:: ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ/ใต้ ::

1) พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมของยุโรปแบ่งได้เป็นกี่ยุค

 1. ยุคโบราณ ยุคคลาสิก ยุคกลาง ยุคสมัยใหม่
 2. ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคคลาสิก ยุคสมัยใหม่
 3. ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคสมัยใหม่ ยุคปัจจุบัน
 4. ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคคลาสิก ยุคปัจจุบัน

2) อารยธรรมที่เกี่ยวข้องกับยุคคลาสิกคืออารยธรรมใด

 1. อารยธรรมโครินธ์
 2. อารยธรรมเอเธนส์
 3. อารยธรรมสปาร์ตา
 4. อารยธรรมกรีก -โรมัน

3) ดินแดนในอารยธรรมกรีกโบราณประกอบด้วยอะไร

 1. Nations
 2. City-States
 3. Provinces
 4. Territories

4) นครรัฐที่มีอำนาจมากที่สุดของกรีกได้แก่นครรัฐใด

 1. เอเธนส์
 2. โครินธ์
 3. ซีแรคิวส์
 4. สปาร์ตา

5) นครรัฐเอเธนส์เป็นดินแดนแห่งแรกของโลกที่มีการปกครองในระบอบใด

 1. เผด็จการ
 2. คอมมิวนิสต์
 3. ประชาธิปไตย
 4. สมบูรณาญาสิทธิราช

6) นักประพันธ์สำคัญที่มีชื่อเสียงของกรีกได้แก่

 1. อีเลียด
 2. โอดีสซี
 3. โสกราตีส
 4. มหากวีโฮเมอร์

7) รากฐานสำคัญของกฎหมายที่ใช้ในทวีปยุโรปมาจากกฎหมายใด

 1. กฏหมายธรรมศาสตร์โบราณ
 2. กฏหมายสิบสองโต๊ะ
 3. กฏหมายจัสติเนียน
 4. กฎหมายโรมัน

8) สถาปัตยกรรมที่บ่งบอกถึงความก้าวหน้าด้านวิศวกรรมคืออะไร

 1. โคลอสเซียม
 2. มหาวิหาร
 3. บาซิลลีกา
 4. เทวสถานกรีก

9) สาเหตุสำคัญที่ทำให้คริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกได้เผยแผ่ไปทั่วยุโรปเพราะเหตุใด

 1. จักรพรรดิโรมันยอมรับคริสต์ศาสนาเป็นศาสนประจำชาติ
 2. คริสต์ศาสนาได้รับการยอมรับจากประชาชนส่วนใหญ่ของยุโรป
 3. อิทธิพลการเผยแผ่คริสต์ศาสนาของหมอสอนศาสนา
 4. คริสต์ศาสนามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของชาวยุโรป

10) ยุโรปสมัยกลางเริ่มต้นเมื่อใด

 1. การแยกจักรวรรดิโรมัน
 2. อาณาจักรโรมันตะวันตกล่มสลาย
 3. อาณาจักรโรมันตะวันออกล่มสลาย
 4. อาณาจักรโรมันได้รับการฟื้นฟูใหม่

11) ลักษณะสำคัญของระบอบศักดินาสวามิภักดิ์คือข้อใด

 1. ประชาชนไม่ต้องผูกพันติดกับที่ดิน
 2. การกระจายอำนาจลดหลั่นลงเป็นชนชั้น
 3.  การรวมอำนาจการปกครองอยู่ที่เมืองหลวง
 4. การให้อำนาจประชาชนปกครองดูแลกันเอง

12) เขตที่ดินภายใต้ปกครองของขุนนางที่เป็นนายของตนเรียกว่าอะไร

 1. ลอร์ด
 2. สลาฟ
 3. แมนเนอร์
 4. ทาสติดที่ดิน

13) ความมุ่งหมายของฝ่ายที่นับถือศาสนาคริสต์ในช่วงสงครามครูเสดคือข้อใด

 1. เผยแผ่ศาสนาคริสต์ให้กว้างขวาง
 2. ยึดกรุงเยรูซาเล็มคืนจากผู้นับถือศาสนาอิสลาม
 3. ต่อต้านการขยายอำนาจของมุสลิมเซลจุกเติร์ก
 4. ทำสงครามเพื่อช่วยเหลือจากพวกโรมันตะวันตก

