:: แนวข้อสอบเข้า ม.4 ::

1.    จุดมุ่งหมายสูงสุดของทุกศาสนาคือข้อใด

ก.     การเกรงกลัวความชั่ว

ข.     การหลุดพ้นจากความชั่ว

ค.     การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

ง.      หลักการปฏิบัติที่นำไปสู่การทำความดี

2.   การยกตัวอย่างหลักธรรมของศาสนาในข้อใดที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องความอดทน

ก.      พระพุทธศาสนา-ขันติ

ข.      ศาสนาอิสลาม-การถือศีลอด

ค.      ศาสนาคริสต์-รักในเพื่อนมนุษย์

ง.       ศาสนาพราหมณ์-อย่าแสดงอาการโกรธต่อบุคคลที่โกรธ

3.    หลักคำสอนของพระเยซูตามบทบัญญัติ 10 ประการในเรื่องห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต สอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาข้อใด

ก.     เบญจศีลข้อ 1

ข.     เบญจศีลข้อ 2

ค.     เบญจศีลข้อ 3

ง.      เบญจศีลข้อ 4

4.   หลักธรรมใดที่ทำให้คนปฏิบัติต่อกันได้อย่างถูกต้องเพื่อความสงบสุขในสังคม

ก.     ทิศ 6

ข.     สังคหวัตถุ 4

ค.     พรหมวิหาร 4

ง.      ฆราวาสธรรม

5.   สิ่งต่างๆ ในโลกนี้มีเกิดแล้วค่อยๆ แปรสภาพและดับสลายไปตามกาลเวลาในที่สุด ข้อความนี้ตรงกับองค์ประกอบใดของไตรลักษณ์

ก.     อนิจจัง

ข.     ทุกขัง

ค.     อนัตตา

ง.      สัมมาทิฏฐิ

6.   คำว่า “เพื่อนบ้าน” ในหลักคำสอนของพระเยซูที่ว่า “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง” หมายถึงข้อใด

ก.     ชาวยิว

ข.     ชาวคริสต์

ค.     ชาวคริสต์และชาวยิว

ง.      มวลมนุษย์ทุกคน

7.   ศาสนาอิสลามมีลักษณะแตกต่างจากศาสนาอื่นๆ ในเรื่องใด

ก.     ศรัทธาวันสิ้นโลก

ข.     เคารพในพระเจ้าองค์เดียว

ค.     ความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างและผู้ลิขิตสรรพสิ่ง

ง.      การปฏิบัติศาสนกิจและการดำเนินชีวิตประจำวันไม่แยกจากกัน

8.  จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการทำละหมาดในศาสนาอิสลามคือข้อใด

ก.     เพื่อชำระจิตใจให้สะอาด

ข.     เพื่อให้พระเจ้าทรงโปรดปราน

ค.     เพื่อแสดงถึงความศรัทธาในศาสนา

ง.      เพื่อเมื่อตายแล้วจะได้ไปพบพระเจ้า

9.   การทำซะกาตของศาสนาอิสลามเปรียบเทียบได้กับข้อใด

ก.     การไถ่บาปของชาวคริสต์

ข.     การให้ทานของศาสนาพุทธ

ค.     การรักเพื่อนบ้านของชาวคริสต์

ง.      การถวายเครื่องสังเวยของชาวฮินดู

10.  ข้อใดเป็นผลของการกระทำความดีตามหลักความเชื่อของพระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม

ก.     การมีศีล

ข.     การไร้ตัวตน

ค.     การได้ขึ้นสวรรค์

ง.      การหลุดพ้นจากกิเลส

11.  อำนาจอธิปไตย หมายถึงข้อใด

ก.     อำนาจสูงสุดด้านการปกครองประเทศ

ข.     อำนาจสูงสุดด้านการศาล

ค.     อำนาจที่ประชาชนพึงมี

ง.      กฏหมายสูงสุดของประเทศ

12.   นักเรียนคิดว่าปัจจัยในข้อใดที่ทำให้การเมืองไทยพัฒนาไปได้ดีที่สุด

ก.     ประชาชนเข้าใจในปัญหาคอรัปชั่น

ข.     ประชาชนช่วยเจ้าหน้าที่ของรัฐจับคนทุจริต

ค.     ประชาชนไปใช้สิทธิ์ของตนเองทุกครั้งในการเลือกตั้ง

ง.      สื่อมวลชนนำเสนอแต่ข้อดีของรัฐบาล

13.  ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีโทษร้ายแรงที่สุดคือความผิดฐานใด

ก.     ความผิดฐานผลิตและมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทเฮโรฮีน

ข.     ความผิดฐานะมีไว้ในครอบครองและเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทเฮโรฮีน

ค.     ความผิดฐานผลิต นำเข้า หรือส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภทเฮโรฮีนหรือยาบ้าโดยมีไว้เพื่อจำหน่าย

ง.      ความผิดฐานจำหน่ายหรือมีไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทยาบ้า

14.  คนที่ติดยาเสพติดมักจะเสียอนาคตเพราะเหตุใด

ก.     เสียชื่อเสียง

ข.     เสียทรัพย์สิน

ค.     ก่อให้เกิดอาชญากรรม

ง.      สุขภาพกายและสุขภาพจิตเสื่อมโทรม

15.  ถ้าผู้ทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามีอายุยังไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ตามกฏหมายจะต้องขึ้นศาลใด

ก.     ศาลผู้เยาว์

ข.     ศาลแขวง

ค.     ศาลจังหวัด

ง.      ศาลเยาวชนและครอบครัว

16.  การขูด กะเทาะ ขีด เขียน พ่นสี บริเวณกำแพงที่ติดถนนหรือสถานที่สาธารณะมีโทษอย่างไร

ก.     ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ข.     ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ค.     ปรับไม่เกิน 13,000 บาท

ง.      ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

17.  นางสาไม่พอใจนายจ้างที่ดุด่าจึงแอบถอดกลอนหน้าต่างบ้านทุกคืน วันหนึ่งนายจอมปีนหน้าต่างเข้าไปลักทรัพย์ของนายจ้าง นางสา มีความผิดฐานใด

ก.     ผิดฐานเจตนา

ข.     ผิดฐานตัวการ

ค.     ผิดฐานผู้สนับสนุน

ง.      ผิดฐานให้ความร่วมมือ

18.  ข้อใดคือลักษณะของจำเลย

ก.     บุคคลที่ไปเป็นพยานศาล

ข.     บุคคลซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด

ค.     บุคคลซึ่งตำรวจเชิญตัวไปสอบสวนข้อเท็จจริง

ง.      บุคคลซี่งถูกฟ้องยังศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระทำความผิด 

19.  เด็กชายสามารถอายุ 6 ปี 5 เดือน ได้เข้าไปขโมยของในห้างสรรพสินค้า ตามกฏหมายอาญาเด็กชายสามารถ มีความผิดหรือไม่อย่างไร

ก.     ไม่ผิด เพราะอายุต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์

ข.     ผิด แต่ไม่ต้องรับโทษ

ค.     ผิด ไม่ต้องรับโทษ แต่ต้องถูกควบคุมความประพฤติในสถานอบรม

ง.      ผิด กฎหมายต้องพิจารณาบทลงโทษเพียงหนึ่งในสี่

20.  ข้อใดไม่ใช่กฎหมายมหาชน

ก.     กฏหมายรัฐธรรมนูญ

ข.     กฎหมายปกครอง

ค.     กฎหมายอาญา

ง.      กฎหมายแพ่ง

21. ในอดีตมีการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่ทำให้ทวีปต่างๆ เคลื่อนตัวแยกออกจากกันเป็น 7 ทวีป ในปัจจุบัน เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าอย่างไร

ก.     ทวีปเลื่อน

ข.     การโก่งตัวของเปลือกโลก

ค.     การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก

ง.      การแตกตัวของเปลือกโลก

22.  แกรนด์แคนยอน เป็นลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระทำของสิ่งใด

ก.     ลม

ข.     กระแสน้ำ

ค.     ธารน้ำแข็ง

ง.      ภูเขาไฟระเบิด

23.  ป่าดงดิบเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาใต้อยู่บริเวณใด

ก.     ที่ราบสูงบราซิล

ข.     เทือกเขาแอนดีส

ค.     ที่ราบลุ่มแม่น้ำอเมซอน

ง.      ที่ราบลุ่มแม่น้ำโอริโนโค

24.  หน่วยงานใดของสหประชาชาติมีหน้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อมของโลก

