Monthly Archives: March 2012

Protected: :: แนวข้อสอบเข้า ม.4 ::

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Advertisements

Enter your password to view comments.

Filed under :: แนวข้อสอบเข้า ม.4 ::

:: ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ/ใต้ ::

1) พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมของยุโรปแบ่งได้เป็นกี่ยุค

 1. ยุคโบราณ ยุคคลาสิก ยุคกลาง ยุคสมัยใหม่
 2. ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคคลาสิก ยุคสมัยใหม่
 3. ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคสมัยใหม่ ยุคปัจจุบัน
 4. ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคคลาสิก ยุคปัจจุบัน

2) อารยธรรมที่เกี่ยวข้องกับยุคคลาสิกคืออารยธรรมใด

 1. อารยธรรมโครินธ์
 2. อารยธรรมเอเธนส์
 3. อารยธรรมสปาร์ตา
 4. อารยธรรมกรีก -โรมัน

3) ดินแดนในอารยธรรมกรีกโบราณประกอบด้วยอะไร

 1. Nations
 2. City-States
 3. Provinces
 4. Territories

4) นครรัฐที่มีอำนาจมากที่สุดของกรีกได้แก่นครรัฐใด

 1. เอเธนส์
 2. โครินธ์
 3. ซีแรคิวส์
 4. สปาร์ตา

5) นครรัฐเอเธนส์เป็นดินแดนแห่งแรกของโลกที่มีการปกครองในระบอบใด

 1. เผด็จการ
 2. คอมมิวนิสต์
 3. ประชาธิปไตย
 4. สมบูรณาญาสิทธิราช

6) นักประพันธ์สำคัญที่มีชื่อเสียงของกรีกได้แก่

 1. อีเลียด
 2. โอดีสซี
 3. โสกราตีส
 4. มหากวีโฮเมอร์

7) รากฐานสำคัญของกฎหมายที่ใช้ในทวีปยุโรปมาจากกฎหมายใด

 1. กฏหมายธรรมศาสตร์โบราณ
 2. กฏหมายสิบสองโต๊ะ
 3. กฏหมายจัสติเนียน
 4. กฎหมายโรมัน

8) สถาปัตยกรรมที่บ่งบอกถึงความก้าวหน้าด้านวิศวกรรมคืออะไร

 1. โคลอสเซียม
 2. มหาวิหาร
 3. บาซิลลีกา
 4. เทวสถานกรีก

9) สาเหตุสำคัญที่ทำให้คริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกได้เผยแผ่ไปทั่วยุโรปเพราะเหตุใด

 1. จักรพรรดิโรมันยอมรับคริสต์ศาสนาเป็นศาสนประจำชาติ
 2. คริสต์ศาสนาได้รับการยอมรับจากประชาชนส่วนใหญ่ของยุโรป
 3. อิทธิพลการเผยแผ่คริสต์ศาสนาของหมอสอนศาสนา
 4. คริสต์ศาสนามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของชาวยุโรป

10) ยุโรปสมัยกลางเริ่มต้นเมื่อใด

 1. การแยกจักรวรรดิโรมัน
 2. อาณาจักรโรมันตะวันตกล่มสลาย
 3. อาณาจักรโรมันตะวันออกล่มสลาย
 4. อาณาจักรโรมันได้รับการฟื้นฟูใหม่

11) ลักษณะสำคัญของระบอบศักดินาสวามิภักดิ์คือข้อใด

 1. ประชาชนไม่ต้องผูกพันติดกับที่ดิน
 2. การกระจายอำนาจลดหลั่นลงเป็นชนชั้น
 3.  การรวมอำนาจการปกครองอยู่ที่เมืองหลวง
 4. การให้อำนาจประชาชนปกครองดูแลกันเอง

12) เขตที่ดินภายใต้ปกครองของขุนนางที่เป็นนายของตนเรียกว่าอะไร

 1. ลอร์ด
 2. สลาฟ
 3. แมนเนอร์
 4. ทาสติดที่ดิน

13) ความมุ่งหมายของฝ่ายที่นับถือศาสนาคริสต์ในช่วงสงครามครูเสดคือข้อใด

 1. เผยแผ่ศาสนาคริสต์ให้กว้างขวาง
 2. ยึดกรุงเยรูซาเล็มคืนจากผู้นับถือศาสนาอิสลาม
 3. ต่อต้านการขยายอำนาจของมุสลิมเซลจุกเติร์ก
 4. ทำสงครามเพื่อช่วยเหลือจากพวกโรมันตะวันตก

14) ชาวยุโรปผู้เดินทางตามเส้นทางสายไหมไปกับกองคาราวานจนถึงประเทศจีนคือใคร

 1. มาโคโบโล
 2. วาสโกดากามา
 3. คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
 4. เฟอร์ดินาน เมกเจลแลนด์

15) การที่โลกตะวันตกติดต่อกับโลกตะวันออกหลังสงครามครูเสดส่งผลอย่างไร

 1.  การค้าตะวันออกและตะวันตกกว้างขวาง
 2.  เกิดการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการในยุโรป
 3.  ศิลปวิทยากรกรีกโบราณที่ไปอยู่กับมุสลิมกลับมายังยุโรป
 4. ถูกทุกข้อ

16) ภัยร้ายแรงที่นำไปสู่ความเสื่อมถอยในสมัยกลางคือ

 1. สงคราม
 2. ทุกขภิกภัย
 3. โรคระบาด
 4. ภัยธรรมชาติ

17) ยุโรปสมัยกลางได้ชื่อว่าเป็นยุคแห่งศรัทธาเพราะ

 1. มีงานประพันธ์เกี่ยวกับศาสนา
 2. มีงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะเกี่ยวกับศาสนา
 3. มีงานสร้างสรรค์ด้านสถาปัตยกรรมศาสนา
 4. ถูกทุกข้อ

