:: วิชากรรมบถ (วินัย) ชั้นเอก ::

1. พระพุทธศาสนาสอนว่า สุขทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเกิดจากอะไร ?

 1.  อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 2.  อำนาจพุทธานุภาพ
 3. อำนาจแห่งเทพเจ้า
 4. อำนาจวิบากกรรม

2. คำว่า กรรมบถ หมายถึง กรรมนำสัตว์ให้ไปเกิดในสถานที่ใด ?

 1. สุคติทุคติ
 2. มนุษยโลก
 3. เทวโลก
 4. พรหมโลก

3. กุศลกรรมบถนำสัตว์ให้ไปเกิดในกำเนิดที่ดี ตรงกับข้อใด ?

 1. สัตว์นรก
 2. มนุษย์
 3. อสุรกาย
 4. เปรต

4. อกุศลกรรมบถนำสัตว์ให้ไปเกิดในกำเนิดที่เลว ตรงกับข้อใด ?

 1. สัตว์ดิรัจฉาน
 2. มนุษย์
 3. เทวดา
 4. พรหม

5. กรรมบถ ๑๐ ประการ จัดเป็นกรรม ๓ อย่าง ยกเว้นข้อใด ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. บุญกรรม
 4. มโนกรรม

6. โลภะ โทสะ โมหะ เป็นเหตุให้บุคคลกระทำกรรมใด

 1. บุญกรรม
 2. อกุศลกรรม
 3. กุศลกรรม
 4. อโหสิกรรม

7. การกระทำจะสำเร็จเป็นกรรมบถได้ ต้องประกอบด้วยอะไร ?

 1. ตัณหา
 2. อภิชฌา
 3. เจตนา
 4. อารมณ์

8. ข้อใด ไม่จัดเข้าในอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ?

 1. ปาณาติบาต
 2. สัมมาทิฏฐิ
 3. พยาบาท
 4. มิจฉาทิฏฐิ

9. อะไรเป็นมูลเหตุให้บุคคลประพฤติอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ?

 1. กุศลมูล ๓
 2. สุจริต ๓
 3. อกุศลมูล ๓
 4. ทุจริต ๓

10. กรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทำทางกาย เรียกว่าอะไร

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. ครุกรรม

11. ข้อใด ไม่จัดเข้าในกายกรรมฝ่ายอกุศล ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. กาเมสุมิจฉาจาร
 4. สัมผัปปลาปะ

12. ปาณาติบาต โดยมากเกิดขึ้นทางทวารใด ?

 1. กายทวาร
 2. วจีทวาร
 3. มโนทวาร
 4. ถูกทุกข้อ

13. เมื่อว่าโดยอารมณ์ ปาณาติบาตมีอะไรเป็นอารมณ์ ?

 1. รูปสมาบัติ
 2. รูปชีวิตินทรีย์
 3. อรูปสมาบัติ
 4. อรูปชีวิตินทรีย์

14. ข้อใด ไม่จัดเป็นอรูปชีวิตินทรีย์ ?

 1. รูป
 2. เวทนา
 3. สัญญา
 4. สังขาร

15. ปาณาติบาตที่เกิดขึ้นทางวจีทวาร ตรงกับข้อใด ?

 1. คิดจะฆ่า
 2. พยายามฆ่า
 3. ฆ่าเอง
 4. สั่งให้คนอื่นฆ่า

16. ปาณาติบาตมีโทษมาก เพราะผู้ฆ่ามีกิเลสรุนแรง ตรงกับข้อใด ?

 1. ฆ่าเพราะความแค้น
 2. ฆ่าเพราะหิวข้าว
 3. ฆ่าเพราะเข้าใจผิด
 4. ฆ่าเพราะขาดสติ

17. พยายามฆ่า เป็นองค์แห่งอกุศลกรรมบถข้อใด ?

 1. พยาบาท
 2. ปาณาติบาต
 3. ผรุสวาจา
 4. อทินนาทาน

18. การกระทำอทินนาทาน เพราะมีโทสะเป็นมูล ตรงกับข้อใด ?

