:: อนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ::

1. ประวัติของผู้ตรัสรู้ตาม หมายถึงข้อใด ?

 1. พุทธประวัติ
 2. อนุพุทธประวัติ
 3. พุทธานุพุทธประวัติ
 4. ถูกทุกข้อ

2. ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้เลิศในด้านนั้น ๆ ตรงกับข้อใด ?

 1. อริยบุคคล
 2. สาวก
 3. เอตทัคคะ
 4. พหุสุตะ

3. พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ?

 1. อยู่ป่าเป็นวัตร
 2. มีปัญญามาก
 3. ทรงธุดงค์
 4. รู้ราตรีนาน

4. พระอุรุเวลกัสสปะ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ?

 1. อยู่ป่าเป็นวัตร
 2. ไม่คลุกคลีด้วยหมู่
 3. มีบริวารมาก
 4. เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร

5. อุปติสสะ ได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมจากใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 3. พระอัสสชิ
 4. พระยสะ

6. พระสาวกองค์ใด เป็นแบบอย่างเรื่องความกตัญญู ?

 1. พระราธะ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระอานนท์ ง
 4. พระอนุรุทธะ

7. พระสาวกองค์ใด เปรียบเหมือนแม่นมเลี้ยงดูบุตร ?

 1. พระมหาโมคคัลลานะ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระจุนทะ

8. เราจักไม่ชูงวง เข้าไปสู่สกุล พระพุทธเจ้าตรัสสอนใคร ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระมหาโมคคัลลานะ
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระมหากัจจายนะ

9. พระมหากัสสปะ ออกบวชเพราะเห็นโทษในการครองเรือนอย่างไร ?

 1. ต้องรับผิดชอบมาก
 2. ต้องคอยรับบาปคนอื่น
 3. ต้องทำแต่บาปกรรม
 4. ต้องพัวพันเรื่องกาม

10. พระสาวกองค์ใด เป็นผู้ริเริ่มทำสังคายนาครั้งแรก ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระอุรุเวลกัสสปะ
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระอานนท์

11. ใครแสดงวรรณะ ๔ ว่าเสมอกันด้วยกรรมคือการกระทำ ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระมหากัจจายนะ
 3. พระมหาโมคคัลลานะ
 4. พระมหากัปปินะ

12. จักพิจารณาเห็นโลกอย่างไร มัจจุราชจึงจักไม่แลเห็น ใครทูลถาม ?

 1. อชิตมาณพ
 2. โมฆราชมาณพ
 3. ปิงคิยมาณพ
 4. โธตกมาณพ

13. พระโมฆราช ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ?

 1. ทรงจีวรเศร้าหมอง
 2. ยินดีในฌานสมาบัติ
 3. ฉลาดในเตโชกสิณ
 4. ตรัสรู้ฉับพลัน

14. พระสาวกองค์ใด เป็นยอดแห่งผู้ว่าง่ายสอนง่าย ?

 1. ก. พระอนุรุทธะ ข. พระอานนท์
 2. ค. พระราธะ ง. พระฉันนะ

15. พระสาวกองค์ใด เป็นยอดแห่งพระธรรมกถึก ?

 1. พระมหากัปปินะ
 2. พระปุณณมันตานีบุตร
 3. พระมหากัจจายนะ
 4. พระอัญญาโกณฑัญญะ

16. พระสาวกองค์ใด เป็นผู้เลิศด้านทำสกุลให้เลื่อมใส ?

 1. พระอุบาลี
 2. พระกาฬุทายี
 3. พระกิมพิละ
 4. พระอัสสชิ

17. พระสาวกองค์ใด บวชเพราะจำใจ ?

 1. พระราธะ
 2. พระนันทะ
 3. พระอุบาลี \พระอนุรุทธะ

18. ความรักไม่มีที่สิ้นสุด เป็นความดำริเพื่อสลัดจากทุกข์ของใคร ?

