:: ธรรมชั้นตรี ::

1. ธรรมสำหรับป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน ได้แก่ข้อใด ?

 1. สติ – สัมปชัญญะ 
 2. หิริ – โอตตัปป
 3. ขันติ – โสรัจจะ
 4. ฉันทะ – วิริยะ

2. ข้อใด ชื่อว่ามีสติสัมปชัญญะในการทำงาน ?

 1. ทำงานด้วยความขยัน
 2. ทำงานด้วยความพอใจ
 3. ทำงานด้วยความตั้งใจ
 4. ทำงานด้วยความไม่ประมาท

3. ข้อความรณรงค์ว่า เมาไม่ขับ สอนให้มีธรรมข้อใด ?

 1. สติ 
 2. ประหยัด
 3. ซื่อสัตย์
 4. กตัญญู

4. คำว่า พระในบ้าน หมายถึงข้อใด ?

 1. พระพุทธรูป
 2. พระภูมิเจ้าที่
 3. พ่อแม่ 
 4. ปู่ ย่า ตา ยาย

5. ข้อใด เป็นลักษณะของคนมีขันติ-โสรัจจะ ?

 1. ปิดทองหลังพระ
 2. ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน
 3. ยิ้มได้เมื่อภัยมา 
 4. น้ำนิ่งไหลลึก

6. ชาวพุทธควรยึดถือสิ่งใดเป็นที่พึ่งสูงสุด ?

 1. พระอินทร์
 2. พระพิฆเณศวร์
 3. พระพรหม
 4. พระรัตนตรัย

7. คำพูดเช่นใด มีผลทำลายความสามัคคี ?

 1. พูดปด
 2. พูดคำหยาบ
 3. พูดส่อเสียด 
 4. พูดเพ้อเจ้อ

8. เด็กติดเกมส์ เพราะมีอกุศลมูลข้อใด ?

 1. โลภะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ 
 4. ราคะ

9. ธรรมเป็นเครื่องนำไปสู่ความเจริญ เรียกว่าอะไร ?

 1. สังคหวัตถุ ๔
 2. จักร ๔
 3. อิทธิบาท ๔
 4. ปธาน ๔

10. ผู้ปฏิบัติตามหลักจักร ๔ จะได้รับประโยชน์อย่างไร ?

 1. มีความเจริญ 
 2. มีความยินดี
 3. มีความยินร้าย
 4. มีความยุติธรรม

11. การตั้งตนไว้ชอบ หมายถึงประพฤติเช่นไร ?

 1. ถูกใจเขา
 2. ถูกกาลเทศะ
 3. ถูกใจเรา
 4. ถูกศีลธรรม

12. ความอยุติธรรมอันเกิดจากไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริง ตรงกับข้อใด ?

 1. ภยาคติ
 2. ฉันทาคติ
 3. โทสาคติ
 4. โมหาคติ

13. หมั่นสร้างความดีให้เกิดมีขึ้นในตน ตรงกับปธาน ๔ ข้อใด ?

 1. สังวรปธาน
 2. ปหานปธาน
 3. ภาวนาปธาน 
 4. อนุรักขนาปธาน

14. ปัญญา สัจจะ จาคะ อุปสมะ อยู่ในหมวดใด ?

 1. อธิษฐาน ๔ 
 2. อิทธิบาท ๔
 3. พรหมวิหาร ๔
 4. ปธาน ๔

15. ชาดกเรื่องพระมหาชนก เน้นคุณธรรมข้อใด ?

 1. ฉันทะ
 2. วิริยะ
 3. จิตตะ
 4. วิมังสา

16. เห็นคนอื่นได้ดีมีความสุข เราก็ยินดีด้วย ตรงกับธรรมข้อใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา 
 4. อุเบกขา

17. อะไรเป็นสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ ?