 1. ลักเพราะตกทุกข์
 2. ลักเพราะตกงาน
 3. ลักเพราะแค้นใจ
 4. ลักเพราะถูกยุยง

19. อทินนาทานมีโทษมาก เพราะขโมยของประเภทใด

 1. ของประณีต
 2. ของสำคัญ
 3. ของผู้มีคุณธรรม
 4. ถูกทุกข้อ

20. อทินนาทาน จะสำเร็จเป็นกรรมบถในขณะใด ?

 1. รู้ว่ามีเจ้าของ
 2. คิดจะลัก
 3. พยายามลัก
 4. ลักมาได้

21. อทินนาทานที่เกิดขึ้นทางวจีทวาร ตรงกับข้อใด ?

 1. มีจิตคิดจะลัก
 2. พยายามจะลัก
 3. สั่งให้คนอื่นลัก
 4. ลักด้วยตนเอง

22. รู้ว่ามีเจ้าของหวง เป็นองค์แห่งอกุศลกรรมบถข้อใด

 1. อทินนาทาน
 2. พยาบาท
 3. กาเมสุมิจฉาจาร
 4. ผรุสวาจา

23. ความผิดที่เรียกว่า กาเมสุมิจฉาจาร ตรงกับข้อใด ?

 1. ไม่เคารพพ่อแม่
 2. ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่
 3. ไม่พอใจคู่ครอง
 4. ไม่ทำตามกติกา

24. สทารสันโดษ หมายถึงความพึงพอใจในเรื่องใด ?

 1. ยศศักดิ์
 2. คู่ครอง
 3. การงาน
 4. บริวาร

25. กาเมสุมิจฉาจารจะสำเร็จเป็นกรรมบถได้ ต้องเกิดทางทวารใด ?

 1. กายทวาร
 2. วจีทวาร
 3. มโนทวาร
 4. ถูกทุกข้อ

26. ความเสื่อมโทรมทางสังคมกรณีใด เกิดจากกาเมสุมิจฉาจาร ?

 1. ขายยาเสพติด
 2. ลอบวางระเบิด
 3. ละเมิดทางเพศ
 4. ทุจริตคอรัปชั่น

27. มุสาวาทที่เกิดขึ้นจากความพยายามทางกาย ตรงกับข้อใด ?

 1. แจ้งความเท็จ
 2. ทำเอกสารเท็จ
 3. เป็นพยานเท็จ
 4. ให้การเท็จ

28. องค์แห่งมุสาวาทข้อใด ทำให้มุสาวาทสำเร็จเป็นกรรมบถ ?

 1. เรื่องไม่จริง
 2. จิตคิดจะพูด
 3. พยายามพูด
 4. คนอื่นเข้าใจ

29. มุสาวาทที่สำเร็จเป็นกรรมบถ ต้องมีลักษณะเช่นไร

 1. คิดจะพูดเรื่องโกหก
 2. คนอื่นได้ประโยชน์
 3. คนอื่นเสียประโยชน์
 4. คนพูดเสียประโยชน์

30. มุสาวาท เกิดผลกระทบโดยตรงต่อสังคมอย่างไร ?

 1. คบหาไม่สนิทใจ
 2. ชีวิตไม่ปลอดภัย
 3. ทรัพย์สูญหาย
 4. ไม่เอื้อเฟื้อต่อกัน

31. มุสาวาท ย่อมให้ผลในภายหน้าแก่ผู้กระทำอย่างไร ?

 1. มีอายุสั้น
 2. มีชีวิตขัดสน
 3. เป็นคนบ้า
 4. ไม่น่าเชื่อถือ

32. พูดคำหยาบคาย เรียกว่าอะไร ?

 1. มุสาวาท
 2. ผรุสวาจา
 3. สัมผัปปลาปะ
 4. ปิสุณวาจา

33.คำพูดยุยงทำให้คนอื่นเกิดความแตกแยก เรียกว่าอะไร ?

 1. มุสาวาท
 2. ผรุสวาจา
 3. สัมผัปปลาปะ
 4. ปิสุณวาจา

34. คำพูดที่ไม่เกิดประโยชน์ทั้งแก่ผู้พูดและผู้ฟัง เรียกว่าอะไร ?

 1. มุสาวาท
 2. ผรุสวาจา
 3. สัมผัปปลาปะ
 4. ปิสุณวาจา

35. ปิสุณวาจา จะสำเร็จเป็นกรรมบถในขณะใด ?