 1. พระมหากัจจายนะ
 2. พระอานนท์
 3. พระนันทะ
 4. พระอนุรุทธะ

19. พระราหุล ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ?

 1. เกิดในตระกูลสูง
 2. ใคร่ต่อการศึกษา
 3. มีทิพยจักษุญาณ
 4. สำรวมอินทรีย์

20. พระสาวกองค์ใด ได้รับเอตทัคคะด้านทรงพระวินัย ?

 1. พระอุบาลี
 2. พระนันทะ
 3. พระอานนท์
 4. พระสีวลี

21. พระอุบาลี เมื่อยังไม่ได้อุปสมบทประกอบอาชีพอะไร ?

 1. ค้าขาย
 2. ทำเกษตรกรรม
 3. ตัดผม
 4. สอนหนังสือ

22. พระสาวกองค์ใด มักเปล่งอุทานว่า สุขหนอ ๆ ?

 1. พระนันทะ
 2. พระภัททิยะ
 3. พระอนุรุทธะ
 4. พระลกุณฏกภัททิยะ

23. พระสาวกองค์ใด เคยปรารถนาว่า ขออย่าได้ยินคำว่าไม่มี ?

 1. พระภัททิยะ
 2. พระมหานามะ
 3. พระอนุรุทธะ
 4. พระกิมพิละ

24. พระอานนท์รับหน้าที่ใด ในคราวทำปฐมสังคายนา ?

 1. เป็นประธานสงฆ์
 2. วิสัชนาพระธรรม
 3. วิสัชนาพระวินัย
 4. วิสัชนาพระธรรมวินัย

25. ใครยืนขวางช้างนาฬาคีรีที่จะทำร้ายพระพุทธเจ้า ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระนันทะ
 3. พระราหุล
 4. พระอานนท์

26. พระสาวกองค์ใด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพุทธอุปัฏฐาก ?

 1. พระราหุล
 2. พระสารีบุตร
 3. พระอานนท์
 4. พระมหากัสสปะ

27. ใครปรารภความเพียรอย่างแรงกล้า เดินจงกรมจนเท้าแตก ?

 1. พระโสณโกฬิวิสะ
 2. พระรัฐบาล
 3. พระโสณกุฏิกัณณะ
 4. พระลกุณฏกภัททิยะ

28. โลกคือหมู่สัตว์ พร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอิ่ม ใครกล่าว ?

 1. พระจักขุบาล
 2. พระรัฐบาล
 3. พระโมฆราช
 4. พระเจ้าโกรัพยะ

29. พระสาวกองค์ใด อดอาหารประท้วง เพราะไม่ได้บวช ?

 1. พระมหากัปปินะ
 2. พระรัฐบาล
 3. พระปิลินทวัจฉะ
 4. พระอานนท์

30. พระโสณกุฏิกัณณะ บวชเป็นสามเณรอยู่ถึง ๓ ปี จึงได้อุปสมบทเพราะเหตุใด ?

 1. มีพระสงฆ์ไม่พอ
 2. มีอายุไม่ครบ ๒๐ ปี
 3. ไม่มีบาตรและจีวร
 4. หาพระอุปัชฌาย์ไม่ได้

31. พระลกุณฏกภัททิยเถระ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ?

 1. ชำนาญมโนมยิทธิ
 2. แสดงธรรมอย่างวิจิตร
 3. แสดงธรรมไพเราะ
 4. มีเสียงไพเราะ

32. พระปิลินทวัจฉเถระ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ?

 1. แสดงธรรมได้ไพเราะ
 2. ผู้จับฉลากเป็นปฐม
 3. พ้นกิเลสด้วยศรัทธา
 4. เป็นที่รักใคร่ของเทวดา

33. พระสาวกองค์ใด ก่อนบวชถูกล้อเลียนว่า เด็กไม่มีแม่ ?

 1. พระรัฐบาล
 2. พระราธะ
 3. พระกุมารกัสสปะ
 4. พระโกณฑธาน

34. พระสาวกองค์ใด ก่อนบวชมักพูดหักล้างคนอื่น ทำให้ไม่มีใคร อยากคบหาสมาคม ?

