:: อุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ::

1. หลักธรรมเบื้องต้นเพื่อบรรลุผลสูงสุดคือพระนิพพาน คืออะไร ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

2. อะไรเป็นอุปสรรคในการรักษาศีลของคนทั่วไป ?

 1. ความทุพลภาพ
 2. ความแก่ชรา
 3. ความเจ็บป่วย
 4. ความไม่กลัวบาป

3. อุโบสถศีล บัญญัติขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ใด ?

 1. เพื่อทำกิจทางพระพุทธศาสนา
 2. เพื่อหยุดการงานของคฤหัสถ์
 3. เพื่อขัดเกลากิเลสอย่างหยาบ
 4. ถูกทุกข้อ

4. อุโบสถศีล บัญญัติขึ้นเพื่อกลุ่มบุคคลใด ?

 1. ประชาชนทั่วไป
 2. เจ้าลัทธินอกศาสนา
 3.  อุบาสกอุบาสิกา
 4. นักบวชนอกศาสนา

5. อุโบสถ มีคำแปลว่าอะไร ?

 1. ก. การจำพรรษา ข. การเข้าจำ
 2. ค. การจำศีล ง. การจำวัด

6. กษัตริย์พระองค์ใด ปรารภการถืออุโบสถศีลในพระพุทธศาสนา ?

 1. พระเจ้าพรหมทัต
 2. พระเจ้าอชาตศัตรู
 3. พระเจ้าพิมพิสาร
 4. พระเจ้าสุทโธทนะ

7. ธรรมเนียมการรักษาอุโบสถ ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่เมื่อไร ?

 1. ก่อนพุทธกาล
 2. สมัยพุทธกาล
 3. หลังพุทธกาล
 4. หลังสังคายนา

8. สรณตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ตรงกับข้อใด ?

 1.  พระพุทธรูป
 2. พระศักดิ์สิทธิ์
 3. พระประจำวัน
 4. พระรัตนตรัย

9. สรณคมน์ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ก. การถือเอาเป็นที่พึ่ง ข. การยึดมั่นถือมั่น
 2. ค. การถือเป็นอารมณ์ ง. การถือฤกษ์ยาม

10. คำว่า สรณะกำจัดภัย หมายถึงภัยในข้อใด ?

 1. โรคภัย
 2. อุทกภัย
 3. โจรภัย
 4. กิเลสภัย

11. คำว่า พุทธะ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ผู้ตรัสรู้
 2. ผู้รู้แจ้งโลก
 3. ผู้อดทน
 4. ผู้สิ้นกิเลส

12. อบาย ในคำว่า ธรรมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกอบาย ตรงกับข้อใด ?

 1. นรกภูมิ
 2. มนุษยโลก
 3. เทวโลก
 4. พรหมโลก

13. พระสงฆ์ในเรื่องสรณคมน์ หมายถึงข้อใด ?

 1. พระประธาน
 2. พระเถระ
 3. พระประจำวัน
 4. พระอริยะ

14. มีศีลเสมอกัน มีทิฏฐิเสมอกัน เป็นคุณสมบัติของใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

15. เพราะเหตุใด พระสงฆ์ จึงได้ชื่อว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึก ?

 1. ถึงพร้อมด้วยวิชาจรณะ
 2. เป็นผู้สอนเทวดามนุษย์
 3. เป็นนาบุญอันประเสริฐ
 4. เป็นผู้ห่างไกลจากกิเลส

16. ข้อใด ไม่ใช่สาเหตุการขาดสรณคมน์ ?

 1. ความตาย
 2. ทำร้ายพระศาสดา
 3. ความเมา
 4. ไปนับถือศาสดาอื่น

17. การขาดสรณคมน์ ย่อมเกิดขึ้นในบุคคลประเภทใด ?

 1. ปุถุชนทั่วไป
 2. พระโสดาบัน
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

18. การขาดสรณคมน์ข้อใด ไม่เป็นเหตุให้ตกไปในทุคติภูมิ ?

