:: วิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท ::

1. ข้อใด เป็นความหมายของคำว่า สมถะ ?

 1. อุบายเรืองปัญญา
 2. อุบายสงบกาย
 3. อุบายสงบใจ
 4. อุบายสงบวาจา

2. ผลของการเจริญวิปัสสนาคืออะไร ?

 1. ความจำดี
 2. เห็นแจ้งไตรลักษณ์
 3. จิตผ่องใส
 4. รู้อดีตอนาคต

3. ข้อใด จัดเป็นกิเลสกาม ?

 1. หัวดื้อ
 2. งมงายไร้สาระ
 3. ถือพรรคถือพวก
 4. อิจฉาริษยา

4. กามเป็นเหตุให้สัตว์หลงติดอยู่ในโลก เรียกว่าอะไร ?

 1. กามคุณ
 2. กามกิเลส
 3. กามตัณหา
 4. กามาสวะ

5. ข้อใด เป็นปฏิบัติบูชา ?

 1. ตักบาตรทุกเช้า
 2. ถวายสังฆทานทุกวัน
 3. ปล่อยนกปล่อยปลา
 4. ทำความดีสม่ำเสมอ

6. ปูชนียบุคคล หมายถึงบุคคลประเภทใด ?

 1. คนร่ำรวยทรัพย์
 2. คนที่วางตนน่ายกย่อง
 3. คนเรียนจบสูง
 4. คนปฏิบัติตามกฎหมาย

7. เมื่อมีผู้มาเยือน ควรต้อนรับตามหลักปฏิสันถารอย่างไร ?

 1. แนะนำประโยชน์ให้
 2. ต้อนรับให้สมฐานะ
 3. ถามถึงสิ่งที่ต้องการ
 4. ถามถึงธุระที่มา

8. ข้อใด เป็นเหตุให้เกิดสุขทางใจ ?

 1. มีจิตเมตตา
 2. มีการงานดี
 3. มีทรัพย์มาก
 4. มีตำแหน่งสูง

9. ผู้ถูกวิหิงสาวิตกครอบงำ มักมีพฤติกรรมอย่างไร

 1. ฝักใฝ่ในกาม
 2. โลภอยากได้
 3. ปองร้ายผู้อื่น
 4. ทรมานสัตว์

10. เมื่อถูกวิหิงสาวิตกครอบงำ จะบรรเทาได้อย่างไร ?

 1. เจริญเมตตา
 2. เจริญกรุณา
 3. เจริญมุทิตา
 4. เจริญอุเบกขา

11. คิดอย่างไร จัดเป็นเนกขัมมวิตก ?

 1. คิดออกบวช
 2. คิดหนีปัญหา
 3. คิดทำร้ายตัวเอง
 4. คิดอยากแต่งงาน

12. ธรรมข้อใด บรรเทาพยาบาทวิตกได้ ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

13. ราคะ โทสะ โมหะ เรียกว่าไฟเพราะเหตุใด ?

 1. ก. ทำให้กายร้อน ข. ทำให้ใจร้อน
 2. ค. ทำให้เกิดโรค ง. ทำให้เครียด

14. ทำความดีเพราะอยากให้คนยกย่อง จัดเข้าในข้อใด ?

 1. ก. โลกาธิปเตยยะ ข. อัตตาธิปเตยยะ
 2. ค. ธัมมาธิปเตยยะ ง. ถูกทุกข้อ

15. ข้อใด เป็นความหมายของคำว่า ญาณ ?

 1. ก. สมาธิชั้นสูง ข. ปัญญาหยั่งรู้
 2. ค. แสดงฤทธิ์ได้ ง. การเข้าฌาน

16. อยากฆ่าตัวตายเพราะเกรดตก อกหัก รักคุด จัดเป็นตัณหาใด ?

 1. ก. กามตัณหา ข. ภวตัณหา
 2. ค. วิภวตัณหา ง. กิเลส ตัณหา

17. อยากเป็นใหญ่ จัดเป็นตัณหาอะไร ?

 1. ก. กามตัณหา ข. ภวตัณหา
 2. ค. วิภวตัณหา ง. กิเลส ตัณหา

18. ในเรื่องปาฏิหาริย์ พระพุทธเจ้าทรงยกย่องข้อใด ?

