด

ก.      ปารีส

ข.      เจนีวา

ค.      นิวยอร์ค

ง.       ลอนดอน

19.      ข้อใดไม่ได้เข้าร่วมเจรจาสงบศึกสงครามเวียดนาม

ก.      เวียดนามใต้

ข.      สหรัฐอเมริกา

ค.      เวียดนามเหนือ

ง.       สหภาพโซเวียต

20.      ผลของการเจรจาสงบศึก กำหนดให้เวียดนามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยยึดเส้นขนานที่เท่าไร

ก.      17 องศาเหนือ

ข.      27 องศาเหนือ

ค.      37 องศาเหนือ

ง.       47 องศาเหนือ

21.      เวียดนามเหนืออยู่ภายใต้การปกครองของใคร

ก.      เวียดกง

ข.      โฮจีมินห์

ค.      โง ดินห์ เสี่ยม

ง.       จักรพรรดิบ๋าวได่

22.      เวียดนามใต้อยู่ภายใต้การปกครองของใคร

ก.      เวียดกง

ข.      โฮจีมินห์

ค.      โง ดินห์ เสี่ยม

ง.       จักรพรรดิบ๋าวได่

23.      ในเวียดนามใต้มีความเคลื่อนไหวของแนวร่วมปลดแอกแห่งชาติ เมื่อผู้ใดดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ก.      เวียดกง

ข.      โฮจีมินห์

ค.      โง ดินห์ เสี่ยม

ง.       จักรพรรดิบ๋าวได่

24.      ผู้ที่สนับสนุนการปกครองของจักรพรรดิบ๋าวได่ คือใคร

ก.      จีน

ข.      โซเวียต

ค.      สหรัฐอเมริกา

ง.       เวียดนามเหนือ

25.      สงครามเวียดนามได้ขยายตัวเข้าสู่ลาวและกัมพูชาโดยใช้เส้นทางใด               

ก.      ฮานอย

ข.      พนมเปญ

ค.      โฮจิมินห์

ง.       เวียงจันทน์

26.      ประธานาธิบดีอเมริกาคนใดที่ประกาศถอนทหารจากสงครามเวียดนาม

ก.      ลินคอน บี จอห์นสัน

ข.      จอห์น เอฟ เคนเนดี้

ค.      จิมมี่ คาร์เตอร์

ง.       บิล คลินตัน

27.      กองกำลังคอมมิวนิสต์ในลาวและกัมพูชาได้รับการสนับสนุนจากประเทศใด

ก.      เวียดนามใต้ และสหรัฐอเมริกา

ข.      เวียดนามเหนือ และสหภาพโซเวียต

ค.      สาธารณรัฐประชาชนจีน เวียดนามเหนือ

ง.       สาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพโซเวียต

28.      กลุ่มนิยมตะวันตกลาวและกัมพูชาได้รับการสนับสนุนจากประเทศใด

ก.      สหรัฐอเมริกา

ข.      สหภาพโซเวียต

ค.      สหราชอาณาจักร

ง.       สาธารณรัฐประชาชนจีน

29.      การเจรจาสันติภาพได้กำหนดว่าอะไร

ก.      ชาวเวียดนามใต้ตัดสินอนาคตเอง

ข.      สหรัฐอเมริกาต้องถอนทหารออกไป

ค.      สหภาพโซเวียตต้องไม่ก้าวก่ายเวียดนามใต้

ง.       ข้อ ก และ ข ถูก

30.      สงครามเวียดนามส่งผลอย่างไร

ก.      อเมริกาต้องเสียเกียรติภูมิในฐานะผู้แพ้

ข.      ชาวเวียดนามใต้จำนวนมากอพยพออกนอกประเทศ

ค.      ทหารเสียชีวิตทั้งหมดในสงครามเวียดนามมีถึง 2 ล้านกว่าคน

ง.       ถูกทุกข้อ

31.      ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคนปัจจุบันคือใคร

ก.      โฮจิมินห์

ข.      เวียดมินห์

ค.      ฟานวันไค

ง.       เหวียน มินห์ เจี๊ยด

32.      เหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตครั้งที่ร้ายแรงที่สุดคือเหตุการณ์ใด

ก.      สงครามคิวบา

ข.      สงครามเกาหลี

ค.      สงครามนานกิง

ง.       สงครามเวียดนาม

33.      จากข้อ 32 เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าร้ายแรงที่สุด

ก.      เกือบนำไปสู่สงครามนิวเคลียร์

ข.      นำไปสู่การเกิดสงครามโลกเย็น

ค.      กระทบความมั่นคงระหว่างประเทศ

ง.       ทำให้ประเทศรอบนอกต้องเข้าร่วมสงคราม

34.      คิวบาเป็นประเทศที่มีการปกครองแบบใด

ก.      เผด็จการ

ข.      คอมมิวนิสต์

ค.      ประชาธิปไตย

ง.       สมบูรณาญาสิทธิราช

35.      รัฐบาลนายพลฟูลเกนเซียว บาติสตาของคิวบาได้รับการสนับสนุนจากประเทศใด

ก.      สหรัฐอเมริกา

ข.      สหภาพโซเวียต

ค.      สหราชอาณาจักร

ง.       สาธารณรัฐประชาชนจีน

36.      สหรัฐอเมริกาได้โค่นล้มอำนาจของคาสโตร โดยส่งกองกำลังยกพลขึ้นบกที่ใด

ก.      อ่าวพิกซ์

ข.      เกาะยูท

ค.      เกาะบาฮามาส

ง.       อ่าวกวนตานาโม

37.      ผู้นำคนสำคัญของคิวบาในปัจจุบันคือใคร

ก.      บาติสตา

ข.      ฟิเดล คาสโตร

ค.      ฟิเดล อาเลคันโต

ง.       ราอูล โมเดสโตร คาสโตร

38.      การสร้างขีปนาวุธนิวเคลียร์บนเกาะคิวบาได้รับการสนับสนุนจากใคร

ก.      สหประชาชาติ

ข.      สหภาพโซเวียต

ค.      สหราชอาณาจักร

ง.       สาธารณรัฐประชาชนจีน

39.      ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาผู้ประกาศปิดล้อมคิวบาคือใคร

