:: พุทธานุพุทธประวัติชั้นเอก ::

1. พุทธานุพุทธประวัติ กล่าวถึงเรื่องอะไร ?

 1. ประวัติพระพุทธเจ้า
 2. ประวัติพระสาวก
 3. ประวัติพระพุทธเจ้าและพระสาวก
 4. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา

2. ปัญจมหาวิโลกนะ ที่พระมหาสัตว์ทรงพิจารณาถึง คือข้อใด ?

 1. แคว้น เมือง ชนบท สกุล มารดา
 2. กาล ทวีป ประเทศ สกุล มารดา
 3. กาล ทวีป ประเทศ เมือง มารดา
 4. ชนบท ทวีป ประเทศ สกุล มารดา

3. ข้อใด แสดงถึงทิฏฐิมานะกล้าของชาวชมพูทวีป ?

 1. นับถือพระพรหม
 2. นับถือลัทธิฤาษี
 3. ถือชั้นวรรณะ
 4. นับถือพระอิศวร

4. พระวาจาว่า เราเป็นเลิศ เป็นใหญ่ ประเสริฐสุดในโลก เรียกว่า…?

 1. สัจจวาจา
 2. มธุรวาจา
 3. ปิยวาจา
 4. อาสภิวาจา

5. เจ้าชายสิทธัตถะ มีพี่น้องร่วมพระราชบิดา คือใคร ?

 1. พระนันทะ-พระนางยโสธรา
 2. พระนันทะ-พระนางโรหิณี
 3. พระนันทะ-พระนางกัญจนา
 4. พระนันทะ-พระนางรูปนันทา

6. ขณะเสวยวิมุตติสุขที่รัตนฆรเจดีย์ พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอะไร ?

 1. พระวินัย
 2. พระสูตร
 3. พระอภิธรรม
 4. เวไนยสัตว์

7. พระพุทธคุณว่า อรหํ เป็นผู้ไกล… หมายถึง ?

 1. จากทุกข์
 2. จากภพชาติ
 3. จากกิเลส
 4. จากอุปาทาน

8. ในอนัตตลักขณสูตร พระพุทธเจ้าตรัสสิ่งใดว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ?

 1. เวทนา ๕
 2. ขันธ์ ๕
 3. นิวรณ์ ๕
 4. อายตนะ ๖

9. ใครออกบวช เพราะเชื่อมั่นในตำราทายลักษณะ ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 3. พระวังคีสะ
 4. พระอัสสชิ

10. สามุกกังสิกธรรม แปลว่าอะไร ?

 1. ธรรมที่พระองค์ทรงประกาศครั้งแรก
 2. ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแก่เจ้าลัทธิต่าง ๆ
 3. ธรรมที่พระองค์ทรงยกขึ้นแสดงเอง
 4. ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก่อนธรรมข้ออื่น ๆ

11. พระพุทธประสงค์หลัก ที่พระองค์ทรงส่งพระสาวกไปประกาศ พระศาสนาคืออะไร ?

 1.  เพื่อเผยแผ่พระศาสนา
 2. เพื่อทำให้โลกร่มเย็น
 3. เพื่อให้มหาชนหมดกิเลส
 4. เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน

12. เหตุใด พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาในแคว้นมคธก่อน ?

 1. เพราะเป็นเมืองเจริญ
 2. เพราะมีเจ้าลัทธิอยู่มาก
 3. เพราะชาวมคธนิมนต์
 4. เพราะเป็นทางผ่านพอดี

13. พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคนกลุ่มใด จึงประกาศพระศาสนาได้เร็ว ?

 1. นักบวช
 2. เศรษฐีคหบดี
 3. กษัตริย์และเจ้าลัทธิ
 4. สามัญชน

14. พระเจ้าพิมพิสารได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมอะไร ?

 1. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 2. อริยธรรม
 3. อาทิตตปริยายสูตร
 4. อนุปุพพีกถาและอริยสัจ ๔

15. ใครทำกติกากันไว้ว่า ผู้ใดบรรลุธรรมวิเศษก่อนจักบอกแก่กัน ?

 1. ยสกุลบุตรกับสหาย
 2. ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕
 3. ชฎิล ๓ พี่น้อง
 4. อุปติสสะกับโกลิตะ

16. ผู้ใด เป็นมิตรมีอุปการะต่อมิตร ?

 1. พระอุรุเวลกัสสปะ
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระสารีบุตร
 4. พระมหาโมคคัลลานะ

17. ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา พระพุทธเจ้าตรัสที่ไหน ?

