:: วิชาธรรมชั้นเอก ::

1.พระพุทธเจ้าตรัสชวนพุทธบริษัทให้มาดูโลก เพื่อประโยชน์ใด ?

 1. ให้เห็นคุณและโทษ
 2. ให้เกิดความเบื่อหน่าย
 3. ให้เกิดความเพลิดเพลิน
 4. ให้เกิดความไม่ประมาท

2.ทำอย่างไร ถึงจะไม่ข้องอยู่ในโลก ?

 1. ออกบวช
 2. ปรารถนาไม่เกิดอีก
 3. ไม่ยุ่งกับใคร
 4. ไม่ติดในสิ่งล่อใจ

3.ผู้ไม่ข้องอยู่ในโลก จะได้รับผลอย่างไร ?

 1. เป็นคนรู้ทันโลก
 2. พ้นจากความวุ่นวาย
 3. เป็นอิสระแก่ตน
 4. เป็นคนมีอุเบกขา

4. เจตสิกที่เป็นกิเลสกามเกี่ยวข้องกับจิตอย่างไร ?

 1. ทำให้จิตผ่องใส
 2. ทำให้จิตเศร้าหมอง
 3. ทำให้จิตอ่อนแอ
 4. ทำให้จิตเข้มแข็ง

5. รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่าใคร่ ตรงกับข้อใด

 1. กิเลสกาม
 2. วัตถุกาม
 3. กามโอฆะ
 4. กามโยคะ

6.ปฏิบัติอย่างไร จึงจะตัดบ่วงแห่งมารได้เป็นสมุจเฉทปหาน ?

 1. เจริญวิปัสสนา
 2. สำรวมอินทรีย์
 3. เข้าฌานสมาบัติ
 4. มนสิการกัมมัฏฐาน

7. ผู้ใดเห็นตามจริงด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ผู้นั้น…?

 1. ย่อมเมาในทุกข์
 2. ย่อมพ้นจากทุกข์
 3. ย่อมหมดสิ้นทุกข์
 4. ย่อมหน่ายในทุกข์

8. ความต่างกันแห่งสังขาร มีได้เพราะอะไร ?

 1. บุญ
 2. บาป
 3. กุศล
 4. กรรม

9. หน่ายอะไร จัดเป็นนิพพิทา ?

 1. หน่ายสังขาร
 2. หน่ายสังคม
 3. หน่ายการเรียน
 4. หน่ายการงาน

10. คนและสัตว์ จัดเป็นสังขารประเภทใด ?

 1. วิสังขาร
 2. ปุญญาภิสังขาร
 3. อุปาทินนกสังขาร
 4. อนุปาทินนกสังขาร

11. ในปฏิปทาแห่งนิพพิทา ใครเห็นปัญจขันธ์ไม่เที่ยงแล้วเกิดความหน่าย ?

 1. บรรพชิต
 2. คฤหัสถ์
 3. ปุถุชน
 4. อริยสาวก

12. อนิจจตา มีลักษณะเช่นไร ?

 1. ทนอยู่ไม่ได้
 2. หาเจ้าของไม่ได้
 3. เกิดแล้วเสื่อมไป
 4. ไม่อยู่ในอำนาจ

13. อนิจจลักษณะไม่ปรากฎในที่ใด ?

 1. นรก
 2. สวรรค์
 3. พรหมโลก
 4. นิพพาน

14. ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะไม่สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา จัดเข้าในทุกข์ประเภทใด ?

 1. วิปากทุกข์
 2. ปกิณกทุกข์
 3. สันตาปทุกข์
 4. สหคตทุกข์

15. หนาว ร้อน หิว กระหาย จัดเป็นทุกข์ประเภทใด ?

 1. สภาวทุกข์
 2. วิปากทุกข์
 3. นิพัทธทุกข์
 4. สหคตทุกข์

16. ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข โทมนัส จัดเป็นทุกข์ประเภทใด ?

 1. ก. นิพัทธทุกข์ ข. วิปากทุกข์
 2. ค. ปกิณกทุกข์ ง. สหคตทุกข์

17. ข้อใด จัดเป็นวิปากทุกข์ ?