ก.      ทรูแมน

ข.      ริชาร์ด นิกสัน

ค.      จิมมี่คาร์เตอร์

ง.       จอห์น เอฟ เคนเนดี้

40.      การเปลี่ยนแปลงของภาวะสงครามเย็นเกิดขึ้นเมื่อใด

ก.      การเปลี่ยนแปลงการปกครองของคิวบา

ข.      การเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐอเมริกา

ค.      การเปลี่ยนแปลงการเมืองภายในสหภาพโซเวียต

ง.       การเปลี่ยนแปลงผู้นำของสาธารณรัฐประชาชนจีน

41.      นโยบายอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เป็นแนวคิดของใคร

ก.      เลนิน

ข.      สตาลิน

ค.      กอร์บาชอฟ

ง.       นิกิตา ครุชชอฟ

42.      ข้อใดเรียงลำดับผู้นำของสหภาพโซเวียตได้ถูกต้อง

ก.      เลนิน สตาลิน ครุชชอฟ

ข.      สตาลิน ครุชชอฟ เลนิน

ค.      เลนิน ครุชชอฟ สตาลิน

ง.       สตาลิน เลนิน ครุชชอฟ

43.      นโยบายอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่ให้ความสำคัญในการแข่งขันโดยการทำสงคราม แต่จะเน้นด้านใดแทน

ก.      สังคม

ข.      การเมือง

ค.      เศรษฐกิจ

ง.       การศึกษา

44.      อพอลโล-โซยุสเป็นความร่วมมือด้านใด

ก.      สังคม

ข.      อวกาศ

ค.      เศรษฐกิจ

ง.       วัฒนธรรม

45.      อพอลโล-โซยุสเป็นความร่วมมือระหว่างชาติใด

ก.      สหรัฐอเมริกา-สหภาพโซเวียต

ข.      สหรัฐอเมริกา-สาธารณรัฐประชาชนจีน

ค.      สหราชอาณาจักร-สาธารณรัฐประชาชนจีน

ง.       สาธารณรัฐประชาชนจีน-สหราชอาณาจักร

46.      ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตกับสหรัฐอเมริกาเริ่มเสื่อมลงเมื่อสหภาพโซเวียตขยายอิทธิพลไปยังประเทศใด

ก.      แองโกลา

ข.      เอธิโอเปีย

ค.      อัฟกานิสถาน

ง.       ถูกทุกข้อ

47.      สหรัฐอเมริกาตอบโต้สหภาพโซเวียตข้อใดเป็นอันดับแรก

ก.      คว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ

ข.      ไม่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค

ค.      ไม่ให้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์

ง.       ไม่ให้ความช่วยเหลือทางเทคโนโลยีระดับสูง

48.      สหรัฐอเมริกามองว่านโยบายปิดล้อมประเทศคอมมิวนิสต์ชาติใดไม่ได้ผล

ก.      จีน

ข.      ลาว

ค.      เกาหลี

ง.       เวียดนาม

49.      เมื่อสหรัฐอเมริกาเห็นว่านโยบายปิดล้อมใช้ไม่ได้ผลทำให้เปลี่ยนนโยบายต่างประเทศเป็นแบบใดแทน

ก.      การค้า

ข.      การทูต

ค.      การทหาร

ง.       การเมือง

50.      ผู้นำสหรัฐอเมริกาคนใดที่ดำเนินนโยบายสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการค้ากับสหภาพโซเวียต

ก.      คลินตัน

ข.      ริชาร์ด นิกสัน

ค.      จิมมี่ คาร์เตอร์

ง.       โรนัล เรแกน

51.      ในสมัยริชาร์ด นิกสันได้เปิดสัมพันธ์กับผู้นำคนใดของจีน

ก.      เติ้งเสี่ยวผิง

ข.      ซุนยัดเซ็น

ค.      เหมา เจ๋อ ตุง

ง.       เจียงเจ๋อหมิน

52.      ข้อใดเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างชาติมหาอำนาจที่เป็นรูปธรรม

ก.      การเจรจาจำกัดอาวุธ

ข.      การส่งทูตเจริญสัมพันธไมตรี

ค.      การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ง.       การให้ความช่วยเหลือทางเทคโนโลยี

53.      สภาวะสงครามเย็นคลี่คลายลงเมื่อใครมาเป็นผู้นำของสหภาพโซเวียต

ก.      วลาดิมีร์ เลนิน

ข.      นิกิตา ครุซซอฟ

ค.      มิคาอิล กอร์บาชอฟ

ง.       คอนสเตนติน เชียร์เนนโก

54.      กลาสนอต์-เปเรสตรอยกาเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไร

ก.      นโยบายลด-ละ

ข.      นโยบายเพิ่ม-ลด

ค.      นโยบายเปิด-ปรับ

ง.       นโยบายส่งเสริม-เพิ่ม

55.      กอร์บาซอฟได้ประกาศปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตให้เป็นแบบใดมากขึ้น

