:: ศึกษาธรรมะ 1 ::

การนั่งสมาธิและการเดินจงกรมเกี่ยวข้องกับปฏิบัติธรรม

สมาธิ  สภาพธรรมที่มีจริง เกิดกับจิตทุกขณะ เป็นทั้งมิจฉาและสัมมาสมาธิ
เมื่อโดยสภาพธรรมแล้วเป็นเอกัตคตาเจตสิก ตั้งมั่นในอารมณ์เมื่อจิตเกิดขึ้น
จะตั้งมั่นในอารมณ์ที่จิตกำลังรู้

จงกรม  การก้าวเดินตามปกติ ซึ่งเป็นการเดินผลัดเปลี่ยนอริยาบถ
ไม่ใช่รูปแบบที่กระทำเพื่อรู้สภาพธรรม เนื่องจากสภาพธรรมมีจริงอยู่ทุกขณะ
สำคัญที่ว่ามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด

ศึกษาเพื่อเข้าใจธรรมะให้ถูกต้องยิ่งขึ้น  ไม่ใช่เพื่อไปทำสิ่งที่ไม่เข้าใจ
ในชีวิตประจำวันก็มีการนั่ง การเดิน ต้องมีความเห้นถูกในการรู้สภาพธรรมที่ปรากฏอย่างเป็นปกติ

จาก ซีรี่ย์ ศึกษาธรรมะ ชุด 1 ตอนที่ 1 part 3/4

Leave a comment

Filed under :: ธรรมประจำวัน ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s