 1. พระโสณกุฏิกัณณะ
 2. พระกุมารกัสสปะ
 3. พระปุณณชิ
 4. พระมหาโกฏฐิตะ

35. พระสาวกที่เป็นต้นบัญญัติข้อห้ามดื่มสุรา คือใคร ?

 1. พระนาคิตะ
 2. พระสาคตะ
 3. พระอุปเสนะ
 4. พระอุทายี

36. พระสาวกองค์ใด ถูกพระศาสดาตำหนิว่า โมฆบุรุษผู้มักมาก ?

 1. ก. พระสุภูติ ข. พระจุนทะ
 2. ค. พระเรวตะ ง. พระอุปเสนะ

37. พระสีวลีเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านใด ?

 1. มีลาภมาก
 2. มีบริวารมาก
 3. มีบุญมาก
 4. มีปัญญามาก

38. ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใคร ?

 1. พระมหากัจจายนะ
 2. พระวักกลิ
 3. พระพากุละ
 4. พระราหุล

39. ใครสำเร็จเป็นพระอรหันต์ แต่ยังไม่ทันบวชก็ปรินิพพาน ?

 1. พระพาหิยะ
 2. พระอุปเสนะ
 3. พระพากุละ
 4. พระวังคีสะ

40. พระสาวกองค์ใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีโรคน้อย ?

 1. พระอุทายี
 2. พระอุบาลี
 3. พระพากุละ
 4. พระวักกลิ

41. วัสสูปนายิกา เกี่ยวข้องกับวันอะไร ?

 1. วันเข้าพรรษา
 2. วันออกพรรษา
 3. วันมหาปวารณา
 4. วันเข้าเขตกฐินกาล

42. การทำสามีจิกรรม มีความหมายว่าอย่างไร ?

 1. การขอขมาโทษต่อกัน
 2. การว่ากล่าวตักเตือนกัน
 3. การถือนิสัยกับอาจารย์
 4. การแสดงความบริสุทธิ์

43. วันพระ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?

 1. วันอุโบสถ
 2. วันวัสสูปนายิกา
 3. วันปาฏิบท
 4. วันธรรมสวนะ

44. วันมหาปวารณา ตรงกับข้อใด ?

 1. วันแสดงธรรม
 2. วันอุโบสถ
 3. วันเข้าพรรษา
 4. วันออกพรรษา

45. สวดมาติกาในงานพระราชพิธี ใช้คำใด ?

 1. สดับพระธรรมเทศนา
 2. สดับพระมาติกา
 3. สดับปกรณ์
 4. สดับพระอภิธรรม

46. ผ้าที่โยงจากโลงศพเพื่อทำพิธีทอดผ้าบังสุกุล เรียกว่าอะไร ?

 1. ภูษาโยง
 2. มาลาโยง
 3. ภูษามาลา
 4. สายโยง

47. ทักษิณานุประทาน หมายถึงอะไร ?

 1. การทำบุญสะเดาะเคราะห์
 2. การทำบุญขึ้นบ้านใหม่
 3. การทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย
 4. การทำบุญเสริมอายุมงคล

48. หลังรับศีลแล้ว ก่อนพระจะเทศน์ ต้องอาราธนาว่า…

 1. มยํ ภนฺเต วิสุวิสํ…
 2. อิมานิ มยํ ภนฺเต…
 3. วิปตฺติปฏิพาหาย…
 4. พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี…

49. ข้อใด เป็นอานุภาพของพระปริตร ?

 1. ให้รวยเงินทอง
 2. ให้มีอายุยืน
 3. ขจัดทุกข์ ภัย โรค
 4. เจริญด้วยยศศักดิ์

50. ข้อใด ไม่มีในศีล ๘ ?

 1.  ปาณาติปาตา เวรมณี
 2. อทินฺนาทานา เวรมณี
 3. กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี
 4. มุสาวาทา เวรมณี
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s