ก.      เผด็จการเบ็ดเสร็จ

ข.      สังคมนิยมเผด็จการ

ค.      เสรีนิยมประชาธิปไตย

ง.       สังคมนิคมคอมมิวนิสต์

56.      ในสมัยกอร์บาซอฟได้สร้างสัมพันธไมตรีกับชาติใด

ก.      ญี่ปุ่น

ข.      สหรัฐอเมริกา

ค.      สาธารณรัฐประชาชนจีน

ง.       ถูกทุกข้อ

57.      ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 2533 คือใคร

ก.      บิล คลินตัน

ข.      โรนัลด์ เรแกน

ค.      จิมมี่ คาร์เตอร์

ง.       มิคาอิล กอร์บาซอฟ

58.      ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของรัสเซียคือใคร

ก.      วลาดีมีร์ ปูติน

ข.      บอริส เยลต์ซิล

ค.      ดมีดรี เมดเวเดฟ

ง.       มิคาอิล กอร์บาชอฟ

59.      ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสาธารณรัฐประชาชนจีนคือใคร

ก.     สี จิ้นผิง

ข.      เวินเจียเป่า

ค.      เจ้าจื่อหยาง

ง.       เจียงเจ๋อหมิน

60.      ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสหรัฐอเมริกาคือใครและสังกัดพรรคการเมืองใด

ก.      บารัก โอบามา-ริพับริกัน

ข.     โดนัลด์ ทรัมป์-ริพับริกัน

ค.      บารัก โอบามา-เดโมแครต

ง.       โดนัลด์ ทรัมป์-เดโมแครต

Advertisements

12 Comments

Filed under :: ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน ::

:: ข้อสอบกลางภาค ม.3 ::