 1. ความเกิด
 2. ความอยาก
 3. ความจน
 4. ความเจ็บ

18. เมตตามีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ปรารถนาให้เป็นสุข 
 2. คิดช่วยให้พ้นทุกข์
 3. พลอยยินดี
 4. ไม่ยินดียินร้าย

19. ธรรมข้อใด เป็นคู่ปรับกับความเกียจคร้าน ?

 1. สัทธา
 2. วิริยะ
 3. ขันติ
 4. สมาธิ

20. ขันธ์ ๕ ย่อลงเป็น ๒ อย่าง ตรงกับข้อใด ?

 1. รูปกับนาม 
 2. สัญญากับสังขาร
 3. นามกับสัญญา
 4. สังขารกับวิญญาณ

21. ระวังตัวไม่ทำความชั่ว จัดเข้าในคารวธรรมข้อใด ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ความไม่ประมาท

22. ตั้งใจศึกษา ปฏิบัติตามศีล สมาธิ ปัญญา ตรงกับคารวะใด ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. การศึกษา

23. ข้อใด มีความหมายตรงกับคำว่า สาราณิยธรรม ?

 1. อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย
 2. อยู่ให้เขารัก จากให้เขาคิดถึง
 3. คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย
 4. น้ำขึ้นให้รีบตัก

24. สาราณิยธรรม สอนให้คนเป็นเช่นไร ?

 1. มีความพอเพียง
 2. เลี้ยงตนโดยชอบ
 3. ไม่ประกอบอกุศล
 4. รู้รักสามัคคี

25. ข้อใด ชื่อว่ารักษาศีลบริสุทธิ์เสมอกัน ?

 1. มีอะไรก็แบ่งปัน
 2. มีอะไรก็ช่วยกัน
 3. ว่าอะไรก็ว่าตามกัน
 4. รักษาระเบียบร่วมกัน

26. อริยทรัพย์ หมายถึงทรัพย์เช่นไร ?

 1. ทรัพย์ภายใน 
 2. ทรัพย์ภายนอก
 3. ทรัพย์มรดก
 4. อสังหาริมทรัพย์

27. นกน้อยทำรังแต่พอตัว ตรงกับสัปปุริสธรรมข้อใด ?

 1. อัตตัญญุตา
 2. มัตตัญญุตา
 3. กาลัญญุตา
 4. ปริสัญญุตา

28. เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม ตรงกับข้อใด ?

 1. อัตตัญญุตา
 2. กาลัญญุตา
 3. ปริสัญญุตา 
 4. มัตตัญญุตา

29. โลกธรรม หมายถึงธรรมข้อใด ?

 1. ธรรมรักษาโลก
 2. ธรรมเหนือโลก
 3. ธรรมที่อยู่คู่โลก 
 4. ธรรมที่สร้างโลก

30. โลกธรรม จะเกิดขึ้นแก่ใคร ?

 1. ข้าราชการ
 2. คนใช้แรงงาน
 3. คนค้าขาย
 4. คนทุกคน

31. โลกธรรมข้อใด จัดเป็นอนิฏฐารมณ์ ?

 1. มีลาภ
 2. มียศ
 3. มีสุข
 4. มีทุกข์

32. ตามหลักโลกธรรม เมื่อถูกนินทาให้ทำอย่างไร ?

 1. หาทางนินทาตอบ
 2. ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา
 3. ทำเป็นไม่สนใจ
 4. พยายามปรับปรุงตัวเอง

33. ข้อใด จัดเป็นการทำบุญทางวาจา ?

 1. ดูรายการธรรมทางทีวี
 2. พูดเพื่อเอาตัวรอด
 3. ร้องเพลงธรรมชิงรางวัล
 4. บอกทางแก่คนหลงทาง

34. การไหว้พระสงฆ์ จัดเป็นบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ข้อใด ?

 1. ภาวนามัย
 2. อปจายนมัย
 3. เวยยาวัจจมัย
 4. ปัตติทานมัย

35. ใช้อย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อนัก ไม่ให้ฝืดเคืองนัก ตรงกับข้อใด ?