 1. ถ้ำสุกรขาตา
 2. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
 3. วัดเวฬุวัน
 4. กัลลวาลมุตตคาม

18. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสาวกองค์ใด ว่ามีธรรมเป็นเครื่องอยู่ เสมอด้วยพระองค์ ?

 1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 2. พระอานนท์
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระอุบาลี

19. พระเจ้าจัณฑปัชโชต ทรงสดับธรรมจากใครเป็นครั้งแรก ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระมหาโมคคัลลานะ
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระมหากัจจายนะ

20. อะไรเป็นภัยใหญ่ของสัตวโลก พระพุทธเจ้าตรัสตอบอชิตมาณพว่าอย่างไร ?

 1. ลาภเป็นภัยใหญ่
 2. ทุกข์เป็นภัยใหญ่
 3. ยศเป็นภัยใหญ่
 4. ความโกรธเป็นภัยใหญ่

21. โลกมีอะไรผูกพันไว้ พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าอย่างไร ?

 1. ความเพลิดเพลิน
 2. ความทะยานอยาก
 3. ความยินดีในกาม
 4. ความไม่รู้อริยสัจ ๔

22. มาณพทั้ง ๑๖ คน ใครบรรลุธรรมช้ากว่าเพื่อน ?

 1. โมฆราชมาณพ
 2. ปิงคิยมาณพ
 3. อุทยมาณพ
 4. โปสาลมาณพ

23. สิ่งใดเป็นมาร เธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นเสีย ตรัสแก่ใคร ?

 1. พระภัททวัคคีย์
 2. พระนันทะ
 3. พระราธะ
 4. พระอานนท์

24. พระสาวกองค์ใด เป็นหลานของพระอัญญาโกณฑัญญะ ?

 1. พระโสณโกฬิวิสะ
 2. พระปุณณมันตานีบุตร
 3. พระโสณกุฏิกัณณะ
 4. พระปิงคิยะ

25. ใครเป็นผู้สร้างวัดเชตวัน ?

 1. เจ้าเชตุ
 2. พระเจ้าอชาตศัตรู
 3. โฆสกเศรษฐี
 4. อนาถปิณฑิกเศรษฐี

26.ใครทูลขอให้งดบวชกุลบุตรที่บิดามารดาไม่อนุญาต

 1. พระเจ้าพิมพิสาร
 2. พระเจ้าสุทโธทนะ
 3. พระเจ้าปเสนทิโกศล
 4. พระเจ้าอชาตศัตรู

27. ฝนโบกขรพรรษตกในคราวพระพุทธเจ้าประทับ ณ ที่ใด ?

 1. กรุงกบิลพัสดุ์
 2. กรุงราชคฤห์
 3. กรุงเวสาลี
 4. กรุงเทวทหะ

28. พระเจ้าสุทโธทนะฟังธรรมอะไร จึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ?

 1. อนุปุพพีกถา
 2. อนิจจาทิปฏิสังยุต
 3. ธรรมปาลชาดก
 4. เวสสันดรชาดก

29. ความสงสัยเกิดขึ้นเมื่อใด ขอข้าพระองค์ทูลถามได้เมื่อนั้น เป็นคำพูดของใคร ?

 1. พระภัททิยะ
 2. พระมหานามะ
 3. พระอานนท์
 4. พระอนุรุทธะ

30. พระสาวกองค์ใด มีความเชี่ยวชาญในพระวินัย ?

 1. พระอุบาลี
 2. พระนทีกัสสปะ
 3. พระอานนท์
 4. พระมหากัสสปะ

31. พระสาวกองค์ใด สนับสนุนการบวชภิกษุณีเป็นครั้งแรก ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระอุบาลี
 4. พระอานนท์

32. อุบาสก อุบาสิกา มีความหมายว่าอย่างไร ?

 1. ผู้นับถือพระพุทธเจ้า
 2. ผู้นับถือพระพุทธศาสนา
 3. ผู้นั่งใกล้พระสงฆ์
 4. ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย

33. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี แสดงความตั้งใจในการบวชอย่างไร ?

 1. อดพระกระยาหาร
 2. กลั้นลมหายใจ
 3. ตัดพระเกศา
 4. ยอมสิ้นพระชนม์

34. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี อุปสมบทเป็นภิกษุณีด้วยวิธีใด ?