 1. กลัวแพ้คดี
 2. กลัวไม่มีงานทำ
 3. หิว กระหายน้ำ
 4. ร้อนใจจากการทุจริต

18. คำว่า คนตื่นแล้วย่อมไม่เห็นอารมณ์ในความฝัน ฉันใด บ่งถึงสังขารในลักษณะใด ?

 1. เป็นสภาพว่าง
 2. เป็นสภาพหายไป
 3. ไม่อยู่ในอำนาจ
 4. เป็นไปตามเหตุปัจจัย

19. ชีวิตไม่ได้ดั่งใจหวังเสมอไป ตรงกับอนัตตลักษณะข้อใด ?

 1. ไม่อยู่ในอำนาจ
 2. เป็นสภาพสูญ
 3. หาเจ้าของมิได้
 4. เป็นไปตามเหตุปัจจัย

20. เมื่อรู้ว่า สังขารเป็นไปตามเหตุปัจจัย พึงปฏิบัติอย่างไร ?

 1. มีสุขทุกเมื่อ
 2. มีทุกข์ทุกเมื่อ
 3. มีสติทุกเมื่อ ง.
 4. วางเฉยทุกเมื่อ

21. วิราคะ เกิดจากข้อใด ?

 1. ความสงบ
 2. ความหลุดพ้น
 3. ความบริสุทธิ์
 4. ความหน่ายสังขาร

22. ความนำออกเสียซึ่งความระหาย หมายถึงนำอะไรออก ?

 1. วัฏฏะ
 2. ตัณหา
 3. อาลัย
 4. ความเมา

23. วิมุตติข้อใด เป็นของปุถุชน ?

 1. สมุทเฉทวิมุตติ
 2. วิกขัมภนวิมุตติ
 3. นิสสรณวิมุตติ
 4. ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ

24. วิมุตติข้อใด จัดเป็นโลกิยะ ?

 1. สมุจเฉทวิมุตติ
 2. ตทังควิมุตติ
 3. นิสสรณวิมุตติ
 4.  ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ

25. วิกขัมภนวิมุตติ เป็นความหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งอะไร ?

 1. ฌาน
 2. ญาณ
 3. ปัญญา
 4. สัทธา

26. ข้อใด จัดเป็นทางแห่งวิสุทธิ ?

 1. วิมุตติ
 2. นิพพิทา
 3. วิราคะ
 4. นิพพาน

27. ความบริสุทธิ์ภายใน ย่อมมีด้วยอะไร ?

 1. สมถะ
 2. สมาธิ
 3. ฌาน
 4. ปัญญา

28. ทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเอง ไม่ทำบาปเองย่อมหมดจดเอง ตรงกับข้อใด ?

 1.  บุญบาปไม่มี
 2. บุญบาปเกิดจากตนเอง
 3. บุญบาปเกิดเอง
 4. บุญบาปเกิดจากเทพเจ้า

29. จุติอย่างไร จึงจะไปเกิดในภพที่ดี ?

 1. นึกถึงพระอรหันต์
 2.  อธิษฐานจิตไปสวรรค์
 3. เจริญเทวตานุสสติ
 4. ทำจิตไม่ให้เศร้าหมอง

30. ข้อใด ไม่ใช่สัมมาวายามะ ?

 1. พยายามระงับปัญหา
 2. พยายามป้องกันปัญหา
 3. พยายามหนีปัญหา
 4. พยายามพัฒนาสิ่งดีงาม

31. จงพอกพูนทางแห่งความสงบ อะไรเรียกว่า ทาง ?

 1. ไตรทวาร
 2. วิสุทธิ ๗
 3. ไตรสิกขา
 4.  มรรค ๘

32. โลกามิส เป็นอุปสรรคของธรรมใด ?

 1. วิสุทธิ
 2. วิมุตติ
 3. วิราคะ
 4. สันติ

33. ข้อใด เป็นทางสันติภาพแท้ ตามวิถีพุทธ ?

 1.  เคารพสิทธิมนุษยชน
 2. ทำกาย วาจา ใจ ให้สงบ
 3. เคารพกฎหมายบ้านเมือง
 4. พยายามปรับปรุงตัวเอง

34. อนฺโต ทุกฺขสฺส ที่สุดแห่งทุกข์ ตรงกับข้อใด ?