18) ภาพจิตรกรรมโมนาลิซา เป็นผลงานของใคร

 1.  แวนโก๊ะ
 2. ดียโก เบลัซเกซ
 3.  ปีเตอร์ พอล รูเบนส์
 4. เลโอนาร์โด ดาวินซี

19) แนวความคิดของแมคคิเวลลีมีอิทธิพลต่อการปกครองระบอบใด

 1. เผด็จการ
 2. ประชาธิปไตย
 3. สมบูรณาญาสิทธิราช
 4. คอมมิวนิสต์

20) ลักษณะเด่นของการเมืองแบบอำนาจคือ

 1.  มุ่งแต่ชัยชนะเท่านั้น
 2. เต็มไปด้วยการแข่งขัน
 3.  ไม่คำนึงถึงความถูกต้อง
 4. ถูกทุกข้อ

21) ยุโรปช่วงปลายยุคกลางเป็นยุคสมัยแห่งการค้นพบสำคัญคือการค้นพบทวีปอะไร
ใช้ตัวเลือกตอบคำถามข้อ 22-25

 1. วาสโกดา กามา
 2. อเมริโก เวสปุซซ
 3.  คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
 4. เฟอร์ดินาน แมกเจลแลนด์

22) ผู้คนพบทวีปอเมริกา
23) ผู้เดินทางรอบโลกได้สำเร็จ
24) ทวีปอเมริกาตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติ์แก่
25) ผู้เดินเรืออ้อมแหลมกู๊ดโฮปของทวีปแอฟริกาได้สำเร็จ
26) ผู้ตั้งนิกายใหม่ Church of England คือใคร

 1. จอห์น คาลวิน
 2.  มาร์ติน ลูเธอร์
 3. พระเจ้าเฮนรี่ที่ 8
 4. พระนางวิกตอเรีย

27) การปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศใด

 1.  สเปน
 2. อังกฤษ
 3.  ฝรั่งเศส
 4. โปรตุเกส

28) ข้อใดกล่าวถึงสงครามเย็นไม่ถูกต้อง

 1. โซเวียตต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์
 2. อุดมการณ์ทางการเมืองแตกต่างกัน
 3. เป็นความขัดแย้งระหว่างอเมริกาและโซเวียต
 4. อเมริกาพยายามขยายอำนาจในยุโรปตะวันตก

29) มหาอำนาจที่เข้มแข้งที่สุดในช่วงสงครามเย็นคือ

 1. อังกฤษและฝรั่งเศส
 2. จีนและสหภาพโซเวียต
 3. สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ
 4.  สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต

30) หลักการทรูแมนตรงกับข้อใด

 1. สกัดกั้นอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา
 2. สกัดกั้นอิทธิพลของยุโรปตะวันตก
 3. สกัดกั้นการขยายอำนาจของฝ่ายคอมมิวนิสต์
 4. สกั้ดกั้นการขยายอำนาจของฝ่ายประชาธิปไตย

31) ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายตะวันตกและตะวันออกตึงเครียดมากขึ้นหลังจากเหตุการณ์ใด

 1. สหรัฐอเมริกาตั้งองค์การนาโต
 2.  เยอรมันถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเทศ
 3. โซเวียตถูกแบ่งออกเป็น 15 ประเทศ
 4. สหภาพโซเวียตตั้งองค์การวอร์ซอร์

32) แผนการชูมานเกี่ยวข้องกับทรัพยากรใด

 1. ถ่านหิน เหล็ก
 2. น้ำมัน ถ่านหิน
 3. เหล็ก ก๊าซธรรมชาติ
 4. ถ่านหิน พลังงานไฟฟ้า

33) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าที่สุดของยุโรปคือข้อใด

 1. ประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้าของยุโรป
 2.  เขตการค้าเสรียุโรป
 3. ประชาคมยุโรป
 4. สหภาพยุโรป

34) ทวีปอเมริกาเหนือเป็นที่ตั้งของประเทศอุตสาหกรรมสำคัญของโลกคือ

 1. เม็กซิโก
 2. แคนาดา
 3.  สหรัฐอเมริกา
 4.  ข้อ ก และ ข ถูก

35) โลกใหม่หมายถึงทวีปใด

 1. เอเชีย
 2. อเมริกาใต้
 3. อเมริกาเหนือ
 4. ออสเตรเลีย

36) ชนพื้นเมืองอเมริกาเหนืออพยพมาจากไซบีเรียมาจากใด

 1. เอเชีย
 2. ยูเรเซีย
 3. แอฟริกา
 4.  ออสเตรเลีย

37) ข้อใดกล่าวถึงอารยธรรมของอเมริกาเหนือไม่ถูกต้อง

 1. แอซเทก
 2. มายา
 3. อินคา
 4. เมารี

38) ชาวยุโรปพวกแรกที่เดินทางมาถึงทวีปอเมริกาเหนือก่อนคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส คือใคร

 1. เมารี
 2. ไวกิ้ง
 3. อินเดียน
 4. อะบอริจิน

39) ดินแดนแห่งแรกที่ชาวยุโรปค้นพบคือ

 1. เกาะบาฮามาส
 2. นิวฟันด์แลนด์
 3. เกาะฮิลปันโญลา
 4.  เกาะซานซันวาดอร์

40) ในระยะแรกที่ชาวยุโรปเข้ามาในอเมริกาเหนือเพื่อจุดมุ่งหมายอะไร

 1. เพื่อหาแรงงาน
 2.  เพื่อสำรวจและค้าขาย
 3.  เพื่อแสวงหาอาณานิคม
 4.  เพื่อเผยแผ่ศาสนาคริสต์

41) พวกแรกที่เข้ามายึดดินแดนในอเมริกาเหนือด้วยการเข่นฆ่าชาวพื้นเมืองเป็นจำนวนมากคือ