 1. อุฏฐานสัมปทา
 2. อารักขสัมปทา
 3. กัลยาณมิตตตา
 4.  สมชีวิตา

36. ข้อใด จัดเป็นอุฏฐานสัมปทา ?

 1. ขยันตื่นแต่เช้า
 2. ขยันออกกำลังกาย
 3. ขยันทำงาน 
 4. ขยันออกงานสังคม

37. มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท ตรงกับธรรมข้อใด ?

 1. อุฏฐานสัมปทา
 2. อารักขสัมปทา
 3. กัลยาณมิตตตา
 4. สมชีวิตา

38. อันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อย ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยา ตรงกับข้อใด ?

 1. อุฏฐานสัมปทา
 2. อารักขสัมปทา
 3. กัลยาณมิตตตา
 4. สมชีวิตา

39. เชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ตรงกับสัมปทาข้อใด ?

 1. สัทธาสัมปทา 
 2. สีลสัมปทา
 3. จาคสัมปทา
 4. ปัญญาสัมปทา

40. ผู้ถือมงคลตื่นข่าว จะมีลักษณะตามข้อใด ?

 1. ชวนกันปฏิบัติธรรม
 2. ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์
 3. ไหว้เสาไม้ตะเคียน
 4. ไหว้พระธาตุ

41. มีเงินนับเป็นน้อง มีทองนับเป็นพี่ ตรงกับคนเทียมมิตรข้อใด ?

 1. คนปอกลอก 
 2. คนดีแต่พูด
 3. คนหัวประจบ
 4. คนชักชวนในทางฉิบหาย

42. ต่อหน้าว่าสรรเสริญ ลับหลังตั้งนินทา ตรงกับคนเทียมมิตรข้อใด ?

 1. คนดีแต่พูด
 2. คนหัวประจบ
 3. คนปอกลอก
 4. คนชักชวนในทางฉิบหาย

43. ลูกผู้ชายไม่ทิ้งกันในยามมีภัย จัดอยู่ในมิตรแท้ประเภทใด ?

 1. มิตรมีอุปการะ
 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
 3. มิตรแนะประโยชน์
 4. มิตรมีความรักใคร่

44. เขาเป็นคนดีคงเส้นคงวา แสดงถึงคุณธรรมข้อใด ?

 1. ทาน
 2. ปิยวาจา
 3. อัตถจริยา
 4. สมานัตตตา

45. พูดแล้วต้องทำให้ได้อย่างที่พูด ตรงกับธรรมข้อใด ?

 1. สัจจะ 
 2. ทมะ
 3. ขันติ
 4. จาคะ

46. งานหนักไม่เอา งานเบาไม่สู้ เพราะขาดธรรมข้อใด ?

 1. สัจจะ
 2. ทมะ
 3. ขันติ 
 4. จาคะ

47. ตื่นก่อน นอนทีหลัง เป็นหน้าที่ใครปฏิบัติต่อใคร ?

 1. ลูก-พ่อแม่
 2. ภรรยา-สามี
 3. ศิษย์-ครู
 4. บ่าว-นาย

48. ข้อใด จัดเป็นมิจฉาวณิชชา ?

 1. ขายวัตถุโบราณ
 2. ขายสังฆภัณฑ์
 3. ขายพระพุทธรูป
 4. ขายอาวุธ

49. ห้ามมิให้ทำความชั่ว ให้ทำแต่ความดี เป็นความอนุเคราะห์ของใคร ?

 1. มารดา-บิดา 
 2. ครู-อาจารย์
 3. ภรรยา-สามี
 4. บุตร-ธิดา

50. ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำ เป็นโทษของอบายมุขข้อใด ?

 1. ก. ดื่มน้ำเมา
 2. เที่ยวกลางคืน
 3.  เล่นการพนัน 
 4. คบคนชั่วเป็นมิตร

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s