ก.     UNEP

ข.     UNIDO

ค.     UNICEF

ง.      UNESCO

25. คลื่นสินามิ เกิดจากสาเหตุใด

ก.     เกิดจากภัยแล้ง

ข.     พายุหมุนพัดผ่านบริเวณชายฝั่ง

ค.     แผ่นดินไหวใต้ท้องมหาสมุทร

ง.      การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำในมหาสมุทร

26. ภาวะเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุทำให้โลกร้อนเกิดจากสาเหตุใด

ก.     การใช้สาร CFCs ในโรงงานอุตสาหกรรม

ข.     รังสีอัตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์

ค.     ธารน้ำแข็งขั้วโลกละลาย

ง.      ก๊าซเรือนกระจก

27. ข้อใดเป็นสาเหตุขั้นพื้นฐานของปัญหาวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน

ก.     การใช้เทคโนโลยีอย่างไม่เหมาะสม

ข.     การขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว

ค.     การเพิ่มจำนวนประชากรโลกอย่างรวดเร็ว

ง.      การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างไม่มีขอบเขต

28. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ต่างๆในโลกมากที่สุดคือข้อใด

ก.     ที่ตั้งละติจูด

ข.     ความใกล้ไกลทะเล

ค.     ทิศทางของลมประจำ

ง.      การวางตัวของเทือกเขา

29.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเคิปเปินที่เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาแบ่งพื้นที่เขตภูมิอากาศของโลก

ก.     ปริมาณน้ำฝน

ข.     อุณหภูมิของอากาศ

ค.     พืชพรรณธรรมชาติ

ง.      กระแสน้ำในมหาสมุทร

30. ลักษณะภูมิอากาศที่พบในพื้นที่ส่วนใหญ่ของคาบสมุทรอินโดจีนและประเทศไทยคือข้อใด

ก.     ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น

ข.     ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน

ค.     ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา

ง.      ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นภาคพื้นสมุทร

31.  ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชาวยุโรปตื่นตัวในการเดินทางไปสำรวจดินแดนใหม่ๆ เพราะมุ่งหวังสิ่งใด

ก.     เพื่อพิสูจน์ว่าโลกกลม

ข.     เพื่อแสวงหาความมั่งคั่ง

ค.     เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ๆ

ง.      เพื่อเผยแพร่วัฒนาธรรมตะวันตก

32. ข้อใดเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์

ก.     ความเชื่อมั่นในสติปัญญาและความมีเหตุมีผล

ข.    ความเชื่อมั่นในหลักคำสอนของศาสนา

ค.     ความเชื่อมั่นในคุณความดีของมนุษย์

ง.      ความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์

33.   การปฏิวัติอุตสาหกรรมหมายถึงอะไร

ก.     การผลิตเพื่อการส่งออก

ข.     ผู้ใช้แรงงานทำงานตามความถนัด

ค.     การนำเครื่องจักรเข้ามาใช้การผลิตแทนแรงงานคน

ง.      การเปิดโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

34.   ดินแดนโลกใหม่ที่คริสโตเฟอร์ โคลัมบัสค้นพบถูกตั้งชื่อว่าอเมริกาเหนือเพื่อเป็นเกียรติแก่นักสำรวจทางทะเลชาติใด

ก.     อเมริโก เวสปุชชี/อิตาลี

ข.     คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส/อิตาลี

ค.     วาสโกดากามา/โปรตุเกส

ง.      เฮนรี่ ฮัดสัน/อังกฤษ

35.  เพราะเหตุใดชาวผิวขาวจึงเรียกทวีปแอฟริกากว่าทวีปมืด หรือกาฬทวีป

ก.     มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ยากแก่การบุกเบิกพัฒนา

ข.     มีการปฏิวัติรัฐประหารมากที่สุด

ค.     มีประชากรส่วนใหญ่เป็นคนผิวดำ

ง.      มีชนเผ่ามากและมีวัฒนธรรมล้าหลัง

36. ตำแหน่งสมุหนายกในสมัยธนบุรีเปรียบได้กับตำแหน่งในข้อใดในปัจจุบัน

ก.     องคมนตรี

ข.     นายกรัฐมนตรี

ค.     ประธานรัฐสภา

ง.      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

37.  สาเหตุใดที่ทำให้ไทยต้องปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 5

ก.     ภัยจากการรุกรานของมหาอำนาจตะวันตก

ข.     การสะสมอำนาจของขุนนางผู้ใหญ่

ค.     การเสด็จประพาสต้นตามหัวเมืองต่างๆ

ง.      การเสด็จประพาสทวีปยุโรป

38.   พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเตรียมวางพื้นฐานให้ประชาชนเข้าใจและมีส่วนรวมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยวิธีใด

ก.     การขยายการศึกษาภาคบังคับทั่วประเทศ

ข.     การเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ค.     การให้เสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล

ง.      การเตรียมการจัดการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล

39. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ก.     มีการทำรัฐประหารยึดอำนาจบ่อยครั้ง

ข.     มีรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย

ค.     นักการเมืองขาดความรู้ความสามารถ

ง.      ประชาชนไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งน้อย

40. ผู้นำคนใดที่เปลี่ยนแปลงนโยบายการปราบปราบคอมมิวนิสต์ด้วยกำลังทหารเป็นการพัฒนาประชาชนในชนบทให้มีชีวิตดีขึ้น

ก.     ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช

ข.     ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ค.     พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ง.      พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์

41.  ปัญหาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานคือเรื่องอะไร

ก.     การผลิตอะไร ผลิตอย่างไร และผลิตเพื่อใคร

ข.     การบริโภคที่ถูกสุขลักษณะเป็นอย่างไร

ค.     การแลกเปลี่ยนทำอย่างไรจึงจะไม่ขาดทุน

ง.      การตัดสินใจลงทุนควรใช้ทุนเท่าไร

42.  ความรู้จากการศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาคเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมใดมากที่สุด

ก.     การตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจการค้า

ข.     การกำหนดค่าใช้จ่ายของสมาชิกในครอบครัว

ค.     การกำหนดนโยบายการค้าระหว่างประเทศ

ง.      การลงทุนเปิดร้านเสริมความงามให้ญาติพี่น้อง

43.  ในอนาคตระบบเศรษฐกิจของไทยจะเป็นอย่างไร

ก.     ระบบทุนนิยมเสรี

ข.     ระบบทุนนิยมบังคับ

ค.     ระบบผสมมีแนวโน้มไปทางเผด็จการ

ง.      ระบบเศรษฐกิจแบบผสมมีแนวโน้นไปทางทุนนิยม

44.  ในตลาดที่มีการผลิตสินค้าโดยมีหลายบริษัทที่ผลิตและหลายยี่ห้อ ซึ่งขายในราคาไม่เท่ากัน และมีการโฆษณาสินค้ามากนั้น ตลาดดังกล่าวเป็นตลาดแบบใด

ก.     ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

ข.     ตลาดแข่งขันสมบูรณ์

ค.     ตลาดที่มีผู้ซื้อจำนวนน้อย

ง.      ตลาดที่มีผู้ขายจำนวนน้อย

45. ประเทศใดมิได้อยู่ในกลุ่มเขตการค้าเสรีอาเซียน

ก.     อินเดีย

ข.     บรูไน

ค.     เวียดนาม

ง.      ลาว

46. ข้อใดคือองค์การเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ก.     WTO

ข.     AFTA

ค.     ASEAN

ง.      APEC

47.  หลักการสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงคือข้อใด

ก.     มีเหตุผล

ข.     มีคุณธรรม

ค.     มีความรู้

ง.      รู้จักพอประมาณ

48.  ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับความพอเพียงเมื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

ก.     ฝึกการพึ่งตนเอง

ข.     มีความซื่อสัตย์สุจริต

ค.     ใฝ่ศึกษาหาความรู้

ง.      รู้จักประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย

49. การที่ข้าวโพดและกุ้งแช่แข็งของไทยถูกสหภาพยุโรปส่งกลับ ไม่อนุญาตให้นำเข้า เป็นมาตรการกีดกันทางการค้าวิธีใด

ก.     ตั้งกำแพงภาษีให้สูง

ข.     การจำกัดปริมาณการนำเข้า

ค.     การกำหนดมาตรฐานสินค้าให้สูงขึ้น

ง.      การกำหนดขั้นตอนการนำเข้าให้ยุ่งยาก

50.  ข้อใดเป็นปัญหาของการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน

ก.     สินค้าเข้ามีราคาแพง

ข.     การกีดกันทางการค้า

ค.     การผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน

ง.      การจัดตั้งกลุ่มเศรษฐกิจการค้า

Advertisements

1 Comment

Filed under :: แนวข้อสอบเข้า ม.4 ::

One response to “:: แนวข้อสอบเข้า ม.4 ::

  1. I-da

    คล้ายกับรับตรงมอ.เลยค่ะ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s