 1.  สเปน
 2. อังกฤษ
 3. ฝรั่งเศส
 4. โปรตุเกส

42) ประเทศที่ให้สิทธิอาณานิคมปกครองตัวเองส่งต่อการหล่อหลอมลักษณะบุคลิกให้ต่างไปจากบรรพบุรุษคือ

 1. สเปน
 2.  อังกฤษ
 3. ฝรั่งเศส
 4. โปรตุเกส

43) เหตุใดจึงกล่าวว่าวันที่ 4 กรกฏาคม เป็นวันชาติอเมริกา

 1. มีการปฏิวัติอเมริกัน
 2. มีการรวมประเทศได้สำเร็จ
 3. ชาวอเมริกันประกาศเอกราช
 4. ขับไล่อังกฤษออกจากประเทศได้สำเร็

44) สหรัฐอเมริกาสถาปนาระบอบการปกครองแบบใด

 1. รัฐเดี่ยว
 2. สหพันธ์รัฐ
 3.  สหพันธ์สาธารณรัฐ
 4.  สมบูรณาญาสิทธิราช

45) ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาคือใคร

 1. ยอร์จ วอชิงตัน
 2.  อับราฮัม ลินคอร์น
 3. โทมัส เจฟเฟอร์สัน
 4.  แฟรงคลิน รุสเวลต์

46) ข้อใดกล่าวถึงการซื้อดินแดนของอเมริกาไม่ถูกต้อง

 1. ฟลอริดา-สเปน
 2. อลาสกา-รัสเซีย
 3. แคลิฟอเนีย-เม็กซิโก
 4. หลุยเซียนา-ฝรั่งเศส

47) สาระสำคัญของหลักการมอนโรคือข้อใด

 1. การขยายดินแดนไปทางตะวันตกมากขึ้น
 2. ต่อต้านการขยายดินแดนของสหภาพโซเวียต
 3. ต่อต้านการขยายดินแดนของยุโรปในอเมริกา
 4. ถูกทุกข้อ

48) ความขัดแย้งสำคัญของสงครามกลางเมืองคือข้อใด

 1. ทาส
 2. น้ำมัน
 3. ศาสนา
 4. แรงงาน

49) ข้อใดกล่าวถึงสงครามกลางเมืองไม่ถูกต้อง

 1. รัฐบาลเลิกทาสได้รับการสนับสนุนจากรัฐเหนือ
 2. สงครามยุติลงเพราะความพ่ายแพ้ของรัฐเหนือ
 3. รัฐทางใต้ลาออกจากสมาชิกของรัฐบาลกลาง
 4. การนำแรงงานทาสจากแอฟริกามาทำงาน

50) ประชากรเลือดผสมส่วนใหญ่ของอเมริกาคือพวกใด

 1. แซมโบ
 2. เมสติโซ
 3.  มูแลตโต
 4. อินเดียน

51) ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการอพยพบุกเบิกดินแดนตะวันตก

 1. มีการต่อสู้กับชาวอินเดียนชาวพื้นเมืองเดิม
 2. รัฐบาลปรับปรุงกฎหมายที่ดินเพื่อให้คนอาศัย
 3. สนับสนุนให้เอกชนสร้างทางรถไฟข้ามทวีป
 4. ชาวผิวขาวถูกบังคับให้ไปอยู่เขตป่าสงวน

52) การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 ส่งผลต่ออเมริกาอย่างไร

 1. อเมริกาหันไปเข้าข้างฝ่ายอักษะ
 2. อเมริการ่วมจัดตั้งสนธิสัญญาแวร์ซายด์
 3. อเมริกากลายเป็นมหาอำนาจทางทหารเท่านั้น
 4. อเมริกาดำเนินบทบาทของตนอย่างเป็นเอกเทศ

53) อเมริกาเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2 เพราะเหตุใด

 1. รัสเซียเข้าร่วมกับญี่ปุ่น
 2. อเมริกาต้องการความเป็นใหญ่
 3. อังกฤษขอความร่วมมือจากอเมริกา
 4. ญี่ปุ่นบุกโจมตีฐานทัพเรือเพิร์ลฮาเบอร์

54) ญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามหลังเหตุการณ์ใด

 1. กองทัพอเมริการุกคืบไปถึงจีน
 2.  ญี่ปุ่นพ่ายแพ้การรบที่เกาะมิดเวย์
 3. อเมริกายึดเกาะกวมและเกาะเวกได้สำเร็จ
 4. อเมริกาใช้ระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมา-นางาซากิ

55) องค์การสหประชาชาติมีสำนักงานเลขาธิการที่ใด

 1. นิวยอร์ค
 2. วอชิงตันดีซี
 3. ฟิลาเดลเฟีย
 4. โคโลลาโด

56) ผู้นำของฝ่ายคอมมิวนิสต์หมายถึงประเทศใด

 1. จีน
 2. คิวบา
 3. โซเวียต
 4. เกาหลีเหนือ

57) องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือมีวัตถุประสงค์

 1. ผลักดันการรวมตัวของยุโรป
 2. ขยายดินแดนในยุโรปตะวันออก
 3. ให้ความคุ้มครองพันธมิตรตะวันตก
 4. เพื่อต่อต้านการคุกคามของคอมมิวนิสต์

58) สงครามในข้อใดที่อเมริกาพ่ายแพ้เป็นครั้งแรก

 1. สงครามคิวบา
 2. สงครามเกาหลี
 3. สงครามเวียดนาม
 4. สงครามอินโดจีน

59) มาร์ติน ลูเธอร์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องใด

 1. ผู้ตั้งนิกายลูเธอร์
 2. ผู้นำสังคมบริโภคนิยม
 3. สิทธิเสรีภาพของคนผิวดำ
 4. ศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์

60) เหตุใดจึงกล่าวว่าอเมริกาเป็นสังคมบริโภคขนาดใหญ่

 1. อเมริกากลายเป็นประเทศมั่งคั่งสมบูรณ์
 2. พัฒนาการทางการตลาดเข้าถึงมวลชนได้เร็ว
 3. ชนชั้นกลางจับจ่ายใช้สอยสินค้าได้นานาชนิด
 4. ถูกทุกข้อ