 1. ญัตติจตุตถกรรม
 2. รับครุธรรม ๘
 3. ติสรณคมนูปสัมปทา
 4. รับโอวาท ๓

35. อัครสาวิกาเบื้องขวา-เบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า คือใคร ?

 1. พระอุบลวรรณาเถรี-พระรูปนันทาเถรี
 2. พระเขมาเถรี-พระอุบลวรรณาเถรี
 3. พระเขมาเถรี-พระปฏาจาราเถรี
 4. พระธัมมทินนาเถรี-พระรูปนันทาเถรี

36. พระเถรีองค์ใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านวินัย ?

 1. พระภัททากาปิลานีเถรี
 2. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
 3. พระปฏาจาราเถรี
 4. พระรูปนันทาเถรี

37. ดอกไม้ทิพย์ชนิดใด ตกในสถานที่พระศาสดาปรินิพพาน ?

 1. ดอกปาริฉัตร
 2. ดอกสาละ
 3. ดอกโศก
 4. ดอกมณฑารพ

38. เจดีย์ที่บรรจุพระไตรปิฎก เป็นเจดีย์ประเภทใด ?

 1. ธาตุเจดีย์
 2. บริโภคเจดีย์
 3. ธรรมเจดีย์
 4. อุทเทสิกเจดีย์

39. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอภิญญาเทสิตธรรมที่ไหน ?

 1. กูฏาคารศาลา
 2. โภคนคร
 3. อานันทเจดีย์
 4. ภัณฑุคาม

40. ใครเป็นผู้ถวายผ้าสิงคิวรรณ ?

 1. ตปุสสะ
 2. ปุกกุสะ
 3.  ภัลลิกะ
 4. จุนทะ

41. ปัจฉิมสาวก คือใคร ?

 1. อุปติสสปริพาชก
 2. โกลิตปริพาชก
 3. สุภัททปริพาชก
 4. อุปกาชีวก

42. บิณฑบาตที่ตรัสว่ามีอานิสงส์มาก มีกี่ครั้ง ?

 1. ๒ ครั้ง
 2. ๓ ครั้ง
 3. ๔ ครั้ง
 4. ๕ ครั้ง

43. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปัจฉิมโอวาทที่ไหน ?

 1. อัมพวัน
 2. สาลวโนทยาน
 3. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
 4. ลัฏฐิวัน

44. พระโอวาททั้งปวงที่ทรงประทานตลอดพระชนม์ชีพ ประมวลลงเป็นหนึ่งเดียว คืออะไร ?

 1. ความไม่ประมาท
 2. ทางสายกลาง
 3. ความอดทน
 4. ความกตัญญู

45. ความเป็นผู้ฉลาดในภาษา เข้าใจพูดให้คนเลื่อมใส คือข้อใด ?

 1. อัตถปฏิสัมภิทา
 2. ธัมมปฏิสัมภิทา
 3. นิรุตติปฏิสัมภิทา
 4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา

46. สถานที่ใด เป็นที่ทำปฐมสังคายนา ?

 1. ถ้ำสัตตบรรณ
 2. ถ้ำปิบผลิ
 3. ถ้ำสุกรขาตา
 4. ถ้ำอิสิคิลิ

47. กษัตริย์พระองค์ใด ทรงอุปถัมภ์การทำปฐมสังคายนา ?

 1. พระเจ้าพิมพิสาร
 2. พระเจ้าปเสนทิโกศล
 3. พระเจ้าอโศกมหาราช
 4. พระเจ้าอชาตศัตรู

48.ใครเป็นอัครศาสนูปถัมภก คราวทำสังคายนาครั้งที่ ๓ ?

 1. พระเจ้าอชาตศัตรู
 2. พระเจ้าอโศกมหาราช
 3. พระเจ้ากาลาโศกราช
 4. พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ

49. เหตุแห่งการทำสังคายนาครั้งที่ ๓ คืออะไร ?

 1. ก. การจ้วงจาบพระธรรมวินัย
 2. ข. การทะเลาะวิวาท
 3. ค. การบัญญัติวัตถุ ๑๐ ประการ
 4. ง. เดียรถีย์ปลอมบวชเพื่อลาภผล

50. พระเถระรูปใด นำพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ยังสุวรรณภูมิ ?

 1. ก. พระโสณะ-พระอุตตระ
 2. ข. พระธัมมรักขิต- พระมหินทะ
 3. ค. พระรักขิตะ-พระมหาเทวะ
 4. ง. พระมัชฌันติกะ-พระมัชฌิมะ

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s