1)      ข้อใดกล่าวถึงอเมริกาเหนือได้ถูกต้องที่สุด

ก       โลกใหม่

ข       ซีกโลกตะวันตก

ค       ดินแดนอยู่ซีกโลกเหนือ

ง        ถูกทุกข้อ

2)       นักเดินเรือชาวอิตาเลียนที่เข้ามาสำรวจเป็นคนแรกคือ

ก       มาร์โคโปโล

ข       อเมริโก เวสปุซซี

ค       คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส

ง        เฟอร์ดินาน แมกเจลแลนด์

3)     ข้อใดกล่าวถึงที่ตั้งของอเมริกาเหนือได้ถูกต้อง

ก       รูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม

ข       มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2

ค       เหนือสุดคือคอคอดปานามา

ง        ทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก

4)    ข้อใดเป็นสังคมแองโกลอเมริกา

ก       ฮอนดูรัส เฮติ

ข       คิวบา ปานามา

ค       อเมริกา แคนาดา

ง        เม็กซิโก กัวเตมาลา

5)    แองโกลอเมริกามีวัฒนธรรมแบบชาติใด

ก       กรีก โรมัน

ข       อังกฤษ ฝรั่งเศส

ค       สเปน โปรตุเกส

ง        นอร์เว ฟินแลนด์

6)     ละตินอเมริกามีวัฒนธรรมแบบชาติใด

ก       กรีก โรมัน

ข       อังกฤษ ฝรั่งเศส

ค       สเปน โปรตุเกส

ง        นอร์เว ฟินแลนด์

7)    ข้อใดกล่าวถึงประเทศ-เมืองหลวงไม่ถูกต้อง

ก       แคนาดา ออสตาวา

ข       ปานามา- ปานามาซิตี้

ค       อเมริกา วอชิงตันดีซี

ง        เม็กซิโก เม็กซิโกซิตี้

8)    ข้อใดไม่ใช่ชื่อเทือกเขาสูงทางด้านตะวันตก

ก       เทือกเขาร็อกกี้

ข       เทือกเขาอลาสกา

ค       เทือกเขาแคสเกต

ง        เทือกเขาแมกเคนซี

9)   บริเวณปลูกข้าวสาลีที่สำคัญของโลกอยู่บริเวณใด

ก       ที่ราบแพรี่ในแคนาดา

ข       ที่ราบลุ่มทะเลสาบทั้ง 5

ค       ที่ราบรอบอ่าวเม็กซิโก

ง        ที่ราบลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปี้

10)     แม่น้ำที่ยาวที่สุดของทวีปอเมริกาเหนือคือแม่น้ำสายใด

ก       แม่น้ำเทนเนสซี

ข       แม่น้ำมิสซิสซิปปี้

ค       แม่น้ำอาร์คันซอว์แ

ง        แม่น้ำเซ็นต์ลอเร็นต์

11)     เทือกเขาด้านตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือคือ

ก       เทือกเขาอลาสกา

ข       เทือกเขาแคสเกต

ค       เทือกเขาแอปปาเลเธียน

ง        เทือกเขาเซ็นต์ลอเรนต์เธียน

12)     ข้อใดคือสภาพภูมิอากาศที่เด่นของอเมริกาเหนือ

ก       มีอากาศร้อนจัดถึงหนาวจัด

ข       อากาศส่วนใหญ่ร้อนถึงอบอุ่น

ค       อากาศหนาวจัดคือแบบไทกา

ง        ไม่มีสภาพอากาศแบบทะเลทราย

13)     ลมประจำที่พัดผ่านทวีปอเมริกาเหนือคือข้อใด

ก       ลมประจำตะวันตกเฉียงใต้

ข       ลมประจำตะวันตกเฉียงเหนือ

ค       ลมประจำตะวันออกเฉียงเหนือ

ง        ข้อ ก และ ข ถูก

14)     ข้อใดไม่ใช่ชื่อกระแสน้ำในทวีปอเมริกาเหนือ

ก       ปานามา

ข       กัลฟ์สตรีม

ค       แลบราดอร์

ง        แคลิฟอเนีย

15)     สะวันนาเกี่ยวข้องกับภูมิอากาศแบบใด

ก       เขตอากาศป่าดืบชื้น

ข       เขตอากาศทุ่งหญ้าเขตร้อน

ค       เขตอากาศแบบทะเลทราย

ง        เขตอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป

16)     เขตอากาศแบบใดไม่มีพืชพรรณธรรมชาติ

ก       ไทกา

ข       ทุนดรา

ค       ทุ่งน้ำแข็ง

ง        แบบที่สูง

17)     ทรัพยากรที่อเมริกามีแหล่งสำรองมากที่สุดในโลกคือ

ก       เหล็ก

ข       น้ำมัน

ค       ทองคำ

ง        ก๊าซธรรมชาติ

18)     น้ำตกขนาดใหญ่ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้คือ

ก       แองเจล

ข       เนวาดา

ค       แกรนด์เลค

ง        ไนแองการา

19)     ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบละตินอเมริกา

ก       ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่ำ

ข       มีมาตรฐานการครองชีพต่ำ

ค       เศรษฐกิจขึ้นอยู่กับเกษตรกรรม

ง        ระบบเศรษฐกิจเป็นแบบทุนนิยม

20)     พืชที่อเมริกาผลิตได้มากเป็นอันดับ 1 ของโลกคืออะไร

ก       ข่าวโพด

ข       ข้าวสาลี

ค       ยาสูบ

ง        ฝ้าย

21)     ทองคำเขียวหมายถึงพืชชนิดใด

ก       ข่าวโพด

ข       ข้าวสาลี

ค       ยาสูบ

ง        ฝ้าย

22)     ข้อใดไม่ใช่ชื่อทะเลสาบทั้ง 5

ก       ฮูรอน

ข       สุพีเรีย

ค       ออนตาริโอ

ง        เซ็นต์ลอเร็นต์

23)     แหล่งประมงที่มีชื่อเสียงของอเมริกาเหนือคืออะไร

ก       แกรนด์วิว

ข       แกรนด์วอล

ค       แกรนด์แบงค์

ง        แกรนด์แคนยอน

24)     สาเหตุสำคัญที่ทำให้อเมริกามีความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมสูง

ก       มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก

ข       มีการส่งเสริมการค้าได้แพร่หลาย

ค       มีทุนและแรงงานที่ชำนาญงานมาก

ง        ถูกทุกข้อ

25)     ข้อใดคือเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ

ก       NAFTA

ข       LAFTA

ค       EFTA

ง        AFTA

26)     ชนกลุ่มใหญ่ของกลุ่มละตินอเมริกาคือพวกใด

ก       เอสกิโม

ข       อินเดียน

ค       มูแลตโต

ง        เมสติโซ

27)     บริเวณใดที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างเบาบาง

ก       รัฐอลาสกา

ข       รอบทะเลสาบทั้ง 5

ค       ตอนเหนือของแคนาดา

ง        ข้อ ก และ ค ถูก

28)     รัฐควิเบกของแคนาดาใช้ภาษาใดในการสื่อสาร

ก       อังกฤษ

ข       ฝรั่งเศส

ค       สเปน

ง        เอสกิโม

29)     ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกานับถือศาสนาคริสต์นิกายใด

ก       โปรแตสแตนท์

ข       โรมันคาธอลิค

ค       กรีกออโธดอกซ์

ง        เชิรชออฟอิงแลนด์

30)     ประเทศที่อยู่ในเครือจักรภพคือประเทศใด

ก       อเมริกา

ข       แคนาดา

ค       เม็กซิโก

ง        คิวบา

31)     เส้นที่กำหนดอเมริกาใต้ให้มีอากาศอบอุ่นคือ

ก       เส้นศูนย์สูตร

ข       เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล

ค       เส้นทรอปิคออฟแคนเซอร์

ง        เส้นทรอปิคอฟแคปริคอน

32)     ข้อใดกล่าวถึงที่ตั้งของอเมริกาใต้ไม่ถูกต้อง

ก       พื้นที่อยู่ทางซีกโลกใต้

ข       รูปร่างมีฐานกว้างทางใต้

ค       มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4

ง        มีแผ่นดินกว้างคล้ายรูปสามเหลี่ยม

33)     ข้อใดกล่าวถึงอาณาเขตของอเมริกาใต้ไม่ถูกต้อง

ก       ทิศใต้ติดต่อกับช่องแคบเดรก

ข       ทิศตะวันตกติดคลองปานามา

ค       ทิศเหนือติดต่อทวีปอเมริกาเหนือ

ง        ทิศตะวันออกติดต่อมหาสมุทรแปซิฟิก

34)     ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับทวีปอเมริกาใต้

ก       แม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก

ข       เทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลก

ค       ป่าดิบชื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ง        ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

35)     เทือกเขาแอนดีสมียอดสูงสุดคือ

ก       มิตเชล

ข       แอตลาส

ค       เอเวอร์เรส

ง        อะคองคากัว

36)     ติติกากาเป็นชื่อของอะไร

ก       แม่น้ำ

ข       เทือกเขา

ค       ทะเลสาบ

ง        สัตว์พื้นเมือง

37)     แม่น้ำสายใดไม่เกี่ยวข้องกับริโอเดอลาพลาตา

ก       ปารานา

ข       ปารากวัย

ค       อุรุกวัย

ง        อเมซอล

38)     พื้นที่ 2 ใน 3 ของทวีปอเมริกาใต้มีอากาศแบบใด

ก       ร้อน

ข       อบอุ่น

ค       หนาว

ง        ชุ่มชื้น

39)     ปัจจัยใดที่ส่งผลให้ชิลีและเปรูมีอากาศเย็น

ก       ที่ตั้งและรูปร่างของทวีป

ข       ทิศทางของลมประจำ

ค       กระแสน้ำในมหาสมุทร

ง        การวางตัวของเทือกเขา

40)     ข้อใดคือทุ่งหญ้าตอนเหนือของแม่น้ำอเมซอล

ก       ทุ่งหญ้ายาโนส

ข       ทุ่งหญ้าแคมโปส

ค       ทุ่งหญ้าปามปัส

ง        ทุ่งหญ้าปาตาโกเนีย

41)     ทะเลทรายที่สำคัญของทวีปอเมริกาใต้คือทะเลทรายใด

ก       โมฮาวี

ข       สะฮารา

ค       อะตากามา

ง        ไซโนราน

42)     ข้อใดไม่ใช่พืชที่ขึ้นในเขตอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน

ก       ส้ม

ข       องุ่น

ค       มะกอก

ง        ข้าวสาลี

43)     แม่น้ำสำคัญของทวีปอเมริกาใต้มีต้นกำเนิดจากอะไร

ก       เทือกเขาทูบคาล

ข       เทือกเขาแอตลาส

ค       เทือกเขาแอนดีส

ง        เทือกเขาแอปปาเลเชียน

44)     เขตป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของอเมริกาใต้คือบริเวณ

ก       ลุ่มแม่น้ำอเมซอล

ข       ลุ่มแม่น้ำปารานา

ค       ลุ่มแม่น้ำปารากวัย

ง        ลุ่มแม่น้ำอุรุกวัย

45)     บริเวณใดที่มีน้ำมันมากที่สุดในทวีปอเมริกาใต้

ก       อ่าวมาราไคโบ

ข       อ่าวเม็กซิโก

ค       อ่าวฮัดสัน

ง        อ่าวแบฟฟิน

46)     เขื่อนที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดในโลกคือเขื่อนใด

ก       อิไตพู

ข       ฮูเวอร์

ค       อิวาสุ

ง        อัสวาน

47)     สัตว์พื้นเมืองที่สำคัญของทวีปนี้คืออะไร

ก       ยามา

ข       อิกัวนา

ค       ปลาปิรันยา

ง        งูอนาคอนดา

48)     พืชที่ปลูกมากทีสุดในโลกของอเมริกาใต้คืออะไร

ก       กาแฟ

ข       กาเกา

ค       ข้าวโพด

ง        ข้าวสาลี

49)     ข้อใดคือพืชประจำถิ่นของอเมริกาใต้

ก       ฝ้าย

ข       ยาสูบ

ค       มันฝรั่ง

ง        ยางพารา

50)     แร่ธาตุที่มีมากที่สุดในโลกของอเมริกาใต้

ก       ทองแดง

ข       เหล็ก

ค       ดีบุก

ง        ข้อ ก และ ข ถูก

51)     ข้อใดไม่ใช่เมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญในอเมริกาใต้

ก       เซาเปาโล

ข       มอนเตวิเตโล

ค       บัวโนสไอเรส

ง        พอร์ตออฟสเปน

52)     ข้อใดไม่ใช่สินค้านำเข้าของทวีปอเมริกาใต้

ก       เคมีภัณฑ์

ข       เยื่อกระดาษ

ค       เครื่องใช้ไฟฟ้า

ง        ผลไม้ตระกูลส้ม

53)     ชนเผ่าดั้งเดิมและมีอารยธรรมเป็นของตนเองหมายถึง

ก       อินเดียน

ข       เมสติโซ

ค       มูแลตโต

ง        แซมโบ

54)     กลุ่มเลือดผสมที่มีมากที่สุดของอเมริกาใต้คือพวกใด

ก       ผิวขาว- ผิวดำ

ข       ผิวดำ-  ผิวเหลือง

ค       ผิวขาว-  อินเดียนแดง

ง        ผิวเหลือง-  อินเดียนแดง

55)     ข้อใดกล่าวถึงสังคมและวัฒนธรรมอเมริกาใต้ถูกต้อง

ก       เป็นสังคมพัฒนาแล้ว

ข       เป็นสังคมเกษตรกรรม

ค       เป็นสังคมอุตสาหกรรม

ง        เป็นสังคมที่มีค่าครองชีพสูง

56)     เส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญที่สุดคือแม่น้ำใด

ก       อุรุกวัย

ข       ปารานา

ค       ปารากวัย

ง        ลาพลาตา

57)     ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่การคมนาคมทางอากาศของอเมริกาใต้มีความสำคัญ

ก       มีทะเลทรายขวางกั้นอยู่

ข       พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง

ค       ประชากรอยู่ห่างไกลกันมาก

ง        แม่น้ำส่วนใหญ่ตื้นเขินและมีเกาะแก่ง

58)     ประเทศส่วนใหญ่ในอเมริกาใต้พูดภาษาใดเป็นหลัก

ก       สเปน

ข       อังกฤษ

ค       ฝรั่งเศส

ง        โปรตุเกส

59)     ประชากรส่วนใหญ่ของอเมริกาใต้นับถือนิกายใด

ก       โรมันคาธอลิค

ข       โปรแตสแตนท์

ค       กรีกออโธดอกซ์

ง        เชิรชออฟอิงแลนด์

60)     ชาติที่นำศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแผ่ที่อเมริกาใต้ในระยะแรกคือ

ก       สเปน

ข       อิตาลี

ค       อังกฤษ

ง        ฝรั่งเศส

5 Comments

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบภูมิศาสตร์ ::

:: ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.3 ::