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบประวัติศาสตร์::

:: แนวข้อสอบหน้าที่พลเมือง ::

1.พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติให้ความหมายวัฒนธรรมอย่างไร

 1. วิถีการดำเนินชีวิต
 2. ลักษณะที่เจริญงอกงาม
 3. ความกลมเกลียวของชาติ
 4. ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้น

2. ข้อใดคือความสำคัญที่สุดของวัฒนธรรม

 1.  ช่วยให้มนุษย์ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม
 2.  เป็นเครื่องมือจัดระเบียบสังคมมนุษย์
 3.  สร้างความเป็นหนึ่งแก่สมาชิกในสังคม
 4.  ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของสมาชิกในสังคม

3. วัฒนธรรมแบ่งได้เป็นกี่ประเภท

 1. 2 ประเภท
 2.  3 ประเภท
 3. 4 ประเภท
 4.  5 ประเภท

4. ข้อใดเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ

 1.  เครื่องมือ
 2.  กฎหมาย
 3.  บ้านเรือน
 4. เครื่องแต่งกาย

5. ข้อใดคือลักษณะที่สำคัญที่สุดของวัฒนธรรมไทย

 1. นับถือระบบเครือญาติ
 2. เป็นสังคมเกษตรกรรม
 3.  มีแบบแผนทางพิธีกรรม
 4. ยึดถือในการบุญการกุศล

จากตัวเลือกที่กำหนดให้ ตอบคำถามข้อ 6-9

 1. นิยมความสนุกสนาน
 2.  นับถือระบบเครือญาติ
 3.  ยึดถือในการบุญการกุศล
 4.  เป็นสังคมเกษตรกรรม

6. งานบวชมักจะมีลิเก นิยมความสนุกสนาน
7. คนไทยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ยึดถือในการบุญการกุศล
8. การละเล่นในฤดูเก็บเกี่ยว เป็นสังคมเกษตรกรรม
9. ผู้น้อยให้ความเคารพผู้ใหญ่เหมือนเครือญาติ นับถือระบบเครือญาติ
10. วัฒนธรรมไทยผสมผสานวัฒนธรรมใดมากที่สุด

 1. จีน อินเดีย
 2. จีน เขมร
 3. ตะวันตก เขมร
 4.  อินเดีย ตะวันตก

11. ข้อใดมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันมากที่สุด

 1. ลักษณะนิสัยดั้งเดิมของคนไทย
 2. คำสอนและพิธีกรรมทางศาสนา
 3. ลักษณะสังคมเกษตรกรรม
 4. อารยธรรมและเทคโนโลยีต่างชาติ

12. แนวทางปฏิบัติที่สำคัญที่สุดในการปลูกฝังวัฒนธรรมประจำชาติคือข้อใด

 1. การใช้กระบวนการศึกษา
 2. การพัฒนาให้คนในชาติเข้าใจแก่นแท้วัฒนธรรม
 3. การพัฒนาให้คนในชาติเรียนรู้วัฒนธรรมโลก
 4. นำวัฒนธรรมอื่นมาปรับให้เหมาะกับวัฒนธรรมเดิม

13. สถาบันใดในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญที่สุดในการปลูกฝังภูมิปัญญา

 1.  สถาบันครอบครัว
 2. สถาบันการศึกษา
 3. สถาบันเศรษฐกิจ
 4. สถาบันการเมืองการปกครอง

14. ความสามารถในการจัดการรักษาสุขภาพของคนในชุมชนเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาสาขาใด

 1. สาขาสวัสดิการ
 2. สาขาการจัดการ
 3. สาขาการแพทย์แผนไทย
 4. สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

15. สิทธิมนุษยชนเป็นคำที่เกิดขึ้นใหม่เมื่อใด

 1.  ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1
 2. หลังสงครามโลกครั้งที่ 1
 3. ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
 4. หลังสงครามโลกครั้งที่ 2

16. การตระหนักถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าชีวิตเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนข้อใด

 1.  สิทธิในชีวิต
 2. สิทธิในการยอมรับนับถือ
 3. สิทธิในการดำเนินชีวิต
 4. สิทธิในการพัฒนาตนเองตามแนวทาง

จากตัวเลือกที่กำหนดตอบคำถามข้อ 17-20

 1.  หลักเสรีภาพ
 2. หลักความเสมอภาค
 3. หลักภราดรภาพ
 4.  หลักความยุติธรรม

17. การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง หลักเสรีภาพ
18. การขึ้นสู่ตำแหน่งหน้าที่ตามคุณวุฒิโดยเท่าเทียม หลักเสมอภาค
19. การอยู่ร่วมกันอย่างสันติฉันท์พี่น้อง หลักภราดรภาพ
20. เป็นมาตรฐานวัดที่บ่งบอกความเป็นสิทธิมนุษยชน หลักความยุติธรรม
21. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 1.  ฟ้องคดีต่อผู้เสียหาย
 2. ลงโทษผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน
 3. ส่งเสริมการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน
 4. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการ

22. ข้อใดไม่ใช่ความผิดต่อแผ่นดิน

 1. ความผิดฐานหมิ่นประมาท
 2. ความผิดฐานฆ่าคนตาย
 3.  ความผิดฐานปล้นทรัพย์
 4.  ถูกทุกข้อ

23. ข้อใดเป็นการกระทำที่เป็นความผิด

 1.  การป้องกันตนเองให้พ้นอันตราย
 2. การป้องกันคนอื่นให้พ้นอันตราย
 3. การป้องกันพอสมควรแก่เหตุ
 4. การกระทำโดยบันดาลโทสะ