 1. เมื่อคนอื่นเข้าใจ
 2. เมื่อคนอื่นเกิดแตกแยก
 3. เมื่อคนอื่นถูกด่า
 4. เมื่อคนอื่นเสียประโยชน์

36. คำพูดที่เป็นผรุสวาจา ผู้พูดมุ่งถึงเจตนาใด ?

 1. ประทุษร้าย
 2. หลอกลวง
 3. ให้แตกแยก
 4. ให้เข้าใจผิด

37. ผู้พูดกล่าวผรุสวาจาด้วยเจตนาเช่นไร จึงไม่จัดเป็นผรุสวาจา ?

 1. มีเจตนาร้าย
 2. มีเจตนาหวังดี
 3. มีเจตนาโลภ
 4. มีเจตนาทำลาย

38. เพราะเหตุใด คำพูดอ่อนหวาน แต่คนพูดมีเจตนามุ่งจะทำลาย จึงจัดเป็นผรุสวาจา ?

 1. มีจิตหยาบคาย
 2. มีจิตเศร้าหมอง
 3. มีจิตอ่อนโยน
 4. มีจิตหลอกลวง

39. คิดละโมบอยากได้ของคนอื่นเอามาเป็นของตน เรียกว่าอะไร ?

 1. อทินนาทาน
 2. อนภิชฌา
 3. อภิชฌา
 4. อพยาบาท

40. มิจฉาทิฏฐิ โดยสภาวะ ได้แก่กิเลสใด ?

 1. โลภะ
 2. โทสะ
 3. มานะ
 4. โมหะ

41. ข้อใด เป็นกรรมบถและเป็นเหตุเกิดอกุศลกรรมบถเหล่าอื่น ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อภิชฌา
 3. ปิสุณวาจา
 4. มุสาวาท

42. จิตที่สหรคตด้วยมิจฉาทิฏฐิ เป็นเหตุให้คนทำอกุศลกรรมใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. จองเวร
 4. ถูกทุกข้อ

43. ความเห็นใด ปฏิเสธกรรมและผลแห่งกรรมอย่างสิ้นเชิง ?

 1. สัมมาทิฏฐิ
 2.  มิจฉาทิฏฐิ
 3. สักกายทิฏฐิ
 4. สัสสตทิฏฐิ

44. กุศลกรรมบถที่เกิดขึ้นทางมโนทวารอย่างเดียว ตรงกับข้อใด ?

 1. มิจฉาทิฏฐิ
 2. อภิชฌา
 3. สัมมาทิฏฐิ
 4. มุสาวาท

45. บุคคลที่ไม่มีพยาบาทเกิดขึ้นในใจ ย่อมงดเว้นอกุศลกรรมใด ?

 1. เห็นผิด
 2. ลักทรัพย์
 3. จองเวร
 4. พูดโกหก

46. บุคคลประพฤติเช่นไร ได้ชื่อว่ามีเมตตากายกรรม ?

 1. งดคิดร้ายกัน
 2. งดทำร้ายกัน
 3. งดปองร้ายกัน
 4. งดให้ร้ายกัน

47. เห็นคนอื่นได้ดีแล้ว มีจิตพลอยอนุโมทนา จัดเป็นมโนกรรม เกิดขึ้นทางทวารใด ?

 1. กายทวาร
 2. วจีทวาร
 3. มโนทวาร
 4. ทุกทวาร

48. ผู้มีจิตตั้งมั่นในการเจริญพระกรรมฐาน แสดงว่ามีอุปนิสัยใด ?

 1. ทานูปนิสัย
 2. สีลูปนิสัย
 3. ภาวนูปนิสัย
 4. ถูกทุกข้อ

49. ข้อใด กล่าวเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง

 1. ตัดกรรมได้
 2. ถอนกรรมได้
 3. แก้กรรมได้
 4. เสวยผลกรรม

50. ข้อใด เป็นผลสูงสุดในการประพฤติกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ?

 1. มีจิตหลุดพ้น
 2. มีจิตใจมั่นคง
 3. มีกายเรียบร้อย
 4.  มีปัญญารอบรู้

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s