:: ข้อสอบพุทธศาสนา ชุดที่ 1 ::

1) ตามหลักทฤษฏีทางพระพุทธศาสนาความเป็นไปของชีวิตมนุษย์ขึ้นอยู่กับอะไร ?

 1. กฏแห่งกรรม
 2. ชาติภูมิกำเนิด
 3. เทพเจ้าบันดาล
 4. ฐานะของชาติตระกูล

2) เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งธรรมสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ข้อใด ?

 1. อริยสัจ 4 และ ฌาน 4
 2. อริยสัจ4 และขันธ์5
 3. อริยสัจ4 และโอวาทปาฏิโมกข์
 4. อริยสัจ4 และปฏิจจสมุปบาท

3) นักเรียนสามารถยกระดับจิตใจของตนเองให้สุงขึ้นด้วยคุณธรรมข้อใด

 1. ละอายใจ ไม่กล้าทำบาป
 2. มีจิตใจเมตตา กรุณา
 3. ให้อภัยและสรรพสัตว์ทังปวง
 4. กตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดา

4) เรื่องใดที่ถือว่าเป็นคำสอนเฉพาะของพระพุทธเศาสนา

 1. มรรค 8
 2. นรก-สวรรค์
 3. ชีวิตเป็นทุกข์
 4. กฏแห่งกรรม

5) พระพุทธศาสนาสอนให้เชื่ออย่างไรจึงจะไม่ถูกหลอก

 1. เชื่อตามคัมภีร์
 2. เชื่อด้วยปัญญา
 3. เชื่อตามประเพณี
 4. เชื่อตามครูอาจารย์

6) ทำดีได้ดี-ทำชั่วได้ชั่ว คำว่า ได้ดีและได้ชั่ว ตรงกับข้อใด ?

 1. กรรม
 2. กุศลมูล
 3. กุศลกรรม
 4. วิบากกรรม

7) การเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งตามหลักพระพุทธศาสนาย่อมเป็นไปตามกฏเดียวกันซึ่งเรียกว่าอะไร

 1. ไตรทวาร
 2. ไตรสิกขา
 3. ไตรลักษณ์
 4. ไตรสรณคมน์

8) ข้อใดเป็นหลักการหคือคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องที่สุด

 1. สอนให้พึ่งตนเอง
 2. สอนให้พึ่งคนอื่น
 3. สอนให้พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 4. สอนให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว

9) มัชฌิมาปฏิปทา ตรงกับหลักธรรมในข้อใด?

 1. อริยสัจ 4
 2. ไตรลักษณ์
 3. อริยมรรค8
 4. พระธรรมจักร

10) ข้อใดให้ความหมายของ มัชฌมาปฏิปทา ถูกต้องที่สุด?

 1. ทางสายเอก
 2. ทางสายกลาง
 3. ข้อปฏิบัติที่ทุกคนควรปฏิบัติ
 4. ข้อปฏิบัติที่เป็นสายกลางและดัยทุกข์ได้
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s