 1. ทำร้ายพระศาสดา
 2. ความตาย
 3. ไปนับถือศาสดาอื่น
 4. ถูกทุกข้อ

19. สรณคมน์เศร้าหมองเพราะความไม่เอื้อเฟื้อ ตรงกับข้อใด ?

 1. ขโมยพระพุทธรูป
 2. สงสัยบุญบาป
 3. ตั้งตนเป็นศาสดา
 4. สงสัยชาติหน้า

20. อุโบสถนอกพุทธกาล คนส่วนใหญ่นิยมรักษาด้วยวิธีใด ?

 1. งดอาหาร
 2. งดฆ่าสัตว์
 3. งดแต่งตัว
 4. งดดูมหรสพ

21. อุโบสถนอกพุทธกาลกับสมัยพุทธกาล เหมือนกันในข้อใด ?

 1. รับสรณคมน์
 2. สมาทานศีล
 3. งดเว้นอาหาร
 4. รักษาศีล ๘

22. หากรักษาปฏิชาครอุโบสถวันพระ ๘ ค่ำ วันส่งจะเป็นวันกี่ค่ำ ?

 1. ๖ ค่ำ
 2. ๗ ค่ำ
 3. ๘ ค่ำ_
 4. ๙ ค่ำ

23. การรักษาอุโบสถประเภทใด กำหนดเวลาเป็นเกณฑ์ ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. ปกติอุโบสถ
 3. นิคคัณฐอุโบสถ
 4. อริยอุโบสถ

24. การรักษาอุโบสถประเภทใด กำหนดอานิสงส์เป็นเกณฑ์ ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. ปาฏิหาริยอุโบสถ

25. ปกติอุโบสถที่นิยมรักษากันอยู่ทุกวันนี้ เดือนหนึ่งมีกี่ครั้ง ?

 1. ๒ ครั้ง
 2. ๔ ครั้ง
 3. ๖ ครั้ง
 4. ๘ ครั้ง

26. อุโบสถประเภทใด กำหนดให้รักษาคราวละ ๓ วัน ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. นิคคัณฐอุโบสถ

27. อุโบสถประเภทใด กำหนดให้รักษาคราวละ ๔ เดือน ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. นิคคัณฐอุโบสถ

28. รู้ว่ามีเจ้าของหวง เป็นองค์แห่งอุโบสถศีลข้อใด ?

 1. สิกขาบทที่ ๑
 2. สิกขาบทที่ ๒
 3. สิกขาบทที่ ๖
 4. สิกขาบทที่ ๗

29. อุโบสถศีลข้อใด ขาดเพราะประพฤติเกี่ยวข้องในกาม ?

 1. สิกขาบทที่ ๑
 2. สิกขาบทที่ ๒
 3. สิกขาบทที่ ๓
 4. สิกขาบทที่ ๖

30. อุโบสถศีลข้อใด ขาดเพราะประพฤติผิดทางวาจา ?

 1. สิกขาบทที่ ๒
 2. สิกขาบทที่ ๔
 3. สิกขาบทที่ ๖
 4. สิกขาบทที่ ๘

31. อุโบสถศีลข้อที่ ๓ ห้ามผู้สมาทานกระทำเรื่องใด ?

 1. การล่วงประเวณี
 2. การร้องเพลง
 3.  การดื่มสุราเมรัย
 4. การอดอาหาร

32. อุโบสถศีลข้อที่ ๖ เวลาเที่ยงแล้วถึงก่อนอรุณขึ้น เรียกว่าอะไร ?

 1. กาล
 2. กาลเทศะ
 3. วิกาล
 4. กาลกิริยา

33. อาหารประเภทใด ห้ามคนถืออุโบสถศีลรับประทานในยามวิกาล ?

 1. สมอ
 2. มะขามเทศ
 3. เนย
 4. มะขามป้อม

34. อุโบสถศีลข้อที่ ๗ ห้ามผู้สมาทานกระทำเรื่องใด ?