24. เด็กอายุเท่าใดกระทำผิดไม่ต้องรับโทษ

 1. ต่ำกว่า 5
 2. ต่ำกว่า 6
 3.  ต่ำกว่า 7
 4.  ต่ำกว่า 8

25. ข้อใดคือโทษทางอาญาที่สูงที่สุด

 1. จำคุก
 2.  กักขัง
 3. ปรับ
 4. ริบทรัพย์สิน

26. ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนสบคบกันตั้งแต่กี่คนขึ้นไป

 1. 5 คน
 2. 10 คน
 3. 15 คน
 4. 20 คน

27. ความผิดประเภทใดยอมความไม่ได้

 1.  ความผิดต่อแผ่นดิน
 2. ความผิดทำร้ายจนถึงตาย
 3. ความผิดต่อเสรีภาพและชื่อเสียง
 4.  ข้อ ก และ ข ถูก

จากตัวเลือกที่กำหนดตอบคำถามข้อ 28-31

 1.  ความผิดฐานลักทรัพย์
 2. ความผิดฐานปล้นทรัพย์
 3. ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์
 4.  ความผิดฐานยักยอกทรัพย์

28. การขโมยเอากระเป๋าของผู้อื่นไป ลักทรัพย์
29. ใช้มือกระชากกระเป๋าเงินของผู้อื่นไป วิ่งราวทรัพย์
30. รับทรัพย์จากผู้อื่นแล้วเบียดบังมาเป็นของตน   ยักยอกทรัพย์
31. การชิงทรัพย์ผู้อื่น โดยร่วมกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ปล้นทรัพย์
32. ข้อใดคือสภาพบังคับทางแพ่ง

 1. ปรับ
 2. จำคุก
 3.  ริบทรัพย์
 4. ใช้ค่าสินไหมทดแทน

33. ข้อใดเป็นปัจจัยภายในที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

 1. ความยึดมั่นในค่านิยมสังคม
 2.  การขาดความยุติธรรมในสังคม
 3. การขาดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
 4. การไม่มีส่วนร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน

34. ข้อใดเป็นหลักการจัดการความขัดแย้งเชิงรุก

 1. การอดทนต่อปัญหา
 2. การวางตนเป็นกลาง
 3. การสร้างความเป็นธรรม
 4. การยอมรับในความแตกต่าง

35. ข้อใดควรเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการลดความขัดแย้งในสังคม

 1. การไต่สวน
 2. การมีส่วนร่วม
 3. การเจรจาไกล่เกลี่ยกันเอง
 4.  การใช้มาตรการหรืออำนาจทางกฎหมาย

36. ข้อใดเป็นความขัดแย้งด้านคุณค่าหรือค่านิยม

 1. ด้านศาสนา
 2. ด้านโครงสร้าง
 3. ด้านผลประโยชน์
 4. ด้านข้อเท็จจริงและข้อมูล

37. ระบอบการปกครองในปัจจุบันจำแนกได้เป็นกี่ระบอบ

 1. 2 ระบอบ
 2. 3 ระบอบ
 3. 4 ระบอบ
 4. 5 ระบอบ

38. อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศคืออำนาจใด

 1.  เบ็ดเสร็จ
 2.  อธิปไตย
 3. รัฐธรรมนูญ
 4. สมบูรณาญาสิทธิราช

39. การปกครองระบอบประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดเป็นของใคร

 1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
 2. พระมหากษัตริย์
 3. นายกรัฐมนตรี
 4. ประชาชน

40. กฎหมายหลักในการปกครองประเทศคืออะไร

 1. กฤษฏีกา
 2. อธิปไตย
 3. รัฐธรรมนุญ
 4. พระราชบัญญัติ

41. รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีกี่รูปแบบ

 1. 2 แบบ
 2.  3 แบบ
 3.  4 แบบ
 4. 5 แบบ

42. ประเทศใดที่ไม่ปกครองแบบคอมมิวนิสต์

 1. จีน
 2. คิวบา
 3. อิตาลี
 4. เกาหลีเหนือ

43. ประเทศไทยมีการปกครองประชาธิปไตยแบบใด

 1. รัฐสภา
 2. ประธานาธิบดี
 3. กึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี
 4. ไม่มีข้อถูก

44. ข้อดีของการปกครองแบบประชาธิปไตยคืออะไร

 1. ประชาชนได้มีสิทธิปกครองตนเอง
 2. ประเทศมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคง
 3. ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพและเสมอภาค
 4. ถูกทุกข้อ

45. ข้อเสียของการปกครองแบบประชาธิปไตยคืออะไร

 1. ประชาชนขาดสิทธิและเสรีภาพ
 2. เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง
 3. กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว
 4. ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ประเทศง่าย

46. รัฐสภาทำหน้าที่ใด

 1. บริหาร
 2. ตุลาการ
 3. เบ็ดเสร็จ
 4. นิติบัญญัติ

47. ข้อใดไม่ใช่การบริหารราชการส่วนกลาง

 1. สำนักนายกรัฐมนตรี
 2.  กระทรวง
 3.  ตำบล
 4. กรม

48. หน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่มีขนาดเล็กที่สุดคืออะไร

 1. จังหวัด
 2. อำเภอ
 3.  ตำบล
 4. หมู่บ้าน

49. หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารส่วนจังหวัดนอกเขตเทศบาลคืออะไร

 1.  อบจ.
 2. อบต.
 3. เทศบาล
 4.  สุขาภิบาล

50. ข้อใดเป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ

 1.  เทศบาล
 2. เมืองพัทยา
 3. กรุงเทพมหานคร
 4. ข้อ ก และ ข ถูก

51. ข้อใดกล่าวถึงการเลือกตั้งได้ถูกต้อง

 1. ก่อให้เกิดบูรณาการทางสังคม
 2. เหมาะสำหรับการปกครองทุกรูปแบบ
 3. เป็นกลไกเชื่อมการเมืองกับประชาชน
 4.  เป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุดของประชาธิปไตย

52. ตามรัฐธรรมนูญ ฯ พุทธศักราช 2550 การแจ้งเหตุอันสมควรทีไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งควรแจ้งภายในกี่วัน

 1. 1 วัน
 2. 7 วัน
 3.  15 วัน
 4. 30 วัน

53. หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะทำให้เสียสิทธิข้อใด

 1. สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
 2. สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง
 3. สิทธิสมัครรับเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
 4. ถูกทุกข้อ

54. จุดประสงค์สำคัญที่สุดในการกำหนดให้การออกเสียงเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชน

 1. เพื่อเป็นการให้การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชน
 2. เพื่อให้ประชาชนมีความสนใจในเรื่องการเลือกตั้ง
 3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น
 4. เป็นหน้าที่ของประชาชนตามหลักการเลือกตั้ง

55. หน่วยงานใดไม่ใช่องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบอำนาจรัฐ

 1. องค์การอัยการ
 2.  ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 3. คณะกรรมการเลือกตั้ง
 4. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

56. บุคคลใดต่อไปนี้ไม่ถูกตรวจทรัพย์สิน

 1. นายกรัฐมนตรี
 2. ข้าราชการประจำ
 3. ข้าราชการการเมือง
 4. สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

57. รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรและสมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิบัติอย่างไร

 1. ไม่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 2.  เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์
 3. ดำรงตำแหน่งหน้าที่ในหน่วยราชการ
 4. รับเงินหรือประโยชน์จากทางราชการ

58. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนเท่าใดมีสิทธิ์เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา 270 ออกจากตำแหน่งได้

 1. ไม่น้อยกว่า 20,000 คน
 2. ไม่น้อยกว่า 30,000 คน
 3. ไม่น้อยกว่า 40,000 คน
 4. ไม่น้อยกว่า 50,000 คน

59. สมาชิกวุฒิสภาจำนวนเท่าใดสามารถถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาได้

 1.  1 ใน 3
 2. 2 ใน 3
 3.  3 ใน 5
 4.  4 ใน 5

60. ข้อใดเป็นการจำกัดการผูกขาดและการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมของรัฐ

 1. นายกรัฐมนตรีอยู่ได้ไม่เกิน 8 ปี
 2. การให้มีหมวดการคลังและงบประมาณ
 3. การให้องค์การอัยการเป็นอิสระจากรัฐบาล
 4. ถูกทุกข้อ

15 Comments

Filed under :: ข้อสอบหน้าที่พลเมือง ::

:: แนวข้อสอบ ม.3 ::