 1. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมของยุโรปแบ่งได้เป็นกี่ยุค
  1. ยุคโบราณ ยุคคลาสิก  ยุคกลาง ยุคสมัยใหม่
  2. ยุคโบราณ  ยุคกลาง ยุคคลาสิก ยุคสมัยใหม่
  3. ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคสมัยใหม่ ยุคปัจจุบัน
  4. ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคคลาสิก ยุคปัจจุบัน
 2. อารยธรรมที่เกี่ยวข้องกับยุคคลาสิกคืออารยธรรมใด
  1. อารยธรรมโครินธ์
  2. อารยธรรมเอเธนส์
  3. อารยธรรมสปาร์ตา
  4. อารยธรรมกรีก -โรมัน
 3. ดินแดนในอารยธรรมกรีกโบราณประกอบด้วยอะไร
  1. Nations
  2. City-States
  3. Provinces
  4. Territories
 4. นครรัฐที่มีอำนาจมากที่สุดของกรีกได้แก่นครรัฐใด
  1. เอเธนส์
  2. โครินธ์
  3. ซีแรคิวส์
  4. สปาร์ตา
 5. นครรัฐเอเธนส์เป็นดินแดนแห่งแรกของโลกที่มีการปกครองในระบอบใด
  1. เผด็จการ
  2. คอมมิวนิสต์
  3. ประชาธิปไตย
  4. สมบูรณาญาสิทธิราช
 6. นักประพันธ์สำคัญที่มีชื่อเสียงของกรีกได้แก่
  1. อีเลียด
  2. โอดีสซี
  3. โสกราตีส
  4. มหากวีโฮเมอร์
 7. รากฐานสำคัญของกฎหมายที่ใช้ในทวีปยุโรปมาจากกฎหมายใด
  1. กฏหมายธรรมศาสตร์โบราณ
  2. กฏหมายสิบสองโต๊ะ
  3. กฏหมายจัสติเนียน
  4. กฎหมายโรมัน
 8. สถาปัตยกรรมที่บ่งบอกถึงความก้าวหน้าด้านวิศวกรรมคืออะไร
  1. โคลอสเซียม
  2. มหาวิหาร
  3. บาซิลลีกา
  4. เทวสถานกรีก
 9. สาเหตุสำคัญที่ทำให้คริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกได้เผยแผ่ไปทั่วยุโรปเพราะเหตุใด
  1. จักรพรรดิโรมันยอมรับคริสต์ศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ
  2. คริสต์ศาสนาได้รับการยอมรับจากประชาชนส่วนใหญ่ของยุโรป
  3. อิทธิพลการเผยแผ่คริสต์ศาสนาของหมอสอนศาสนา
  4. คริสต์ศาสนามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของชาวยุโรป
 10. ยุโรปสมัยกลางเริ่มต้นเมื่อใด
  1. การแยกจักรวรรดิโรมัน
  2. อาณาจักรโรมันตะวันตกล่มสลาย
  3. อาณาจักรโรมันตะวันออกล่มสลาย
  4. อาณาจักรโรมันได้รับการฟื้นฟูใหม่
 11. ลักษณะสำคัญของระบอบศักดินาสวามิภักดิ์คือข้อใด
  1.  ประชาชนไม่ต้องผูกพันติดกับที่ดิน
  2. การกระจายอำนาจลดหลั่นลงเป็นชนชั้น
  3. การรวมอำนาจการปกครองอยู่ที่เมืองหลวง
  4. การให้อำนาจประชาชนปกครองดูแลกันเอง
 12. เขตที่ดินภายใต้ปกครองของขุนนางที่เป็นนายของตนเรียกว่าอะไร
  1. ลอร์ด
  2. สลาฟ
  3. แมนเนอร์
  4. ทาสติดที่ดิน
 13. ความมุ่งหมายของฝ่ายที่นับถือศาสนาคริสต์ในช่วงสงครามครูเสดคือข้อใด
  1. เผยแผ่ศาสนาคริสต์ให้กว้างขวาง
  2. ยึดกรุงเยรูซาเล็มคืนจากผู้นับถือศาสนาอิสลาม
  3. ต่อต้านการขยายอำนาจของมุสลิมเซลจุกเติร์ก
  4. ทำสงครามเพื่อช่วยเหลือจากพวกโรมันตะวันตก
 14. ชาวยุโรปผู้เดินทางตามเส้นทางสายไหมไปกับกองคาราวานจนถึงประเทศจีนคือใคร
  1. มาโคโบโล
  2. วาสโกดากามา
  3. คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
  4. เฟอร์ดินาน เมกเจลแลนด์
 15. การที่โลกตะวันตกติดต่อกับโลกตะวันออกหลังสงครามครูเสดส่งผลอย่างไร
  1. การค้าตะวันออกและตะวันตกกว้างขวาง
  2. เกิดการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการในยุโรป
  3. ศิลปวิทยากรกรีกโบราณที่ไปอยู่กับมุสลิมกลับมายังยุโรป
  4. ถูกทุกข้อ
 16. ภัยร้ายแรงที่นำไปสู่ความเสื่อมถอยในสมัยกลางคือ
  1. สงคราม
  2. ทุกขภิกภัย
  3. โรคระบาด
  4. ภัยธรรมชาติ
 17. ยุโรปสมัยกลางได้ชื่อว่าเป็นยุคแห่งศรัทธาเพราะ
  1. มีงานประพันธ์เกี่ยวกับศาสนา
  2. มีงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะเกี่ยวกับศาสนา
  3. มีงานสร้างสรรค์ด้านสถาปัตยกรรมศาสนา
  4. ถูกทุกข้อ
 18. ภาพจิตรกรรมโมนาลิซา เป็นผลงานของใคร
  1.  แวนโก๊ะ
  2. ดียโก เบลัซเกซ
  3. ปีเตอร์ พอล รูเบนส์
  4. เลโอนาร์โด ดาวินซี
 19. แนวความคิดของแมคคิเวลลีมีอิทธิพลต่อการปกครองระบอบใด
  1. เผด็จการ
  2. ประชาธิปไตย
  3. สมบูรณาญาสิทธิราช
  4. คอมมิวนิสต์
 20. ลักษณะเด่นของการเมืองแบบอำนาจคือ
  1. มุ่งแต่ชัยชนะเท่านั้น
  2. เต็มไปด้วยการแข่งขัน
  3. ไม่คำนึงถึงความถูกต้อง
  4. ถูกทุกข้อ
 21. ยุโรปช่วงปลายยุคกลางเป็นยุคสมัยแห่งการค้นพบสำคัญคือการค้นพบทวีปอะไร
  ใช้ตัวเลือกตอบคำถามข้อ 22-25