 1. พูดปด
 2. เสพกาม
 3. แต่งตัว
 4. ลักของ

35. การห้ามคนถืออุโบสถศีลตกแต่งร่างกายในขณะรักษาอุโบสถ เพื่อจุดประสงค์ใด ?

 1. บรรเทาความยินดีในนามกาย
 2. บรรเทาความมัวเมาในรูปกาย
 3. บรรเทาความยึดมั่นในเวทนา
 4. บรรเทาความพอใจในลาภยศ

36. ปัจจุบัน คนส่วนใหญ่นิยมสมาทานอุโบสถศีลที่ไหน ?

 1. บ้านตนเอง
 2. บ้านคนทรงเจ้า
 3. โรงเจทั่วไป
 4. วัดทั่วไป

37. ในวันอุโบสถ ควรสมาทานอุโบสถศีลเวลาใด ?

 1. เวลาเช้า
 2. เวลาเที่ยงวัน
 3. เวลาบ่าย
 4. เวลากลางคืน

38. คำว่า อิมินา สกฺกาเรน ตํ ภควนฺตํ อภิปูชยาม เป็นคำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยใด ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

39. คำว่า อชฺช โภนฺโต ปกฺขสฺส อฏฺฐมี ทิวโส … เป็นคำกล่าวอะไร ?

 1. สมาทานศีล ๘
 2. คำประกาศอุโบสถ
 3. อาราธนาธรรม
 4. กราบพระรัตนตรัย

40. วันปัณณรสีในคำประกาศอุโบสถ หมายถึงวันกี่ค่ำ ?

 1. วัน ๘ ค่ำ_
 2. วัน ๙ ค่ำ
 3. วัน ๑๔ ค่ำ_
 4. วัน ๑๕ ค่ำ

41. ข้อใด กำหนดให้กระทำต่อจากคำประกาศอุโบสถ ?

 1. อาราธนาศีล
 2. รับสรณคมน์
 3. รับศีลอุโบสถ
 4. ถือศีลอุโบสถ

42. เรื่องที่ไม่ควรนำมาพูดในขณะถืออุโบสถศีล เรียกว่าอะไร ?

 1. อนุปุพพีกถา
 2. อริยมรรคกถา
 3. ติรัจฉานกถา
 4. อนุโมทนากถา

43. อุโบสถประเภทใด กำหนดข้อห้ามบางเรื่องไม่ห้ามบางเรื่อง ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. โคปาลกอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. นิคคัณฐอุโบสถ

44. อุโบสถประเภทใด ตรัสว่ามีอานิสงส์มากที่สุด ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. อริยอุโบสถ
 3. นิคคัณฐอุโบสถ
 4. ถูกทุกข้อ

45. อุโบสถประเภทใด ตรัสว่าเป็นการปฏิบัติตามพระอรหันต์ ?

 1. อริยอุโบสถ
 2. โคปาลกอุโบสถ
 3. ปกติอุโบสถ
 4. นิคคัณฐอุโบสถ

46. คำว่า มีถ้อยคำมั่นคง ในอุโบสถสูตร ตรงกับข้อใด ?

 1. ละปาณาติบาต
 2. ละอทินนาทาน
 3. ละอพรหมจรรย์
 4. ละมุสาวาท

47. การถืออุโบสถศีลไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างพร้อย ควรกระทำอย่างไร ?

 1. ชำระบาป
 2. สำรวมระวัง
 3. อดอาหาร
 4. กินมังสวิรัติ

48. การถืออุโบสถศีลจะได้รับผลมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับอะไร ?

 1. มีสุขภาพดี
 2. มีอายุมาก
 3. มีความตั้งใจ
 4. มีบุญบารม

49. การถืออุโบสถศีลทำให้มนุษย์หยุดทำร้ายกัน ตรงกับข้อใด ?

 1. ศีลสร้างความปลอดภัย
 2. ศีลสร้างสวรรค์
 3. ศีลสร้างความเสมอภาค
 4. ถูกทุกข้อ

50. การรักษาอุโบสถศีล จัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุข้อใด ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. ภาวนา
 4. ถูกทุกข้อ

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s