1)      ข้อใดกล่าวถึงอเมริกาเหนือได้ถูกต้องที่สุด

ก       โลกใหม่

ข       ซีกโลกตะวันตก

ค       ดินแดนอยู่ซีกโลกเหนือ

ง        ถูกทุกข้อ

2)       นักเดินเรือชาวอิตาเลียนที่เข้ามาสำรวจเป็นคนแรกคือ

ก       เวสปุซซี

ข       มาร์โคโปโล

ค.     โคลัมบัส

ง.      แมกเจลแลนด์

3)   ข้อใดกล่าวถึงที่ตั้งของอเมริกาเหนือได้ถูกต้อง

ก       รูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม

ข       มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2

ค       เหนือสุดคือคอคอดปานามา

ง        ทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก

4)    ข้อใดเป็นสังคมแองโกลอเมริกา

ก       ฮอนดูรัส เฮติ

ข       คิวบา ปานามา

ค       อเมริกา แคนาดา

ง        เม็กซิโก กัวเตมาลา

5)   แองโกลอเมริกามีวัฒนธรรมแบบชาติใด

ก       กรีก โรมัน

ข       สเปน โปรตุเกส

ค.      อังกฤษ ฝรั่งเศส

ง         นอร์เว ฟินแลนด์

6)     ละตินอเมริกามีวัฒนธรรมแบบชาติใด

ก       กรีก โรมัน

ข       สเปน โปรตุเกส

ค.      อังกฤษ ฝรั่งเศส

ง        นอร์เว ฟินแลนด์

7)    ข้อใดกล่าวถึงประเทศ-เมืองหลวงไม่ถูกต้อง

ก       แคนาดา ออสตาวา

ข       ปานามา ปานามาซิตี้

ค       อเมริกา วอชิงตันดีซี

ง        เม็กซิโก เม็กซิโกซิตี้

8)    ข้อใดไม่ใช่ชื่อเทือกเขาสูงทางด้านตะวันตก

ก       ร็อกกี้

ข       แคสเกต

ค.     อลาสกา

ง.       แมกเคนซี

9)    บริเวณปลูกข้าวสาลีที่สำคัญของโลกอยู่บริเวณใด

ก       ที่ราบแพรี่ในแคนาดา

ข       ที่ราบลุ่มทะเลสาบทั้ง 5

ค       ที่ราบรอบอ่าวเม็กซิโก

ง        ที่ราบลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปี้

10)     แม่น้ำที่ยาวที่สุดของทวีปอเมริกาเหนือคือแม่น้ำสายใด

ก       เทนเนสซี

ข       อาร์คันซอว์

ค       มิสซิสซิปปี้

ง        เซ็นต์ลอเร็นต์

11)     เทือกเขาด้านตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือคือ

ก       อลาสกา

ข       แคสเกต

ค       แอปปาเลเธียน

ง        เซ็นต์ลอเรนต์เธียน

12)     ข้อใดคือสภาพภูมิอากาศที่เด่นของอเมริกาเหนือ

ก       มีอากาศร้อนจัดถึงหนาวจัด

ข       อากาศส่วนใหญ่ร้อนถึงอบอุ่น

ค       อากาศหนาวจัดคือแบบไทกา

ง        ไม่มีสภาพอากาศแบบทะเลทราย

13)     ลมประจำที่พัดผ่านทวีปอเมริกาเหนือคือข้อใด

ก       ลมประจำตะวันตกเฉียงใต้

ข       ลมประจำตะวันตกเฉียงเหนือ

ค       ลมประจำตะวันออกเฉียงเหนือ

ง        ข้อ ก และ ค ถูก

14)     ข้อใดไม่ใช่ชื่อกระแสน้ำในทวีปอเมริกาเหนือ

ก       ปานามา

ข       แลบราดอร์

ค      กัลฟ์สตรีม

ง        แคลิฟอเนีย

15)     สะวันนาเกี่ยวข้องกับภูมิอากาศแบบใด

ก       เขตอากาศป่าดืบชื้น

ข       เขตอากาศทุ่งหญ้าเขตร้อน

ค       เขตอากาศแบบทะเลทราย

ง        เขตอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป

16)     เขตอากาศแบบใดไม่มีพืชพรรณธรรมชาติ

ก       ไทกา

ข       ทุนดรา

ค       ทุ่งน้ำแข็ง

ง        แบบที่สูง

17)     ทรัพยากรที่อเมริกามีแหล่งสำรองมากที่สุดในโลกคือ

ก       เหล็ก

ข       น้ำมัน

ค       ทองคำ

ง        ก๊าซธรรมชาติ

18)     น้ำตกขนาดใหญ่ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้คือ

ก       แองเจล

ข       เนวาดา

ค       แกรนด์เลค

ง        ไนแองการา

19)     ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบละตินอเมริกา

ก       ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่ำ

ข       มีมาตรฐานการครองชีพต่ำ

ค       เศรษฐกิจขึ้นอยู่กับเกษตรกรรม

ง        ระบบเศรษฐกิจเป็นแบบทุนนิยม

20)     พืชที่อเมริกาผลิตได้มากเป็นอันดับ 1 ของโลกคืออะไร

ก       ข่าวโพด

ข       ข้าวสาลี

ค       ยาสูบ

ง        ฝ้าย

21)     ทองคำเขียวหมายถึงพืชชนิดใด

ก       ข่าวโพด

ข       ข้าวสาลี

ค       ยาสูบ

ง        ฝ้าย

22)     ข้อใดไม่ใช่ชื่อทะเลสาบทั้ง 5

ก       ฮูรอน

ข       สุพีเรีย

ค       ออนตาริโอ

ง        เซ็นต์ลอเร็นต์

23)     แหล่งประมงที่มีชื่อเสียงของอเมริกาเหนือคืออะไร

ก       แกรนด์วิว

ข       แกรนด์วอล

ค       แกรนด์แบงค์

ง        แกรนด์แคนยอน

24)     สาเหตุสำคัญที่ทำให้อเมริกามีความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมสูง

ก       มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก

ข       มีการส่งเสริมการค้าได้แพร่หลาย

ค       มีทุนและแรงงานที่ชำนาญงานมาก

ง        ถูกทุกข้อ

25)     ข้อใดคือเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ

ก       NAFTA

ข       LAFTA

ค       EFTA

ง        AFTA

26)     ชนกลุ่มใหญ่ของกลุ่มละตินอเมริกาคือพวกใด

ก       เอสกิโม

ข       อินเดียน

ค       มูแลตโต

ง        เมสติโซ

27)     บริเวณใดที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างเบาบาง

ก       รัฐอลาสกา

ข       รอบทะเลสาบทั้ง 5

ค       ตอนเหนือของแคนาดา

ง        ข้อ ก และ ค ถูก

28)     รัฐควิเบกของแคนาดาใช้ภาษาใดในการสื่อสาร

ก       อังกฤษ

ข       ฝรั่งเศส

ค       สเปน

ง        เอสกิโม

29)     ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกานับถือศาสนาคริสต์นิกายใด

ก       โปรแตสแตนท์

ข       โรมันคาธอลิค

ค       กรีกออโธดอกซ์

ง        เชิรชออฟอิงแลนด์

30)     ประเทศที่อยู่ในเครือจักรภพคือประเทศใด

ก       อเมริกา

ข       แคนาดา

ค       เม็กซิโก

ง        คิวบา

31)     เส้นที่กำหนดอเมริกาใต้ให้มีอากาศอบอุ่นคือ

ก       เส้นศูนย์สูตร

ข       เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล

ค       เส้นทรอปิคออฟแคนเซอร์

ง        เส้นทรอปิคอฟแคปริคอน

32)     ข้อใดกล่าวถึงที่ตั้งของอเมริกาใต้ไม่ถูกต้อง

ก       พื้นที่อยู่ทางซีกโลกใต้

ข       รูปร่างมีฐานกว้างทางใต้

ค       มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4

ง        มีแผ่นดินกว้างคล้ายรูปสามเหลี่ยม

33)     ข้อใดกล่าวถึงอาณาเขตของอเมริกาใต้ไม่ถูกต้อง

ก       ทิศใต้ติดต่อกับช่องแคบเดรก

ข       ทิศตะวันตกติดคลองปานามา

ค       ทิศเหนือติดต่อทวีปอเมริกาเหนือ

ง        ทิศตะวันออกติดต่อมหาสมุทรแปซิฟิก

34)     ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับทวีปอเมริกาใต้

ก       แม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก

ข       เทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลก

ค       ป่าดิบชื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ง        ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