14) ชาวยุโรปผู้เดินทางตามเส้นทางสายไหมไปกับกองคาราวานจนถึงประเทศจีนคือใคร

 1. มาโคโบโล
 2. วาสโกดากามา
 3. คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
 4. เฟอร์ดินาน เมกเจลแลนด์

15) การที่โลกตะวันตกติดต่อกับโลกตะวันออกหลังสงครามครูเสดส่งผลอย่างไร

 1.  การค้าตะวันออกและตะวันตกกว้างขวาง
 2.  เกิดการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการในยุโรป
 3.  ศิลปวิทยากรกรีกโบราณที่ไปอยู่กับมุสลิมกลับมายังยุโรป
 4. ถูกทุกข้อ

16) ภัยร้ายแรงที่นำไปสู่ความเสื่อมถอยในสมัยกลางคือ

 1. สงคราม
 2. ทุกขภิกภัย
 3. โรคระบาด
 4. ภัยธรรมชาติ

17) ยุโรปสมัยกลางได้ชื่อว่าเป็นยุคแห่งศรัทธาเพราะ

 1. มีงานประพันธ์เกี่ยวกับศาสนา
 2. มีงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะเกี่ยวกับศาสนา
 3. มีงานสร้างสรรค์ด้านสถาปัตยกรรมศาสนา
 4. ถูกทุกข้อ

18) ภาพจิตรกรรมโมนาลิซา เป็นผลงานของใคร

 1.  แวนโก๊ะ
 2. ดียโก เบลัซเกซ
 3.  ปีเตอร์ พอล รูเบนส์
 4. เลโอนาร์โด ดาวินซี

19) แนวความคิดของแมคคิเวลลีมีอิทธิพลต่อการปกครองระบอบใด

 1. เผด็จการ
 2. ประชาธิปไตย
 3. สมบูรณาญาสิทธิราช
 4. คอมมิวนิสต์

20) ลักษณะเด่นของการเมืองแบบอำนาจคือ

 1.  มุ่งแต่ชัยชนะเท่านั้น
 2. เต็มไปด้วยการแข่งขัน
 3.  ไม่คำนึงถึงความถูกต้อง
 4. ถูกทุกข้อ

21) ยุโรปช่วงปลายยุคกลางเป็นยุคสมัยแห่งการค้นพบสำคัญคือการค้นพบทวีปอะไร
ใช้ตัวเลือกตอบคำถามข้อ 22-25

 1. วาสโกดา กามา
 2. อเมริโก เวสปุซซ
 3.  คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
 4. เฟอร์ดินาน แมกเจลแลนด์

22) ผู้คนพบทวีปอเมริกา
23) ผู้เดินทางรอบโลกได้สำเร็จ
24) ทวีปอเมริกาตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติ์แก่
25) ผู้เดินเรืออ้อมแหลมกู๊ดโฮปของทวีปแอฟริกาได้สำเร็จ
26) ผู้ตั้งนิกายใหม่ Church of England คือใคร

 1. จอห์น คาลวิน
 2.  มาร์ติน ลูเธอร์
 3. พระเจ้าเฮนรี่ที่ 8
 4. พระนางวิกตอเรีย

27) การปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศใด

 1.  สเปน
 2. อังกฤษ
 3.  ฝรั่งเศส
 4. โปรตุเกส

28) ข้อใดกล่าวถึงสงครามเย็นไม่ถูกต้อง

 1. โซเวียตต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์
 2. อุดมการณ์ทางการเมืองแตกต่างกัน
 3. เป็นความขัดแย้งระหว่างอเมริกาและโซเวียต
 4. อเมริกาพยายามขยายอำนาจในยุโรปตะวันตก

29) มหาอำนาจที่เข้มแข้งที่สุดในช่วงสงครามเย็นคือ

 1. อังกฤษและฝรั่งเศส
 2. จีนและสหภาพโซเวียต
 3. สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ
 4.  สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต

30) หลักการทรูแมนตรงกับข้อใด

 1. สกัดกั้นอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา
 2. สกัดกั้นอิทธิพลของยุโรปตะวันตก
 3. สกัดกั้นการขยายอำนาจของฝ่ายคอมมิวนิสต์
 4. สกั้ดกั้นการขยายอำนาจของฝ่ายประชาธิปไตย

31) ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายตะวันตกและตะวันออกตึงเครียดมากขึ้นหลังจากเหตุการณ์ใด

 1. สหรัฐอเมริกาตั้งองค์การนาโต
 2.  เยอรมันถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเทศ
 3. โซเวียตถูกแบ่งออกเป็น 15 ประเทศ
 4. สหภาพโซเวียตตั้งองค์การวอร์ซอร์