 1. ฌาน
 2.  มรรค
 3. นิพพาน
 4. วิมุตติ

35. ข้อใด ไม่ใช่วิธีปลูกฉันทะในนิพพาน ?

 1. ทำกิจที่ควรทำ
 2. ทำทุกรกิริยา
 3. ไม่เป็นผู้อยู่เปล่า
 4. อยู่ด้วยความไม่มีภัย

36. ปฏิบัติอย่างไร จึงจะเข้าใกล้พระนิพพาน ?

 1. ก. รักษาศีลเป็นประจำ
 2. ข. ฝึกสมาธิเป็นนิตย์
 3. ค. ฟังธรรมสม่ำเสมอ
 4. ง. เห็นภัยในความประมาท

37. ข้อใดกล่าวถึงสอุปาทิเสสนิพพานได้ถูกต้อง ?

 1. สิ้นกิเลส มีชีวิตอยู่
 2. ปฏิบัติเพื่อละกิเลส
 3. สิ้นกิเลส สิ้นชีวิต
 4. สิ้นชีวิต มีกิเลสอยู่

38. สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ คือข้อใด ?

 1. นิวรณ์
 2. กามคุณ
 3. วิปลาส
 4. อุปกิเลส

39. คนมักง่วงนอน ควรเจริญกัมมัฏฐานอะไร ?

 1.  กสิณ
 2. มูลกัมมัฏฐาน
 3. พรหมวิหาร
 4. พุทธานุสสติ

40. อิริยาบถใด ไม่เหมาะแก่ผู้เริ่มเจริญกัมมัฏฐาน ?

 1. ยืน
 2. เดิน
 3. นั่ง
 4. นอน

41. มูลกัมมัฏฐาน ตรงกับข้อใด ?

 1. เบญจขันธ์
 2. อายตนภายใน
 3. ตจปัญจกะ
 4. อายตนภายนอก

42. การเจริญกายคตาสติ มีประโยชน์อย่างไร ?

 1. ละความเห็นผิด
 2. ละความเห็นแก่ตัว
 3. ละความโกรธ
 4. ละความพอใจในกาม

43. คนหลงในรูปตนและคนอื่น ควรเจริญกัมมัฏฐานอะไร ?

 1. เมตตา
 2. พุทธานุสสติ
 3. กายคตาสติ
 4. จตุธาตุววัตถาน

44. การแผ่เมตตา ควรแผ่ไปในใครก่อน ?

 1. ตนเอง
 2. มารดาบิดา
 3. มิตรสหาย
 4. สัตว์ทั้งปวง

45. ข้อใด เป็นอานิสงส์ของการเจริญเมตตา ?

 1. ไม่มีอคติ
 2. ไม่มีภัยเวร
 3. ไม่ประมาท
 4. มีคนนับถือ

46. ข้อใด เป็นอานิสงส์ของการเจริญพุทธานุสสติ ?

 1. ได้รู้พุทธประวัติ
 2. ให้เกิดปัญญา
 3. ให้มีความอดทน
 4. ให้มีความอุตสาหะ

47. คนมีใจฟุ้งซ่านและรำคาญ ควรเจริญกัมมัฏฐานอะไร ?

 1. กสิณ
 2. กายคตาสติ
 3. พุทธานุสสติ
 4. จตุธาตุววัตถาน

48. ผู้จะเจริญวิปัสสนา ควรทำกิจใดก่อน ?

 1. ทำจิตใจให้สงบ
 2. ชำระศีลให้บริสุทธิ์
 3. ชำระจิตให้บริสุทธิ์
 4. ทำความเห็นให้ตรง

49. กิจของวิปัสสนา ได้แก่ข้อใด ?

 1. กำจัดกิเลส
 2. กำจัดโทสะ
 3. กำจัดโมหะ
 4. กำจัดนิวรณ์

50. ผลของวิปัสสนา คือข้อใด ?

 1.  มีจิตตั้งมั่น
 2. เห็นนิพพานตามจริง
 3. เห็นโลกตามจริง
 4. เห็นสังขารตามจริง
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s