 1. ก. อิทธิปาฏิหาริย์ ข. อาเทสนาปาฏิหาริย์
 2. ค. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ง. ยมกปาฏิหาริย์

19. โลกัตถจริยา ตรงกับข้อใด ?

 1. ก. ช่วยคนให้พ้นทุกข์ ข. ประกาศคำสอน
 2. ค. บัญญัติสิกขาบท ง. เทศน์โปรดพระญาติ

20. ข้อใด กล่าวความหมายของวัฏฏะได้ถูกต้องที่สุด ?

 1. ก. ทำกรรมแล้วกิเลสจึงเกิด ข. กิเลสเกิดแล้วจึงมีวิบาก
 2. ค. วิบากเกิดจึงมีกรรม ง. กิเลสเกิดแล้วให้ทำกรรม

21. กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อมตามสนอง ตรงกับข้อใด ?

 1. ก. กิเลส ข. กรรม
 2. ค. วิบาก ง. สงสาร

22. อานิสงส์ของการปฏิบัติไตรสิกขา คือข้อใด ?

 1. ก. กำจัดทุกข์ ข. กำจัดโศก
 2. ค. กำจัดภัย ง. กำจัดกิเลส

23. ผู้ไม่คิดจองเวรผู้อื่น ชื่อว่าประพฤติอปัสเสนธรรมข้อใด ?

 1. ก. พิจารณาแล้วเว้น ข. พิจารณาแล้วบรรเทา
 2. ค. พิจารณาแล้วเสพ ง. พิจารณาแล้วอดกลั้น

24. ยาบ้าและสิ่งเสพติด พิจารณาแล้วควรทำอย่างไร ?

 1. ก. เสพ ข. อดกลั้น
 2. ค. เว้น ง. บรรเทา

25. ทำอย่างไร จึงจะไม่ริษยาผู้อื่น ?

 1. ก. หมั่นเจริญเมตตา ข. หมั่นเจริญกรุณา
 2. ค. หมั่นเจริญมุทิตา ง. หมั่นเจริญอุเบกขา

26. อัปปมัญญาข้อใด เป็นคุณให้เกิดความเที่ยงธรรม ?

 1. ก. เมตตา ข. กรุณา
 2. ค. มุทิตา ง. อุเบกขา

27. คำว่า พระสกทาคามี แปลว่าอะไร ?

 1. ก. ผู้เกิดอีกครั้งเดียว ข. ผู้ไม่เกิดอีก
 2. ค. ผู้เวียนว่ายตายเกิด ง. ผู้ไม่มาสู่ภพนี้อีก

28. พรหมโลกชั้นสุทธาวาส เป็นที่บังเกิดของพระอริยบุคคลชั้นใด ?

 1. ก. พระโสดาบัน ข. พระอนาคามี
 2. ค. พระสกทาคามี ง. พระอรหันต์

29. กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา เรียกว่าโยคะ เพราะเหตุใด ?

 1. ก. เผาใจให้ร้อนรุ่ม ข. หมักดองในสันดาน
 2. ค. ผูกสัตว์ไว้ในโลก ง. ประกอบสัตว์ไว้ในภพ

30. โอฆะข้อใด ทำให้เกิดความมืดบอดทางปัญญา ?

 1. ก. กาโมฆะ ข. ทิฏโฐฆะ
 2. ค. อวิชโชฆะ ง. ภโวฆะ

31. บุคคลเช่นใด เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกา ?

 1. ก. ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย ข. ผู้ศึกษาพระรัตนตรัย
 2. ค. ผู้ไหว้พระรัตนตรัย ง. ผู้อาศัยพระรัตนตรัย

32. ผู้อาจรู้ธรรมเมื่อท่านอธิบายความแห่งข้อนั้น ตรงกับข้อใด ?

 1. ก. อุคฆฏิตัญญู ข. วิปจิตัญญู
 2. ค. เนยยะ ง. ปทปรมะ

33. ผู้พอจะแนะนำได้ เปรียบได้กับบัวชนิดใด ?