32) แผนการชูมานเกี่ยวข้องกับทรัพยากรใด

 1. ถ่านหิน เหล็ก
 2. น้ำมัน ถ่านหิน
 3. เหล็ก ก๊าซธรรมชาติ
 4. ถ่านหิน พลังงานไฟฟ้า

33) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าที่สุดของยุโรปคือข้อใด

 1. ประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้าของยุโรป
 2.  เขตการค้าเสรียุโรป
 3. ประชาคมยุโรป
 4. สหภาพยุโรป

34) ทวีปอเมริกาเหนือเป็นที่ตั้งของประเทศอุตสาหกรรมสำคัญของโลกคือ

 1. เม็กซิโก
 2. แคนาดา
 3.  สหรัฐอเมริกา
 4.  ข้อ ก และ ข ถูก

35) โลกใหม่หมายถึงทวีปใด

 1. เอเชีย
 2. อเมริกาใต้
 3. อเมริกาเหนือ
 4. ออสเตรเลีย

36) ชนพื้นเมืองอเมริกาเหนืออพยพมาจากไซบีเรียมาจากใด

 1. เอเชีย
 2. ยูเรเซีย
 3. แอฟริกา
 4.  ออสเตรเลีย

37) ข้อใดกล่าวถึงอารยธรรมของอเมริกาเหนือไม่ถูกต้อง

 1. แอซเทก
 2. มายา
 3. อินคา
 4. เมารี

38) ชาวยุโรปพวกแรกที่เดินทางมาถึงทวีปอเมริกาเหนือก่อนคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส คือใคร

 1. เมารี
 2. ไวกิ้ง
 3. อินเดียน
 4. อะบอริจิน

39) ดินแดนแห่งแรกที่ชาวยุโรปค้นพบคือ

 1. เกาะบาฮามาส
 2. นิวฟันด์แลนด์
 3. เกาะฮิลปันโญลา
 4.  เกาะซานซันวาดอร์

40) ในระยะแรกที่ชาวยุโรปเข้ามาในอเมริกาเหนือเพื่อจุดมุ่งหมายอะไร

 1. เพื่อหาแรงงาน
 2.  เพื่อสำรวจและค้าขาย
 3.  เพื่อแสวงหาอาณานิคม
 4.  เพื่อเผยแผ่ศาสนาคริสต์

41) พวกแรกที่เข้ามายึดดินแดนในอเมริกาเหนือด้วยการเข่นฆ่าชาวพื้นเมืองเป็นจำนวนมากคือ

 1.  สเปน
 2. อังกฤษ
 3. ฝรั่งเศส
 4. โปรตุเกส

42) ประเทศที่ให้สิทธิอาณานิคมปกครองตัวเองส่งต่อการหล่อหลอมลักษณะบุคลิกให้ต่างไปจากบรรพบุรุษคือ

 1. สเปน
 2.  อังกฤษ
 3. ฝรั่งเศส
 4. โปรตุเกส

43) เหตุใดจึงกล่าวว่าวันที่ 4 กรกฏาคม เป็นวันชาติอเมริกา

 1. มีการปฏิวัติอเมริกัน
 2. มีการรวมประเทศได้สำเร็จ
 3. ชาวอเมริกันประกาศเอกราช
 4. ขับไล่อังกฤษออกจากประเทศได้สำเร็

44) สหรัฐอเมริกาสถาปนาระบอบการปกครองแบบใด

 1. รัฐเดี่ยว
 2. สหพันธ์รัฐ
 3.  สหพันธ์สาธารณรัฐ
 4.  สมบูรณาญาสิทธิราช

45) ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาคือใคร

 1. ยอร์จ วอชิงตัน
 2.  อับราฮัม ลินคอร์น
 3. โทมัส เจฟเฟอร์สัน
 4.  แฟรงคลิน รุสเวลต์

46) ข้อใดกล่าวถึงการซื้อดินแดนของอเมริกาไม่ถูกต้อง

 1. ฟลอริดา-สเปน
 2. อลาสกา-รัสเซีย
 3. แคลิฟอเนีย-เม็กซิโก
 4. หลุยเซียนา-ฝรั่งเศส

47) สาระสำคัญของหลักการมอนโรคือข้อใด

 1. การขยายดินแดนไปทางตะวันตกมากขึ้น
 2. ต่อต้านการขยายดินแดนของสหภาพโซเวียต
 3. ต่อต้านการขยายดินแดนของยุโรปในอเมริกา
 4. ถูกทุกข้อ