  1. วาสโกดา กามา
  2. อเมริโก เวสปุซซ
  3. คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
  4. เฟอร์ดินาน  แมกเจลแลนด์
 22. ผู้คนพบทวีปอเมริกา   คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
 23. ผู้เดินทางรอบโลกได้สำเร็จ เฟอร์ดินาน  แมกเจลแลนด์
 24. ทวีปอเมริกาตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติ์แก่  อเมริโก เวสปุซซ
 25. ผู้เดินเรืออ้อมแหลมกู๊ดโฮปของทวีปแอฟริกาได้สำเร็จ วาสโกดา กามา
 26. ผู้ตั้งนิกายใหม่ Church of England คือใคร
  1. จอห์น คาลวิน
  2. มาร์ติน ลูเธอร์
  3. พระเจ้าเฮนรี่ที่ 8
  4. พระนางวิกตอเรีย
 27. การปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศใด
  1. สเปน
  2. อังกฤษ
  3. ฝรั่งเศส
  4. โปรตุเกส
 28. ข้อใดกล่าวถึงสงครามเย็นไม่ถูกต้อง
  1. โซเวียตต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์
  2. อุดมการณ์ทางการเมืองแตกต่างกัน
  3. เป็นความขัดแย้งระหว่างอเมริกาและโซเวียต
  4. อเมริกาพยายามขยายอำนาจในยุโรปตะวันตก
 29.  มหาอำนาจที่เข้มแข้งที่สุดในช่วงสงครามเย็นคือ
  1. อังกฤษและฝรั่งเศส
  2. จีนและสหภาพโซเวียต
  3. สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ
  4. สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต
 30. หลักการทรูแมนตรงกับข้อใด
  1. สกัดกั้นอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา
  2. สกัดกั้นอิทธิพลของยุโรปตะวันตก
  3. สกัดกั้นการขยายอำนาจของฝ่ายคอมมิวนิสต์
  4. สกั้ดกั้นการขยายอำนาจของฝ่ายประชาธิปไตย
 31. ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายตะวันตกและตะวันออกตึงเครียดมากขึ้นหลังจากเหตุการณ์ใด
  1. สหรัฐอเมริกาตั้งองค์การนาโต
  2.  เยอรมันถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเทศ
  3. โซเวียตถูกแบ่งออกเป็น 15 ประเทศ
  4. สหภาพโซเวียตตั้งองค์การวอร์ซอร์
 32. แผนการชูมานเกี่ยวข้องกับทรัพยากรใด
  1. ถ่านหิน เหล็ก
  2. น้ำมัน ถ่านหิน
  3. เหล็ก ก๊าซธรรมชาติ
  4. ถ่านหิน พลังงานไฟฟ้า
 33. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าที่สุดของยุโรปคือข้อใด
  1. ประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้าของยุโรป
  2. เขตการค้าเสรียุโรป
  3. ประชาคมยุโรป
  4. สหภาพยุโรป
 34. ทวีปอเมริกาเหนือเป็นที่ตั้งของประเทศอุตสาหกรรมสำคัญของโลกคือ
  1. เม็กซิโก
  2. แคนาดา
  3. สหรัฐอเมริกา
  4. ข้อ ก และ ข ถูก
 35. โลกใหม่หมายถึงทวีปใด
  1.  เอเชีย
  2. อเมริกาใต้
  3. อเมริกาเหนือ
  4. ออสเตรเลีย
 36. ชนพื้นเมืองอเมริกาเหนืออพยพมาจากไซบีเรียมาจากใด
  1. เอเชีย
  2. ยูเรเซีย
  3. แอฟริกา
  4. ออสเตรเลีย
 37. ข้อใดกล่าวถึงอารยธรรมของอเมริกาเหนือไม่ถูกต้อง
  1.  แอซเทก
  2. มายา
  3. อินคา
  4.  เมารี
 38. ชาวยุโรปพวกแรกที่เดินทางมาถึงทวีปอเมริกาเหนือก่อนคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส คือใคร
  1.   เมารี
  2. ไวกิ้ง
  3.  อินเดียน
  4. อะบอริจิน
 39. ดินแดนแห่งแรกที่ชาวยุโรปค้นพบคือ
  1. เกาะบาฮามาส
  2. นิวฟันด์แลนด์
  3.  เกาะฮิลปันโญลา
  4. เกาะซานซันวาดอ
 40. ในระยะแรกที่ชาวยุโรปเข้ามาในอเมริกาเหนือเพื่อจุดมุ่งหมายอะไร
  1.  เพื่อหาแรงงาน
  2.  เพื่อสำรวจและค้าขาย
  3. เพื่อแสวงหาอาณานิคม
  4. เพื่อเผยแผ่ศาสนาคริสต์
 41.  พวกแรกที่เข้ามายึดดินแดนในอเมริกาเหนือด้วยการเข่นฆ่าชาวพื้นเมืองเป็นจำนวนมากคือ
  1. สเปน
  2. อังกฤษ
  3. ฝรั่งเศส
  4. โปรตุเกส
 42. ประเทศที่ให้สิทธิอาณานิคมปกครองตัวเองส่งต่อการหล่อหลอมลักษณะบุคลิกให้ต่างไปจากบรรพบุรุษคือ
  1.  สเปน
  2. อังกฤษ
  3. ฝรั่งเศส
  4. โปรตุเกส
 43.  เหตุใดจึงกล่าวว่าวันที่ 4 กรกฏาคม เป็นวันชาติอเมริกา