35)     เทือกเขาแอนดีสมียอดสูงสุดคือ

ก       มิตเชล

ข       แอตลาส

ค       เอเวอร์เรส

ง        อะคองคากัว

36)     ติติกากาเป็นชื่อของอะไร

ก       แม่น้ำ

ข       เทือกเขา

ค       ทะเลสาบ

ง        สัตว์พื้นเมือง

37)     แม่น้ำสายใดไม่เกี่ยวข้องกับริโอเดอลาพลาตา

ก       ปารานา

ข       ปารากวัย

ค       อุรุกวัย

ง        อเมซอล

38)     พื้นที่ 2 ใน 3 ของทวีปอเมริกาใต้มีอากาศแบบใด

ก       ร้อน

ข       อบอุ่น

ค       หนาว

ง        ชุ่มชื้น

39)     ปัจจัยใดที่ส่งผลให้ชิลีและเปรูมีอากาศเย็น

ก       ที่ตั้งและรูปร่างของทวีป

ข       ทิศทางของลมประจำ

ค       กระแสน้ำในมหาสมุทร

ง        การวางตัวของเทือกเขา

40)     ข้อใดคือทุ่งหญ้าตอนเหนือของแม่น้ำอเมซอล

ก       ทุ่งหญ้ายาโนส

ข       ทุ่งหญ้าแคมโปส

ค       ทุ่งหญ้าปามปัส

ง        ทุ่งหญ้าปาตาโกเนีย

41)     ทะเลทรายที่สำคัญของทวีปอเมริกาใต้คือทะเลทรายใด

ก       โมฮาวี

ข       สะฮารา

ค       อะตากามา

ง        ไซโนราน

42)     ข้อใดไม่ใช่พืชที่ขึ้นในเขตอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน

ก       ส้ม

ข       องุ่น

ค       มะกอก

ง        ข้าวสาลี

43)     แม่น้ำสำคัญของทวีปอเมริกาใต้มีต้นกำเนิดจากอะไร

ก       เทือกเขาทูบคาล

ข       เทือกเขาแอตลาส

ค       เทือกเขาแอนดีส

ง        เทือกเขาแอปปาเลเชียน

44)     เขตป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของอเมริกาใต้คือบริเวณ

ก       ลุ่มแม่น้ำอเมซอล

ข       ลุ่มแม่น้ำปารานา

ค       ลุ่มแม่น้ำปารากวัย

ง        ลุ่มแม่น้ำอุรุกวัย

45)     บริเวณใดที่มีน้ำมันมากที่สุดในทวีปอเมริกาใต้

ก       อ่าวมาราไคโบ

ข       อ่าวเม็กซิโก

ค       อ่าวฮัดสัน

ง        อ่าวแบฟฟิน

46)     เขื่อนที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดในโลกคือเขื่อนใด

ก       อิไตพู

ข       ฮูเวอร์

ค       อิวาสุ

ง        อัสวาน

47)     สัตว์พื้นเมืองที่สำคัญของทวีปนี้คืออะไร

ก       ยามา

ข       อิกัวนา

ค       ปลาปิรันยา

ง        งูอนาคอนดา

48)     พืชที่ปลูกมากทีสุดในโลกของอเมริกาใต้คืออะไร

ก       กาแฟ

ข       กาเกา

ค       ข้าวโพด

ง        ข้าวสาลี

49)     ข้อใดคือพืชประจำถิ่นของอเมริกาใต้

ก       ฝ้าย

ข       ยาสูบ

ค       มันฝรั่ง

ง        ยางพารา

50)     แร่ธาตุที่มีมากที่สุดในโลกของอเมริกาใต้

ก       ทองแดง

ข       เหล็ก

ค       ดีบุก

ง        ข้อ ก และ ข ถูก

51)     ข้อใดไม่ใช่เมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญในอเมริกาใต้

ก       เซาเปาโล

ข       มอนเตวิเตโล

ค       บัวโนสไอเรส

ง        พอร์ตออฟสเปน

52)     ข้อใดไม่ใช่สินค้านำเข้าของทวีปอเมริกาใต้

ก       เคมีภัณฑ์

ข       เยื่อกระดาษ

ค       เครื่องใช้ไฟฟ้า

ง        ผลไม้ตระกูลส้ม

53)     ชนเผ่าดั้งเดิมและมีอารยธรรมเป็นของตนเองหมายถึง

ก       อินเดียน

ข       เมสติโซ

ค       มูแลตโต

ง        แซมโบ

54)     กลุ่มเลือดผสมที่มีมากที่สุดของอเมริกาใต้คือพวกใด

ก       ผิวขาว- ผิวดำ

ข       ผิวดำ-  ผิวเหลือง

ค       ผิวขาว-  อินเดียนแดง

ง        ผิวเหลือง-  อินเดียนแดง

55)     ข้อใดกล่าวถึงสังคมและวัฒนธรรมอเมริกาใต้ถูกต้อง

ก       เป็นสังคมพัฒนาแล้ว

ข       เป็นสังคมเกษตรกรรม

ค       เป็นสังคมอุตสาหกรรม

ง        เป็นสังคมที่มีค่าครองชีพสูง

56)     เส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญที่สุดคือแม่น้ำใด

ก       อุรุกวัย

ข       ปารานา

ค       ปารากวัย

ง        ลาพลาตา

57)     ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่การคมนาคมทางอากาศของอเมริกาใต้มีความสำคัญ

ก       มีทะเลทรายขวางกั้นอยู่

ข       พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง

ค       ประชากรอยู่ห่างไกลกันมาก

ง        แม่น้ำส่วนใหญ่ตื้นเขินและมีเกาะแก่ง

58)     ประเทศส่วนใหญ่ในอเมริกาใต้พูดภาษาใดเป็นหลัก

ก       สเปน

ข       อังกฤษ

ค       ฝรั่งเศส

ง        โปรตุเกส

59)     ประชากรส่วนใหญ่ของอเมริกาใต้นับถือนิกายใด

ก       โรมันคาธอลิค

ข       โปรแตสแตนท์

ค       กรีกออโธดอกซ์

ง        เชิรชออฟอิงแลนด์

60)     ชาติที่นำศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแผ่ที่อเมริกาใต้ในระยะแรกคือ

ก       สเปน

ข       อิตาลี

ค       อังกฤษ

ง        ฝรั่งเศส

26 Comments

27/03/2012 · 12:14 pm