 1. ก. บัวพ้นน้ำ_ข. บัวเสมอน้ำ
 2. ค. บัวจะพ้นน้ำวันต่อไป ง. บัวจมอยู่ในโคลนตม

34. คนที่มีใจตระหนี่ ควรฟังอนุปุพพีกถาข้อใด ?

 1. ก. ทานกถา ข. สีลกถา
 2. ค. สัคคกถา ง. กามาทีนวกถา

35. อนุปุพพีกถาข้อใด สนับสนุนส่งเสริมการไม่เบียดเบียนกัน ?

 1. ก. ทานกถา ข. สีลกถา
 2. ค. สัคคกถา ง. กามาทีนวกถา

36. ครูไม่สอนวิชาทั้งหมดแก่ศิษย์ เพราะกลัวรู้ทัน จัดเป็นมัจฉริยะข้อใด ?

 1. ก. กุลมัจฉริยะ ข. ลาภมัจฉริยะ
 2. ค. วัณณมัจฉริยะ ง. ธัมมมัจฉริยะ

37. ความตระหนี่หวงแหน มีอะไรเป็นสมุฏฐาน ?

 1. ก. โลภะ ข. โทสะ
 2. ค. โมหะ ง. มานะ

38. คนทุจริตคิดมิชอบ เพราะถูกมารประเภทใดครอบงำ ?

 1. ก. กิเลสมาร ข. เทวปุตตมาร
 2. ค. ขันธมาร ง. อภิสังขารมาร

39. มารข้อใด ตัดโอกาสทำความดีได้เด็ดขาด ?

 1. ก. กิเลสมาร ข. มัจจุมาร
 2. ค. ขันธมาร ง. อภิสังขารมาร

40. ความทุกข์ทางใจ จัดเป็นเวทนาอะไร ?

 1. ก. สุข ข. ทุกข์
 2. ค. โสมนัส ง. โทมนัส

41. ความมีเมตตา ช่วยแก้ไขคนที่มีจริตเช่นไร ?

 1. ก. ราคจริต ข. โทสจริต
 2. ค. โมหจริต ง. วิตักกจริต

42. เชื่อคนง่าย เป็นผู้มีจริตใด ?

 1. ก. สัทธาจริต ข. พุทธิจริต
 2. ค. ราคจริต ง. วิตักกจริต

43. บทสวดใด จัดเป็นธรรมคุณ ?

 1. ก. อิติปิ โส ภควา ข. สฺวากฺขาโต
 2. ค. สุปฏิปนฺโน ง. มยํ ภนฺเต

44. ธรรมที่ควรน้อมเข้ามาสู่ตน ตรงกับข้อใด ?

 1. ก. ไตรรัตน์ ข. ไตรลักษณ์
 2. ค. ไตรสิกขา ง. ไตรทวาร

45. ผู้มีสมาธิในการเรียน เทียบได้กับวิสุทธิข้อใด ?

 1. ก. สีลวิสุทธิ ข. จิตตวิสุทธิ
 2. ค. ทิฏฐิวิสุทธิ ง. ญาณทัสสนวิสุทธิ

46. ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ตรงกับพุทธคุณข้อใด ?

 1. ก. อรหํ_ข. พุทฺโธ
 2. ค. โลกวิทู ง. ภควา

47. ความรู้คู่คุณธรรม อนุโลมตามพุทธคุณข้อใด ?

 1. ก. สมฺมาสมฺพุทฺโธ ข. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
 2. ค. สุคโต โลกวิทู ง. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ

48. ผู้ควรรับของทำบุญ ตรงกับสังฆคุณข้อใด ?

 1. อาหุเนยฺโย
 2. ปาหุเนยฺโย
 3. ทกฺขิเณยฺโย
 4. อญฺชลิกรณีโย

49. ข้อใด เป็นผลของทานบารมี ?

 1. มีรูปงาม
 2. มีปัญญามาก
 3. มีอายุยืน
 4.  มีทรัพย์มาก

50. กรรมที่ให้ผลก่อนกรรมอื่นทั้งหมด ได้แก่ข้อใด ?

 1. ชนกกรรม
 2. ครุกรรม
 3. พหุลกรรม
 4. กตัตตากรรม
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s