48) ความขัดแย้งสำคัญของสงครามกลางเมืองคือข้อใด

 1. ทาส
 2. น้ำมัน
 3. ศาสนา
 4. แรงงาน

49) ข้อใดกล่าวถึงสงครามกลางเมืองไม่ถูกต้อง

 1. รัฐบาลเลิกทาสได้รับการสนับสนุนจากรัฐเหนือ
 2. สงครามยุติลงเพราะความพ่ายแพ้ของรัฐเหนือ
 3. รัฐทางใต้ลาออกจากสมาชิกของรัฐบาลกลาง
 4. การนำแรงงานทาสจากแอฟริกามาทำงาน

50) ประชากรเลือดผสมส่วนใหญ่ของอเมริกาคือพวกใด

 1. แซมโบ
 2. เมสติโซ
 3.  มูแลตโต
 4. อินเดียน

51) ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการอพยพบุกเบิกดินแดนตะวันตก

 1. มีการต่อสู้กับชาวอินเดียนชาวพื้นเมืองเดิม
 2. รัฐบาลปรับปรุงกฎหมายที่ดินเพื่อให้คนอาศัย
 3. สนับสนุนให้เอกชนสร้างทางรถไฟข้ามทวีป
 4. ชาวผิวขาวถูกบังคับให้ไปอยู่เขตป่าสงวน

52) การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 ส่งผลต่ออเมริกาอย่างไร

 1. อเมริกาหันไปเข้าข้างฝ่ายอักษะ
 2. อเมริการ่วมจัดตั้งสนธิสัญญาแวร์ซายด์
 3. อเมริกากลายเป็นมหาอำนาจทางทหารเท่านั้น
 4. อเมริกาดำเนินบทบาทของตนอย่างเป็นเอกเทศ

53) อเมริกาเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2 เพราะเหตุใด

 1. รัสเซียเข้าร่วมกับญี่ปุ่น
 2. อเมริกาต้องการความเป็นใหญ่
 3. อังกฤษขอความร่วมมือจากอเมริกา
 4. ญี่ปุ่นบุกโจมตีฐานทัพเรือเพิร์ลฮาเบอร์

54) ญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามหลังเหตุการณ์ใด

 1. กองทัพอเมริการุกคืบไปถึงจีน
 2.  ญี่ปุ่นพ่ายแพ้การรบที่เกาะมิดเวย์
 3. อเมริกายึดเกาะกวมและเกาะเวกได้สำเร็จ
 4. อเมริกาใช้ระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมา-นางาซากิ

55) องค์การสหประชาชาติมีสำนักงานเลขาธิการที่ใด

 1. นิวยอร์ค
 2. วอชิงตันดีซี
 3. ฟิลาเดลเฟีย
 4. โคโลลาโด

56) ผู้นำของฝ่ายคอมมิวนิสต์หมายถึงประเทศใด

 1. จีน
 2. คิวบา
 3. โซเวียต
 4. เกาหลีเหนือ

57) องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือมีวัตถุประสงค์

 1. ผลักดันการรวมตัวของยุโรป
 2. ขยายดินแดนในยุโรปตะวันออก
 3. ให้ความคุ้มครองพันธมิตรตะวันตก
 4. เพื่อต่อต้านการคุกคามของคอมมิวนิสต์

58) สงครามในข้อใดที่อเมริกาพ่ายแพ้เป็นครั้งแรก

 1. สงครามคิวบา
 2. สงครามเกาหลี
 3. สงครามเวียดนาม
 4. สงครามอินโดจีน

59) มาร์ติน ลูเธอร์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องใด

 1. ผู้ตั้งนิกายลูเธอร์
 2. ผู้นำสังคมบริโภคนิยม
 3. สิทธิเสรีภาพของคนผิวดำ
 4. ศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์

60) เหตุใดจึงกล่าวว่าอเมริกาเป็นสังคมบริโภคขนาดใหญ่

 1. อเมริกากลายเป็นประเทศมั่งคั่งสมบูรณ์
 2. พัฒนาการทางการตลาดเข้าถึงมวลชนได้เร็ว
 3. ชนชั้นกลางจับจ่ายใช้สอยสินค้าได้นานาชนิด
 4. ถูกทุกข้อ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบประวัติศาสตร์::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s