  1. มีการปฏิวัติอเมริกัน
  2. มีการรวมประเทศได้สำเร็จ
  3. ชาวอเมริกันประกาศเอกราช
  4. ขับไล่อังกฤษออกจากประเทศได้สำเร็จ
 44. สหรัฐอเมริกาสถาปนาระบอบการปกครองแบบใด
  1.  รัฐเดี่ยว
  2. สหพันธ์รัฐ
  3. สหพันธ์สาธารณรัฐ
  4. สมบูรณาญาสิทธิราช
 45.  ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาคือใคร
  1. ยอร์จ วอชิงตัน
  2. อับราฮัม ลินคอร์น
  3. โทมัส เจฟเฟอร์สัน
  4. แฟรงคลิน รุสเวลต์
 46. ข้อใดกล่าวถึงการซื้อดินแดนของอเมริกาไม่ถูกต้อง
  1.  ฟลอริดา-สเปน
  2. อลาสกา-รัสเซีย
  3. แคลิฟอเนีย-เม็กซิโก
  4. หลุยเซียนา-ฝรั่งเศส
 47. สาระสำคัญของหลักการมอนโรคือข้อใด
  1. การขยายดินแดนไปทางตะวันตกมากขึ้น
  2. ต่อต้านการขยายดินแดนของสหภาพโซเวียต
  3. ต่อต้านการขยายดินแดนของยุโรปในอเมริกา
  4.  ถูกทุกข้อ
 48.  ความขัดแย้งสำคัญของสงครามกลางเมืองคือข้อใด
  1. ทาส
  2. น้ำมัน
  3. ศาสนา
  4. แรงงาน
 49. ข้อใดกล่าวถึงสงครามกลางเมืองไม่ถูกต้อง
  1. รัฐบาลเลิกทาสได้รับการสนับสนุนจากรัฐเหนือ
  2. สงครามยุติลงเพราะความพ่ายแพ้ของรัฐเหนือ
  3. รัฐทางใต้ลาออกจากสมาชิกของรัฐบาลกลาง
  4. การนำแรงงานทาสจากแอฟริกามาทำงาน
 50. ประชากรเลือดผสมส่วนใหญ่ของอเมริกาคือพวกใด
  1. แซมโบ
  2. เมสติโซ
  3. มูแลตโตง
  4. อินเดียน
 51. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการอพยพบุกเบิกดินแดนตะวันตก
  1.  มีการต่อสู้กับชาวอินเดียนชาวพื้นเมืองเดิม
  2. รัฐบาลปรับปรุงกฎหมายที่ดินเพื่อให้คนอาศัย
  3. สนับสนุนให้เอกชนสร้างทางรถไฟข้ามทวีป
  4. ชาวผิวขาวถูกบังคับให้ไปอยู่เขตป่าสงวน
 52. การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 ส่งผลต่ออเมริกาอย่างไร
  1. อเมริกาหันไปเข้าข้างฝ่ายอักษะ
  2. อเมริการ่วมจัดตั้งสนธิสัญญาแวร์ซายด์
  3. อเมริกากลายเป็นมหาอำนาจทางทหารเท่านั้น
  4.  อเมริกาดำเนินบทบาทของตนอย่างเป็นเอกเทศ
 53. อเมริกาเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2 เพราะเหตุใด
  1. รัสเซียเข้าร่วมกับญี่ปุ่น
  2. อเมริกาต้องการความเป็นใหญ่
  3. อังกฤษขอความร่วมมือจากอเมริกา
  4. ญี่ปุ่นบุกโจมตีฐานทัพเรือเพิร์ลฮาเบอร์
 54. ญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามหลังเหตุการณ์ใด
  1. กองทัพอเมริการุกคืบไปถึงจีน
  2. ญี่ปุ่นพ่ายแพ้การรบที่เกาะมิดเวย์
  3. อเมริกายึดเกาะกวมและเกาะเวกได้สำเร็จ
  4. อเมริกาใช้ระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมา-นางาซากิ
 55. องค์การสหประชาชาติมีสำนักงานเลขาธิการที่ใด
  1. นิวยอร์ค
  2. วอชิงตันดีซี
  3. ฟิลาเดลเฟีย
  4. โคโลลาโด
 56. ผู้นำของฝ่ายคอมมิวนิสต์หมายถึงประเทศใด
  1. จีน
  2. คิวบา
  3. โซเวียต
  4.  เกาหลีเหนือ
 57. องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือมีวัตถุประสงค์
  1. ผลักดันการรวมตัวของยุโรป
  2. ขยายดินแดนในยุโรปตะวันออก
  3. ให้ความคุ้มครองพันธมิตรตะวันตก
  4.  เพื่อต่อต้านการคุกคามของคอมมิวนิสต์
 58. สงครามในข้อใดที่อเมริกาพ่ายแพ้เป็นครั้งแรก
  1. สงครามคิวบา
  2. สงครามเกาหลี
  3. สงครามเวียดนาม
  4.  สงครามอินโดจีน
 59. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับมาร์ตินลูเธอร์คิง
  1.  ผู้ตั้งนิกายลูเธอร์
  2. ผู้นำสังคมบริโภคนิยม
  3.  สิทธิเสรีภาพของคนผิวดำ
  4. ศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์
 60.  เหตุใดจึงกล่าวว่าอเมริกาเป็นสังคมบริโภคขนาดใหญ่
  1. อเมริกากลายเป็นประเทศมั่งคั่งสมบูรณ์
  2. พัฒนาการทางการตลาดเข้าถึงมวลชนได้เร็ว
  3. ชนชั้นกลางจับจ่ายใช้สอยสินค้าได้นานาชนิด
  4. ถูกทุกข้อ

17 Comments

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบประวัติศาสตร์::